Hronoloģiskā secība
2012

Drukas versija

J 20.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-656/2012
Atsevišķa dzīvokļa īpašnieka tiesības atslēgties no ēkas siltumapgādes sistēmas

J 17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības atlikt pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa daļas atmaksu

J 17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt atkārtotu pārbaudi par noteiktu laika periodu; nodokļu maksātāja pienākums pierādīt skaidras naudas uzkrājumu veidošanos

J 17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-369/2012
Privātpersonas tiesības prasīt Konkurences padomei ierosināt lietu par tās lēmumā noteikto tiesisko pienākumu izpildes kontroles turpināšanu

J 14.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1062/2012
Tiesas nolēmuma izpildes stadijā pieņemtā lēmuma pārsūdzamība

J 12.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-538/2012
Pastāvīgās dzīvesvietas un dzīvesvietas deklarācijas ietekme uz nodokļu maksāšanas pienākumu Latvijas Republikā

J 07.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-220/2012
Mežsaimnieciskās darbības ierobežošana īpaši aizsargājamā teritorijā

J 07.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-454/2012
Sabiedrisko pakalpojumu lietotāja subjektīvās tiesības prasīt tarifu pārskatīšanu

J 30.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-505/2012
Personas vārda izmantošana firmā

J 30.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-578/2012
Pieteicēja zvēresta pieļaujamība

J 27.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-247/2012
Rīgas pilsētas apbūves noteikumu normu, kas nosaka attālumus starp mājām, piemērošana

J 23.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-150/2012
Ierēdņa tiesības uz aizsardzību no emocionālās vardarbības darba vietā

J 16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-555/2012
Pretrunīgu normu spēkā esība

J 16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-899/2012
Valsts apmaksātās juridiskās palīdzības nodrošināšana Satversmes tiesas procesa ietvaros

J 16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-911/2012
Akcionāru subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par Uzņēmumu reģistra lēmumiem

J 12.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-838/2012
Adopcijas procesa neuzsākšanas sekas

J 12.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-985/2012
Iestādes atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas process

J 09.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-443/2012
Administratīvā akta pamatojums un tā pārbaude tiesā

J 08.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-285/2012
Ierēdņa pārcelšana; salīdzināmo personu loks

J 06.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2012
Iepirkuma procedūras nepiemērošanas tiesiskuma pārbaude

J 06.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-928/2012
Privatizācijas pieteikuma iesniegšanas termiņi

J 01.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2012
Maksājuma par liekajiem cukura sīrupa krājumiem piemērošana

J 01.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-532/2012
Apsvērumi, vērtējot detālplānojuma izstrādes nepieciešamību

J 30.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-139/2012
Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma pārsūdzēšana tiesā

J 30.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-309/2012
Par sapulces, gājiena vai piketa pieteikšanas termiņa nokavējuma sekām

J 26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-475/2012
Saimnieciskās darbības pazīmes nekustamo īpašumu pārdošanas gadījumā

J 26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana

J 26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-499/2012
Kases aparātu, kases sistēmu, specializētu ierīču vai iekārtu izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra)

J 26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-738/2012
Vecāka tiesības vienpusēji mainīt bērna uzvārdu atsevišķas aizgādības gadījumā

J 15.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-727/2012
Ieslodzītā tiesības pieprasīt pamudinājuma piešķiršanu

J 08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2012
Saimniecisko darbību raksturojošas pazīmes; soda naudas apmērs

J 08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2012
Fizisko personu personiskā īpašuma, kas ievests, mainot dzīvesvietu uz Kopienu, lietošanas ierobežojumi

J 08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-460/2012
Rīgas brīvostas teritorijā ietilpstoša nekustamā īpašuma privatizācija

J 08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-678/2012
Ar atkritumu šķirošanu saistīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

J 27.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-202/2012
Preču izcelsmes apliecinājumā iekļauto ziņu pareizības pārbaude; tiesību normu par soda naudu nodokļu tiesībās spēks laikā

J 26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2012
Pieteikums par publisko tiesību līguma izpildi un publisko tiesību līguma grozīšanu; tiesas kompetence prasījuma kvalificēšanā neatkarīgi no pieteicēja viedokļa; privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošana; lietderības apsvērumu kontrole prasījumā par publisko tiesību līguma izpildi

J 26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-658/2012
Pieteikuma par no ārējā normatīvā akta tieši izrietošu konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu, nepastāvēšanu vai to saturu iesniegšanas priekšnoteikumi

J 19.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-290/2012
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšana

