Krimināltiesības

Drukas versija

Daži aktuāli Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi krimināltiesību jomā no 2013.gada 1.novembra līdz 30.novembrim

 

Lieta

Joma, tiesību akts

Secinājums

C-60/12 Baláž

Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās;  Pamatlēmums 2005/214/TI

 

Savstarpējas atzīšanas principa piemērošana finansiālām sankcijām – “Tiesa, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās” – Pārbaudes izpildes dalībvalsts tiesā raksturs un apjoms

1) Pamatlēmuma 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām, kas grozīts ar Pamatlēmumu 2009/299/TI, 1.panta a)punkta iii)apakšpunktā minētais jēdziens “tiesa, kurai ir īpaša jurisdikcija krimināllietās” ir Savienības tiesību autonoms jēdziens un tas ir jāinterpretē tādējādi, ka šim jēdzienam atbilst ikviena tiesa, kas ievēro kriminālprocesa būtiskās īpašības. Unabhängiger Verwaltungssenat in den Ländern (Austrija) atbilst šiem kritērijiem un tādējādi ir jāuzskata, ka tā atbilst minētajam jēdzienam (rezolutīvās daļas 1.punkts);

Piemērojamo procesuālo garantiju vidū ir, piemēram, Austrijas Administratīvo sodu likuma 1.pantā paredzētais princips “nulla poena sine lege”, 3.un 4.pantā paredzētais princips par apsūdzību tikai vainas vai krimināltiesiskās atbildības gadījumā un 19.pantā paredzētais princips par soda atbilstību atbildībai un faktiem (40.punkts).

 

2) Pamatlēmuma 2005/214, kas grozīts ar Pamatlēmumu 2009/299, 1.panta a) punkta iii) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ir jāuzskata, ka personai ir bijusi iespēja celt prasību tiesā, kurai ir īpaša jurisdikcija krimināllietās, gadījumā, ja tai pirms prasības celšanas bija jāievēro pirmstiesas administratīvā procedūra. Šādai tiesai ir jābūt pilnīgai jurisdikcijai lietas izskatīšanai attiecībā gan uz juridisko izvērtējumu, gan faktiskajiem apstākļiem (rezolutīvās daļas 2.punkts).

 

 

Daži aktuāli Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi krimināltiesību jomā no 2013.gada 1.septembra līdz 30.septembrim

 

Lieta

Joma, tiesību akts

Secinājums

C‑297/12, Filev un Osmani

Imigrācijas politika, Direktīva 2008/115/EEK

 

Kriminālatbildība par ieceļošanas aizlieguma pārkāpumu

Netiek pieļauts, ka par vairāk nekā pirms pieciem gadiem noteikta aizlieguma ieceļot un uzturēties dalībvalsts teritorijā pārkāpumu piemēro krimināltiesisku sankciju, ja vien šis valstspiederīgais nerada nopietnus draudus sabiedriskajai kārtībai, sabiedrības drošībai vai valsts drošībai.