Hronoloģiskā secība
2010

Drukas versija

J 30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-9/2010
Soda naudas piemērošanas atbilstība Eiropas Savienības tiesībām

J 30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-641/2010
Termiņi lēmuma par zemesgabala atsavināšanu pieņemšanai; personas tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ja iestāde kavējas ar galīgā lēmuma pieņemšanu 

J 30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1011/2010
Publisko un privāto tiesību nošķiršana privatizācijas procesā

J 30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1078/2010
Jēdziena „amatpersona'' izpratne Administratīvā procesa likumā un likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

J 30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1088/2010
Administratīvā akta un politiska lēmuma nošķiršana; personas tiesības uz taisnīgu tiesu

J 23.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2010
Iestādes rīcības brīvība lemt par soda naudas apmēru; rīcības brīvības izmantošanas pārbaudes obligātums

J 23.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1064/2010
Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras un paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma procedūras veikšanas mērķi un slēdziena pamatojums; iestāžu pilnvaras būvniecības gadījumā

J 21.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-705/2010
Pašvaldības lēmuma par bāriņtiesas likvidēšanu tiesiskā daba

J 20.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-772/2010
Ēkas statusa noteikšana; būvniecības kārtības vispārsaistošais raksturs; dzīvokļa statusa noteikšana telpām

J 20.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-795/2010
Administratīvā akta iekšējā un ārējā spēkā esība; iestādes lēmuma apstrīdēšanas termiņš lēmuma nepaziņošanas gadījumā

J 17.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1010/2010
Par personas tiesībām prasīt kompensēt privatizācijas sertifikātu vērtību naudā

J 17.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1032/2010
Privātpersonas subjektīvo publisko tiesību esamības priekšnoteikumi

J 16.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-653/2010
Bezdarbnieka statusa iegūšanas priekšnoteikumi

J 16.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-730/2010
Personas pastāvīgā dzīvesvieta Latvijā kā priekšnoteikums bērna piedzimšanas, bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai; jēdziena „pastāvīgā dzīvesvieta'' interpretācija

J 06.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-673/2010
Iestādes rīcības brīvības izmantošanas tiesiskuma pārbaude

J 03.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-526/2010
Ienākumu no īpašuma pārdošanas aplikšana ar ienākumu nodokli; ienākumu par nekustamā īpašuma pārdošanu gūšanas brīdis

J 03.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-527/2010
Tiesību uz bērna kopšanas pabalstu par nākamo bērnu rašanās brīdis

J 02.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-562/2010
Privatizētājam nododamo privatizējamā uzņēmuma saistību apjoms; par darbā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu atbildīgā darba devēja noteikšana uzņēmuma privatizācijas gadījumā

J 26.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-936/2010
Sūdzības atbilstības Administratīvā procesa likuma 318.panta prasībām vērtēšanas kritēriji

J 22.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-428/2010
Dubultās sodīšanas aizlieguma principa (ne bis in idem) pārkāpums; nodokļu soda nauda un administratīvais sods

J 22.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-916/2010
Informācijas atkalizmantošana; iespējamā valsts atbalsta un konkurenta subjektīvo tiesību pārbaude

J 17.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-890/2010
Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība demokrātiskā sabiedrībā

J 15.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-370/2010
Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; tiesas sprieduma motīvu daļas argumentācija

J 13.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2010
Valsts civildienesta attiecību izbeigšana; dienesta gaitas atšķirības valsts civildienestā un specializētajā dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē

J 05.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-451/2010
Publiskais iepirkums; iepirkuma procedūrā iesniegtā piedāvājuma atbilstība konkursa nolikumā ietvertajām tehniskās specifikācijas prasībām; iepirkuma komisijas kompetence; Iepirkumu uzraudzības biroja pienākumi, izskatot sūdzību; tiesas pienākumi, pārbaudot Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu

J 04.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2010
Ievedmuitas nodokļu jēdziena interpretācija Eiropas Savienībā; vienkāršotās procedūras jūras satiksmē piemērošanas robeža

J 04.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-502/2010
Augstākas iestādes kompetence, izskatot apstrīdēšanas iesniegumu (lēmumu veidi); zemākas iestādes rīcība, saņemot procesuāli neatbilstoši pieņemtu augstākas iestādes lēmumu

J 29.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2010
Publisko un privāto tiesību robeža publisko iepirkumu jomā

J 28.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-5-7/1-2010
Saeimas vēlēšanu deputāta kandidāta tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt vēlēšanu iecirkņu komisiju lēmumus par balsu skaitīšanas protokolu rezultātu apstiprināšanu; ārpustiesas kārtības ievērošana