J 14.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-72/2012
Juridiskas personas tiesības prasīt atlīdzināt tai nodarītu morālo kaitējumu

J 14.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-366/2012
Publisko iepirkumu konkursa nolikumā iekļaujamie objektīvie kritēriji; pasūtītāja statuss administratīvajā procesā tiesā

J 10.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2012
Tiesības saņemt informāciju par valsts nodarbinātas personas ienākumiem un valsts komercdarbību

J 05.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-651/2012
Pašvaldības lēmuma par Slavas alejas un pasākuma „Jaunais vilnis” laukuma izveidi tiesiskā daba

J 31.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-342/2012
Strīdos par politisko organizāciju finansēšanu ir piemērojamas tiesību normas; tiesas spriedumā norādāmie fakti un sprieduma argumentācija

J 17.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-355/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības precizēt nodokļu maksātāja ienākumu deklarāciju, neveicot auditu

J 03.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-672/2012
Uzņēmumu reģistra tiesības pieprasīt dokumentus, kas apliecina ārvalstu komersanta un tā pārstāvja tiesībspēju un rīcībspēju

J 09.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-681/2012
Vardarbība ieslodzījuma vietā kā būtisks cilvēktiesību pārkāpums

J 06.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2012
Saskaņā ar likuma „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” atlīdzināmie zaudējumi

J 06.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-604/2012
Lēmuma par valsts nodevas atmaksu pārsūdzēšanas kārtība

J 04.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-196/2012
Administratīvā akta pamatojuma pārbaude tiesā

J 02.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-199/2012
Jauns transportlīdzeklis likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē

J 22.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-303/2012
Ieslodzītā tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumi

J 22.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-630/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Maksātnespējīga uzņēmuma darbinieku subjektīvās tiesības vērsties augstākā iestādē un tiesā, ja Maksātnespējas administrācija atteikusies piešķirt līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai

J 18.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2012
Eiropas Savienības tiesību normu interpretācija

J 15.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-272/2012
Privātpersonas tiesību ierobežojums saņemt informāciju no Satversmes aizsardzības biroja

J 11.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-116/2012
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa noteikšana uz aprēķinu pamata

J 08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-178/2012
Tiesības atskaitīt priekšnodokli par precēm, kas nodrošina komfortablus darba apstākļus

J 08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-335/2012
Bērna, kurš beidzis uzturēties bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, tiesību prasīt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā ierobežojums laikā

J 08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-621/2012
Iestādes tiesības lūgt tiesu pārskatīt lēmumu par administratīvā akta darbības apturēšanu

J 05.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-510/2012
Līdzpieteicēja dalība administratīvajā procesā tiesā; augstākas instances tiesas rīcība gadījumā, ja lietā nav pilna tiesas sprieduma

J 04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-28/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Pienākums maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli par īpašumiem, kas bijuši personas īpašumā ilgāk par 12 mēnešiem; nodokļu sankciju samērīgums valsts pārvaldes iestādes ilgstošas nepareizas prakses gadījumā

J 04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-138/2012
Iestādes pienākums piedāvāt vakantās dienesta vietas karavīram; iestādes tiesības izbeigt dienesta attiecības ar karavīru

J 04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2012
Prasījums par nesaņemtās darba samaksas atlīdzināšanu; nesaņemtās darba samaksas apmēra noteikšana

J 04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-205/2012
Atlīdzinājuma prasījuma iesniegšana tiesā

J 01.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-235/2012
Nomas attiecību par pašvaldībai piederošu zemi nodibināšanas pieskaitāmība darbībai publisko tiesību jomā

J 30.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-115/2012
Bankas kontu kustības metodes izmantošana ienākumu noskaidrošanai, termiņš obligāto nodokļu maksājumu noteikšanai vai precizēšanai

J 29.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2012
Vadības līgumā paredzētās atlīdzības tiesiskā daba; pamatojuma nepieciešamība lēmumam par vadības līguma izbeigšanu

J 25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-257/2012
Lēmuma par izdienas pensijas piešķiršanu tiesiskā daba; Administratīvā procesa likuma 87.panta trešajā daļā noteiktā termiņa aprēķināšana

J 25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-386/2012
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšana

J 25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-534/2012
Pārsūdzības termiņi, ja spriedumā izlemti vairāki savstarpēji nesaistīti prasījumi ar atšķirīgu pārsūdzības kārtību

J 18.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2012
Privāttiesisku attiecību ietekme uz iestādes lēmuma tiesiskumu

J 18.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2012
Privatizējamā zemesgabala izsoles sākumcenas noteikšanā piemērojamās tiesību normas

