Problēmjautājumi

Drukas versija

Pārskats par laikā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada maijam Eiropas Savienības Tiesā un Vispārējā tiesā izskatītajām lietām intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos. Pārskatā iekļautas lietas gan preču zīmju un dizainparaugu, gan autortiesību jomā. 

 

Tiesas pilnvaras, konstatējot negodīgu līguma noteikumu 

Patērētājapiekrišana negodīgiem noteikumiem  

Līguma noteikuma saprotamība 

 

 

  • 2014. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības apkopojumi "Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā":

EST atziņas par darba laika, nepilna darba laika līgumu jautājumiem

EST atziņas par darba līgumiem uz noteiktu laiku

EST atziņas saistībā ar vienlīdzīgu attieksmi un diskriminācijas aizliegumu darba tiesībās

EST atziņas saistībā ar personu ar invaliditāti tiesībām, kā arī atsevišķiem jautājumiem par darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmuma pārejas un darba devēja maksātnespējas gadījumā