Hronoloģiskā secība
2009

Drukas versija

J 18.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-949/2009
Autoruzrauga (būvprojekta autora) subjektīvās publiskās tiesības pārsūdzēt būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā

J 14.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-916/2009
Valsts Prezidenta rīcības, neatbildot uz iesniegumu, pārsūdzēšana tiesā

J 11.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-345/2009
Noteicošais brīdis tiesisko un faktisko apstākļu vērtēšanai prasījumā par administratīvā akta izdošanu; dzīvojamās mājas privatizācija speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

J 11.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-911/2009
Nekustamā īpašuma reformas būtība

J 11.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-920/2009
Atteikšanās izskatīt acīmredzami nepamatotus pieteikumus

J 10.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-598/2009
Valsts īpašuma – kopīpašumā esoša atsevišķa apbūvēta zemesgabala – privatizācija

J 04.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-897/2009
Prokuratūras faktiskā rīcība

J 04.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-917/2009
Procesuālās darbības izpilde ar elektronisko sakaru institūcijas starpniecību

J 27.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-351/2009
Tiesības pagarināt termiņu lēmuma pieņemšanai par nodokļu audita rezultātiem

J 27.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-853/2009
Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta līguma tiesiskā daba

J 26.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-791/2009
Administratīvā procesa likuma piemērošana administratīvo pārkāpumu lietās

J 23.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-834/2009
Konsorcija (personu apvienības) dalībnieku tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras rezultātus

J 20.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-825/2009
Lēmuma pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu pārsūdzēšana

J 10.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-759/2009
Kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

J 30.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-735/2009
Lēmuma, ar kuru pārtraukta iepirkuma procedūra, kontrole

J 30.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-808/2009
Prasījums par administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuāla pārkāpuma konstatēšanu

J 23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-124/2009
Valstij piekrītošas brīvās zemes statusa noteikšana; administratīvā akta pārsūdzēšanas termiņš, ja personai par to nav paziņots

J 23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-186/2009
Dzīvokļa privatizācijas tiesību nodošana trešajai personai

J 23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-373/2009
Pašvaldības regulatora kompetence sabiedrisko pakalpojumu tarifu noteikšanā

J 23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-551/2009
Dzīvokļa, kas izīrēts, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, privatizācija

J 23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-798/2009
Lēmums, kas būtiski skar tiesneša kā īpaši pakļautas personas cilvēktiesības 

J 21.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-294/2009
Amats politiskajā partijā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē, par kura savienošanu ar valsts amatpersonas amatu nepieciešams saņemt atļauju

J 21.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-339/2009
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma noteikšana uz aprēķinu pamata

J 15.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-340/2009
Dzīvesvietas konstatēšana konkrētas pašvaldības teritorijā kā priekšnoteikums sociālā dzīvokļa piešķiršanai

J 13.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-624/2009
Būvniecības procesā izdoto tehnisko noteikumu, kas rada personas tiesību un tiesisko interešu aizskārumu, kontrole

J 16.09.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2009
Personas tiesības Informācijas atklātības likuma izpratnē uz informāciju, kas ir iestādes rīcībā vai kura iestādei ir jārada; personas tiesības saņemt atbildi pēc būtības

J 08.09.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-721/2009
Kritēriji, vērtējot pieteikuma pieļaujamību

J 28.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-736/2009
Konkurences padomes tiesības pārbaudīt publisko tiesību subjekta rīcību

J 20.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-573/2009
Maksas par informācijas sniegšanu pārsūdzēšanas kārtība

J 18.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-596/2009
Tiesvedības valoda administratīvajā procesā

J 18.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-599/2009
Termiņa aprēķināšana valsts pārvaldes iestādes nodarīto zaudējumu prasījuma iesniegšanai iestādē

J 24.07.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-594/2009
Mantojums kā pieteicējs administratīvajā procesā 

J 03.07.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-196/2009
Morālā kaitējuma atlīdzinājums zemnieku saimniecībai

J 03.07.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-428/2009
Nepilngadīgās personas pārstāvība lietās par aprūpes tiesību atņemšanu/atjaunošanu nepilngadīgās personas vecākiem

J 30.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-183/2009
Zaudējumu, kas radušies, tiesai glabājot kriminālprocesā izņemtos lietiskos pierādījumus, izskatīšanas kārtība