J 15.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-410/2012
Morālā kaitējuma atlīdzināšanas priekšnoteikumi

J 15.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-543/2012
Iestādes lēmuma par procesuālu jautājumu tiesiskā daba; pārbaudes apjoms būvatļaujas termiņa pagarinājuma gadījumā

J 08.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2012
Ar normatīvo aktu nodarīto zaudējumu kompensācija

J 28.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-424/2012
Pašvaldības tiesības pārsūdzēt Valsts vides dienesta trešajai personai izsniegtu atļauju piesārņojošām darbībām

J 24.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-213/2012
Zaudējumu atlīdzināšanas par juridisko palīdzību ierobežojumi krimināllietā attaisnotai personai

J 20.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-372/2012
Atlīdzinājuma noteikšana par cilvēktiesību pārkāpumiem

J 18.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-85/2012
Administratīvā akta daļu pārsūdzēšana atsevišķi no administratīvā akta

J 17.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-162/2012
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību ierobežošana

J 13.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2012
Pierādīšanas līdzekļi administratīvajā procesā; augstākas instances tiesas tiesības pievienoties zemākas instances tiesas nolēmuma motivācijai

J 10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2012
Plānošanas un arhitektūras uzdevumā iekļaujamās prasības

J 10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2012
Apdrošināšanas bezdarba gadījumiem stāža aprēķināšana

J 10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-486/2012
Strīdu par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” pakļautība administratīvajai tiesai; personas subjektīvās publiskās tiesības

J 04.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-78/2012
Nedzīvojamo telpu jēdziens likuma ''Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju'' izpratnē

J 27.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2012
Pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izpildi pakļautība tiesai; ierobežojums tiesai koriģēt likumdevēja gribas aktu pretēji likuma plānam

J 22.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2012
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšana

J 02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2012
Privātpersonas tiesības prasīt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu

J 02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-105/2012
Salīdzināmo amatpersonu loks priekšrocību noteikšanai amata saglabāšanā amatpersonu skaita vai amata likvidācijas gadījumā; iestādes kompetence vērtēšanas kritēriju noteikšanā (ja tie nav noteikti tiesību normās)

J 02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-376/2012
Teritorijas plānošanas nozīme ceļu infrastruktūras nodrošināšanā; pašvaldības pienākums nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam

J 24.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2012
Labas pārvaldības principa ievērošana, pieņemot lēmumu par zemesgabala daļas privatizāciju; pamats atteikumam nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu

J 17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2012
Personas tiesības iegūt informāciju

J 17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-301/2012
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma tiesiskā daba; zaudējumu atlīdzināšana administratīvajam aktam pielīdzināma starplēmuma atcelšanas gadījumā

J 17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-345/2012
Elektroenerģijas gala tarifu saistītajiem lietotājiem veidojošo pakalpojumu tarifu pamatotības pārbaude tiesā

J 10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2012
Tiesības saņemt atbildi pēc būtības, ja konstatējams, ka persona tādu vēlas; tiesības saņemt atbildi no likumdevēja

J 10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2012
Transportlīdzekļa, kas novietots stāvēšanai privātā teritorijā, atzīšana par ilgstoši atstātu uz ceļa

J 10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2012
Administratīvā procesa uzsākšana no jauna un tās sekas

J 10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-43/2012
Dominējošā stāvokļa rašanās un nostiprināšana

J 06.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-81/2012
Iestādes rīcības brīvības robežas profesionālā dienesta līguma darbības laikā

J 02.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-238/2012
Pamats pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no valsts nodevas

J 31.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-140/2012
Lēmuma par publiskas personas mantas atsavināšanu piederība publisko tiesību jomai

J 20.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-276/2012
Jautājums par arodbiedrību tiesībām saņemt informāciju no darba devēja nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā

J 17.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-135/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Atteikuma sniegt informāciju, kas satur valsts noslēpumu, pārsūdzības kārtība

J 13.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2012
Uzraugošās institūcijas apsvērumi, piemērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas

J 06.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-198/2012
Lietas piekritības jēdziens; tiesu namu pienākums nosūtīt nepareizi iesniegtus pieteikumus pareizajam tiesu namam

J 05.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2012
Ienākumu nodokļa piemērošana depozīta procentiem, kas gūti tiesu izpildītāja saimnieciskās darbības ietvaros

J 04.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-177/2012
Valsts kā juridiskā persona; prokuratūras juridiskais statuss; strīda starp valsts iestādēm pakļautība tiesai; atbildētājs tiesā