Par tiesu lietām

Drukas versija
10. novembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.novembrim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan kasācijas protests. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
9. novembris, 2017

Nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanu

Augstākās tiesas Civillietu departaments 2017.gada 8.novembrī apturēja tiesvedību lietā SIA „Ķipars AI” prasībā pret likvidējamo AS „Latvijas Krājbanka” par maksājuma rīkojuma izpildi un nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu par Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Eiropas Savienības Tiesas praksē līdz šim nav sniegta interpretācija par Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 19.maija Direktīvas 98/26/EK normām attiecībā uz pārveduma rīkojuma ievadīšanas sistēmā brīdi un maksātnespējas procedūras ietekmi uz pārveduma rīkojumu. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.
8. novembris, 2017

Lietu par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgā nodod izskatīšanai pēc būtības

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 7.novembrī lietā par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla daļas maršrutos, apmierināja AS „Liepājas autobusu parks” blakus sūdzību un atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu par tiesvedības izbeigšanu. Lieta tiks nosūtīta pirmās instances tiesai izskatīšanai pēc būtības un lūguma par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu izlemšanai. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
6. novembris, 2017

Lietā par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību uzklausa ministrijas viedokli; lietas izskatīšanu turpinās

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.novembrī, lietā par mazās HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, tiesas sēdē uzklausīja Ekonomikas ministrijas viedokli, bet vēl nepabeidza lietas izskatīšanu. Turpmākais lietas izskatīšanas datums tiks nozīmēts pēc nepieciešamo lietas materiālu iztulkošanas. Augstākā tiesa lietu izskata sakarā ar pieteicējas – SIA “Grev” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par zaudējumu atlīdzību.
3. novembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.  
2. novembris, 2017

Atzīst par pamatotu VID lēmumu par iedzīvotāju ienākumu nodokļa piemērošanu no kapitāla pieauguma

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 1.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atstāts spēkā Valsts ieņēmumu dienesta lēmums, nosakot pienākumu samaksāt budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma un nokavējuma naudu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
1. novembris, 2017

Strīdā par preču zīmi “Reval Hotel Elizabete” atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 31.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas SIA „Elizabetes centrs” pieteikums par Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumu, ar kuru apmierināts trešās personas iebildums pret SIA „Elizabetes centrs” par preču zīmes „Reval Hotel Elizabete” reģistrāciju Latvijā. Augstākā tiesa atzina, ka apgabaltiesa pamatoti secinājusi, ka apstrīdētā preču zīme „Reval Hotel Elizabete” ir tik līdzīga trešās personas agrāk reģistrētajai kombinētajai preču zīmei „ELIZA BETE HOTEL”, ka patērētāji minētās preču zīmes varētu sajaukt vai uztvert kā savstarpēji saistītas.
27. oktobris, 2017

Atstāj negrozītu spriedumu krimināllietā par datu lejupielādi

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 27.oktobrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas 2017.gada  17.janvāra spriedumu, ar kuruapsūdzētais, krimināllietā par datu lejupielādi no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas, tika atzīts par vainīgu pēc Krimināllikuma 200.panta otrās daļas, proti, par ekonomisko un citu ziņu, kuras ir komercnoslēpums, neatļautu iegūšanu savai vai citas personas lietošanai un, piemērojot Krimināllikuma491.panta pirmās daļas 1.punktu, sodīts ar piespiedu darbu uz 60 stundām. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
27. oktobris, 2017

Par izskatāmām lietām no 30.oktobra līdz 3.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienu kasācijas sūdzību un vienu blakus sūdzību tiesa izskatīs mutvārdu procesā, blakus sūdzību – kopsēdē. Pārējās lietas tiesa izskatīs rakstveida procesā. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ekonomikas ministrija, Rīgas dome, Mārupes novada dome, Jelgavas pilsētas dome, Patentu valde un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
20. oktobris, 2017

Stājas spēkā spriedums lietā par ugunsgrēku Mirdzas Ķempes ielā

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 20.oktobrī nolēma atteikt pārbaudīt kasācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētie atzīti par nevainīgiem izvirzītajās apsūdzībāspar valsts amatpersonu bezdarbībuun attaisnoti lietā par ugunsgrēku Mirdzas Ķempes ielā Rīgā 2006.gada janvārī. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā vai protestā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.