J 30.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-569/2009
Tiesību pārņemšana procesā

J 29.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-528/2009
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmuma, ar kuru atzīts, ka persona nav piemērota tiesneša amatam, tiesiskā daba

J 11.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-210/2009
Nekustamā īpašuma privatizācijas ierosinājuma atteikuma pamatojums

J 08.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2009
Objektīvās izmeklēšanas principa pārkāpums

J 04.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-192/2009
Skaidrā naudā veiktu darījumu deklarēšanas pienākums

J 28.05.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-108/2009
Tiesības uz nodokļu atmaksu, ja likumā tiek samazināts nodokļu atmaksas periods

J 28.05.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-412/2009
Prasījums par atlīdzinājumu pēc administratīvās lietas izskatīšanas pēc būtības

J 26.05.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-493/2009
Par Naturalizācijas pārvaldes iekšēju lēmumu

J 21.05.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2009
Alkohola koncentrācijas pārbaude medicīniskajā pārbaudē

J 24.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-425/2009
Tiesas sprieduma pārsūdzēšana, ja lietas izskatīšanas laikā mainās procesuālo tiesību normas, kas nosaka tā pārsūdzēšanas kārtību

J 24.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-432/2009
Tiesneša kompetence, lemjot par sūdzības virzību

J 23.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2009
Atlīdzinājums par personisko kaitējumu

J 09.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-426/2009
Par prekluzīvo termiņu

J 06.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-5-5/6-2009
Trešā persona bez patstāvīgiem prasījumiem

J 01.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-87/2009
Zemesgrāmatu ierakstu dzēšanas tiesiskā kārtība

J 25.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-363/2009
Procesuāla tiesas lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

J 24.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-278/2009
Lēmuma anulēt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam pārsūdzība tiesā

J 24.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-318/2009
Par iestādes rīcību, sagatavojot uzziņu

J 24.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-350/2009
Apstrīdēšanas iesnieguma saturs

J 23.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2009
Pilna tiesas sprieduma jēdziens; administratīvā akta izpildes tiesiskā daba

J 16.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-30/2009
Likuma atrunas princips

J 03.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-48/2009
Par nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu un pierādījumu vērtēšanu

J 02.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2009
Par muitas teritorijas jēdzienu; par muitas procedūras – izlaišana brīvam apgrozījumam – piemērošanas pamatotību ārvalstu precēm, kuras, nešķērsojot Latvijas Republikas muitas robežu, tiek piegādātas uz Latvijas Republikā reģistrētu jūras kuģi, kas atrodas ārpus Latvijas Republikas teritoriālajiem ūdeņiem

J 27.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-123/2009
Lēmuma par valsts civildienesta ierēdņa pārcelšanu citā amatā tiesiskā daba

J 16.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2009
Par pašvaldības faktisko rīcību; pienākums nodrošināt siltumapgādes pakalpojumus

J 16.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-69/2009
Par administratīvo līgumu

J 13.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-13/2009
Policijas faktiskā rīcība, piespiedu kārtā nogādājot personu psihiatriskajā slimnīcā; atlīdzinājuma prasījums par šo rīcību

J 12.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2009
Par komersanta firmas izvēles ierobežojumiem

J 30.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-49/2009
Tehniskās inventarizācijas lietas tiesiskā daba

J 30.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-104/2009
Pašvaldības un privātpersonas noslēgta līguma tiesiskā daba

J 30.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-254/2009
Par valsts pārvaldes iekšēju lēmumu privatizācijas procesā

J 23.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-181/2009
Lēmums, kas būtiski neskar īpaši pakļautas personas cilvēktiesības

J 20.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-165/2009
Tiesas lēmuma, ar kuru noraidīts lūgums par trešās personas iestāšanos vai pieaicināšanu lietā, pārsūdzēšanas kārtība, ja lēmums pieņemts ārpus tiesas sēdes un nepaziņojot personām par tā pieņemšanu; trešā persona

J 12.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-140/2009
Par apgabaltiesas lēmumu atcelt rajona tiesas spriedumu, ja tiesa lietu izskatījusi, nepaziņojot par tiesas sēdes laiku un vietu administratīvā procesa dalībniekiem; par tiesību pārņemšanu procesā

J 09.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-42/2009
Par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru, konstatējot apstrīdēšanas termiņa nokavējumu, sūdzība noraidīta