Hronoloģiskā secība
2005

Drukas versija

J 29.11.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-468/2005
Par Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 46. panta otrās daļas interpretāciju

J 18.10.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-299/2005
Par likuma „Par valsts pensijām” 37.panta pirmās daļas piemērošanu

J 04.10.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-272/2005
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 21. panta piemērošanu

J 30.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-205/2005
Par iespējami ieinteresētās amatpersonas piedalīšanos lēmuma pieņemšanā

J 30.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-213/2005
Par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 10. panta pirmās daļas 1. punktu

J 17.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-358/2005
Par termiņa nokavējumu kā tiesvedības izbeigšanas pamatu

J 17.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-372/2005
Par ģenerālprokurora atbildes juridisko dabu un tiesībām iesniegt par to pieteikumu administratīvajā tiesā

J 17.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-394/2005
Par tiesībām iesniegt pieteikumu administratīvajā tiesā

J 17.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-410/2005
Par lēmuma par pagaidu noregulējumu pieņemšanu

J 19.07.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SJA-10/2005
Par Satversmes tiesas spriedumu kā jaunatklātu apstākli

J 19.07.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-321/2005
Par AS “Latvenergo” darbinieku sastādītā akta par elektroenerģijas nelikumīgu lietošanu un uz šā akta pamata izdarītā elektroenerģijas patēriņa pārrēķina pārsūdzēšanu administratīvā procesa kārtībā

J 04.07.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-208/2005
Par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām

J 04.07.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-222/2005
Par degvielas uzglabāšanu licencē nenorādītajā vietā

J 14.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-181/2005
Par akcīzes nodokļa aprēķināšanu alum un aprēķināšanai piemērojamām tiesību normām

J 07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2005
Par tiesas paustajiem secinājumiem un argumentiem, par partijas saņemtajiem ziedojumiem, par kļūdu labošanu administratīvajā aktā, kā arī par administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanu

J 07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-172/2005
Par administratora pienākumu nosūtīt Uzņēmumu reģistram lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu

J 07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2005
Par procesuālo tiesību normas pārkāpumu kā pamatu apgabaltiesas sprieduma atcelšanai un par pierādījumu novērtēšanu

J 31.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2005
Par licences stratēģiskas nozīmes preču importam saņemšanas brīdi un administratīvo sodu par vairākiem administratīvajiem pārkāpumiem

J 12.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-152/2005
Par publiski tiesisko attiecību konstatēšanu un atbildes nesniegšanu uz iesniegumu juridisko dabu

J 11.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2005
Par administratīvā akta atcelšanu

J 03.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2005
Par privātpersonas pienākumiem, atbildību un viltota rēķina nozīmi priekšnodokļa atskaitīšanā, kā arī par tiesas pienākumiem, iztiesājot lietu par priekšnodokļa atskaitīšanas pamatotību

J 03.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2005
Par ne bis in idem principa piemērošanu administratīvo pārkāpumu lietās

J 03.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-164/2005
Par iestādes izdotu starplēmumu galīgā administratīvā akta pieņemšanai un par tiesas pienākumu izbeigt tiesvedību

J 03.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-229/2005
Par personas pienākumu paziņot par dzīvesvietu, kurā viņa sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti

J 26.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-199/2005
Par tiesneša, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, pieņemtā lēmuma juridisko dabu, kā arī par Senāta pilnvaru apjomu, izskatot blakus sūdzību

J 12.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-152/2005
Par publiski tiesisko attiecību konstatēšanu un atbildes nesniegšanu uz iesniegumu juridisko dabu

J 05.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-109/2005
Par fiziskās personas pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli un par Valsts ieņēmumu dienesta tiesībām iekasēt papildus aprēķinātos nodokļus

J 15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-55/2005
Par pienākumu uzliekošajiem un konstatējošajiem administratīvajiem aktiem

J 15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2005
Par naturalizācijas atteikšanu personām, kuras pēc 1940. gada 17. jūnija izvēlējušās Latvijas Republiku par savu dzīvesvietu tieši pēc demobilizēšanās no PSRS bruņotajiem spēkiem

J 15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2005
Par procesuālo tiesību normu pārkāpumu ietekmi uz procesa rezultātu, par būtiskiem procesuālajiem pārkāpumiem un par administratīvā akta pamatojuma principu

J 15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-148/2005
Par iekšējiem un pārvaldes lēmumiem, par faktiskās rīcības jēdzienu un par tiesas pienākumu norādīt iestādi, kuras kompetencē ir attiecīgās lietas izskatīšana

J 08.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-46/2005
Par tiesību normas intertemporālo piemērojamību, par apstākļiem, kādā uzturēšanās atļauja zaudētu spēku, kā arī par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumiem kā administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību

J 15.02.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2005
Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra kompetenci, pārbaudot dokumentus, kas iesniegti par sabiedriskās organizācijas darbības izbeigšanu

J 15.02.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-37/2005
Par rīcības brīvības tiesiskajiem aspektiem, par atlīdzības izmaksu kā atsevišķu pārsūdzības pamatu, kā arī par gadījumiem, kad valsts pārvaldes iestāde var atteikties no prasījumiem

J 08.02.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-18/2005
Par pierādījumu novērtēšanu tiesā

J 08.02.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-20/2005
Par preču muitas vērtības noteikšanu

J 25.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-78/2005
Pamats atstāt pieteikumu bez izskatīšanas

J 14.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2005
Par tiesiskajām sekām, ko izsauc ar likumu nodibināts personālservitūts un par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas subjektu

J 14.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2005
Par Valsts būvinspekcijas pienākumu pārbaudīt normatīvo aktu ievērošanu valsts un pašvaldību iestādēs būvniecības jomā un par būvinspektora tiesībām pārbaudīt būves, apturēt būvniecību

J 14.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-4/2005
Par soda naudu nodokļu bāzes samazināšanas gadījumā

J 11.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2005
Par tiesībām iesniegt pierādījumus personas apliekamā ienākuma aprēķināšanai un apliekamā ienākuma noteikšanu uz aprēķinu pamata

J 11.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-11/2005
Par dalībnieku ieguldījumiem uzņēmumā, uzņēmuma ienākuma nodokli un ar nodokli neapliekamiem ieņēmumiem