J 28.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-466/2010
Bērna dzīvesvietas noteikšana pēc uzturēšanās bērnu aprūpes iestādē; bāriņtiesas kompetence

J 22.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2010
Pagaidu aizsardzības līdzekļa – pagaidu noregulējums – piemērošanas priekšnoteikumi

J 19.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-853/2010
Apakšuzņēmēja tiesības vērsties tiesā par iepirkuma līguma noteikumu grozīšanu

J 15.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-480/2010
Bezdarbnieka pabalsta aprēķināšana; sieviešu netieša diskriminācija; diskriminācijas novēršana

J 15.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-742/2010
Lēmuma, kas pieņemts attiecībā uz amatpersonu, pakļautība administratīvo tiesu kontrolei; lēmuma par disciplinārlietas izbeigšanu tiesiskā daba

J 12.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-589/2010
Administratīvais akts par tiesneša neapstiprināšanu; tiesneša tiesības vērsties tiesā neapstiprināšanas gadījumā; tiesneša neatkarība

J 12.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-756/2010
Publisko un privāto tiesību nošķiršana ieslodzīto nodarbinātības jomā

J 07.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-375/2010
Patērētāja tiesības atgūt maksu par atpakaļ atdotām aviosabiedrībā iegādātām aviobiļetēm; patērētāja informēšana par pārvadājuma līguma noteikumiem

J 07.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-393/2010
Tiesības uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pēc īrētā dzīvokļa privatizācijas

J 28.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-632/2010
Specializētā valsts dienesta ierēdņu skaita samazināšana; regulējuma par arodbiedrībām attiecināšana uz valsts dienesta attiecībām

J 20.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-755/2010
Prekluzīvs termiņš, cilvēktiesību ievērošana

J 16.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-580/2010
Pašvaldības autonomā funkcija izstrādāt teritorijas plānojumu, finansējums tā izstrādei; reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministra lēmums atstādināt no amata pašvaldības padomes priekšsēdētāju teritorijas plānojuma nepieņemšanas dēļ

J 10.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-749/2010
Administratīvā pārkāpuma uzskaites punkti; ietekmēšanas līdzekļi un to pārsūdzība administratīvā procesa kārtībā

J 19.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-796/2010
Vērtējamie apstākļi, piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli – pagaidu noregulējums; izņēmuma gadījums

J 16.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-296/2010
Iepirkumu procedūras tiesiskums; pretendenta pienākums sniegt patiesu informāciju par pretendenta kvalifikāciju; samērīguma princips

J 09.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-35/2010
Tiesības uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; īpašuma tiesību ierobežojums; taisnīgs atlīdzinājums

J 08.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-635/2010
Piekļuves nodrošināšana personai ratiņkrēslā pašvaldībai piederošā ārstniecības iestādē; ārstniecības iestādes faktiskā rīcība

J 08.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-656/2010
Administratīvo aktu pārsūdzības termiņi; paziņošanas prezumpcijas; vispārīgo administratīvo aktu pārsūdzēšana

J 01.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-347/2010
Privātpersonas tiesības saņemt informāciju no valsts iestādes par iestādes amatpersonu un darbinieku atalgojumu; preses loma demokrātiskā sabiedrībā

J 28.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-424/2010
Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana Latvijā pēc darba Anglijā; jēdziena „valsts, kurā bezdarbnieks dzīvo” skaidrojums

J 18.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-289/2010
Apstākļi, kas jāvērtē, lemjot par atļauju organizēt azartspēles konkrētā vietā

J 15.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-584/2010
Jēdziena „tiesvedība” un „lieta” skaidrojums saistībā ar Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošanu

J 11.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-390/2010
Pašvaldības iestādes, kas kompetentas izlemt ar būvniecību saistītos jautājumus

J 10.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-188/2010 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja brīdinājuma tiesiskā daba; citu šā biroja izdotu lēmumu pārbaude tiesā

J 10.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-419/2010
Valsts atbalsts, no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas obligātais iepirkums un komersanta tiesības iebilst pret konkurentiem piešķirtu labumu

J 02.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-211/2010
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas sistēma; nodokļu neitralitātes princips; nodokļu maksātāja labticība

J 21.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-528/2010
Kriminālprocesuālu darbību (lēmumu) raksturojošie kritēriji

J 20.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-410/2010
Termiņš dokumentu iesniegšanai īpašuma tiesību atjaunošanai uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi; prekluzīvs termiņš; mantošanas tiesības apliecinošie dokumenti

J 17.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2010
Aizliegtas vienošanās starp tirgus dalībniekiem; pierādījumi konkurences lietās

J 17.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-168/2010
Komercnoslēpuma iegūšana kā negodīgas konkurences izpausme; komersanta pienākumi komercnoslēpuma aizsardzībā

J 14.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-454/2010
Atbrīvošana no valsts nodevas samaksas; valsts nodevas atmaksa

J 14.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-511/2010
Informācijas izsniegšana no lietas materiāliem

J 13.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-278/2010
Zvērināta notāra domēna nosaukuma veidošana; zvērināta notāra amata izpilde personiski

J 11.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-406/2010
Faktiskās rīcības veidi: apzināta iestādes rīcība un nejauša rīcība; personas tiesību vai tiesisko interešu aizskāruma noteikšanas kritēriji

J 11.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-412/2010
Patērētāju tiesību aizsardzības centra ierosinājuma novērst patērētāju tiesību pārkāpumu tiesiskā daba

J 06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2010
Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu

J 06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-175/2010
Obligātais akciju atpirkšanas pienākums

J 06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-193/2010
Pieteikums par pienākuma uzlikšanu iestādei veikt faktisko rīcību; personas datu izsniegšana trešajām personām; advokāta tiesības pieprasīt juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas

J 30.04.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-407/2010
Iestādes lēmums, kas skar īpaši pakļautas personas pamata atalgojumu, uzskatāms par administratīvo aktu

J 29.04.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-111/2010
Apbūvēta un nepabūvēta zemesgabala jēdziens privatizācijas tiesiskā regulējuma izpratnē

J 20.04.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-386/2010
Tiesības iepazīties ar Valsts drošības komitejas dokumentiem par personām, kas sadarbojušās ar šo komiteju; informācijas pieejamības ierobežojumi

J 16.04.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-408/2010
Administratīvais akts attiecībā uz skolēnu kā īpaši pakļautu personu; izglītības iestādes reorganizācija

J 29.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SJA-14/2010
Pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem administratīvo pārkāpumu lietās iesniedzams apgabaltiesā

J 29.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-340/2010
Pašvaldības tiesības slēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu bez iepirkuma procedūras

J 24.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-293/2010
Nodarbinātības valsts aģentūras līguma par bezdarbnieku apmācību organizēšanu tiesiskā daba; personas, kurām ir subjektīvās tiesības sūdzēties par publiskā iepirkuma procedūru un rezultātu; direktīvas tiešā piemērojamība

J 22.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2010
Patvaļas aizlieguma princips un iestādes lēmuma pamatojums; atbildētāju pārstāvošās iestādes pieaicināšana lietā

J 19.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2010
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmantošanas iespējas; procesa dalībnieku argumentu un to izvērtējuma atspoguļošana spriedumā

J 17.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-237/2010
Patvaļas aizlieguma princips jāievēro arī tad, ja tiesību normas iestādei piešķir plašu rīcības brīvību

J 11.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2010
Tiesu izpildītāju pienākums izpildi veikt ātri un efektīvi; tiesību normu noteiktība un skaidrība tiesiskā, demokrātiskā valstī

J 10.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2010
Valsts pienākums nodrošināt pulcēšanās brīvību

J 22.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-101/2010
Publiskas lietas pieejamība un tās nodošana sevišķajai izmantošanai; ceļa zīmju tiesiskais statuss un izdevējiestāde

J 16.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-104/2010
Atbilstīga atlīdzinājuma noteikšana morālā kaitējuma gadījumā

J 12.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-253/2010
Ministru kabineta lēmuma likvidēt Latvijas Policijas akadēmiju tiesiskā daba; gadījumi, kad iekšējs lēmums atzīstams par administratīvo aktu; procesa dalībnieka aizstāšanas pamats

J 10.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2010
Patērētāja tiesības saistībā ar līgumam neatbilstošas preces remontu

J 09.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-214/2010
Zvērināta advokāta tiesības pieprasīt informāciju

J 21.01.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-208/2010
Lēmuma par personas ievēlēšanu asociētā profesora amatā tiesiskā daba

J 13.01.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2010
Lēmuma par pašvaldības deputāta statusa izbeigšanu tiesiskā daba un pārbaude tiesā

J 07.01.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-174/2010
Ar lūguma par administratīvā akta darbības apturēšanu izskatīšanu saistītie jautājumi 

J 05.01.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-163/2010
Valsts ieņēmumu dienesta informācijas pieprasījuma, kas adresēts privātpersonai, kas nav administratīvā procesa dalībnieks, tiesiskā daba