Hronoloģiskā secība
2013

Drukas versija

J 27.12.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-669/2013
Likuma „Par nodokļiem un nodevām'' pārejas noteikumu 133.punkta interpretācija

J 27.12.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1190/2013
Pamats pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no valsts nodevas

J 04.12.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-775/2013
Viesģimenes institūta nošķiršana no ārpusģimenes aprūpē esoša bērna saskarsmes ar tuviem radiniekiem kārtības

J 02.12.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-706/2013
Dzīvokļu īpašnieku kopības kā dzīvojamās mājas īpašnieka rīcībspēja

J 27.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-312/2013
Elektroniski iesniegta, neparakstīta informācijas pieprasījuma kontroles nepieļaujamība tiesā

J 27.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-430/2013
Saimnieciskās darbības nošķiršana no personiskā īpašuma pārdošanas

J 21.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-703/2013 un senatora Jāņa Neimaņa atsevišķās domas
Iestādes publiska paziņojuma par administratīvā procesa gaitu tiesiskuma izvērtējums nav patstāvīgs pieteikuma priekšmets

J 20.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-933/2013
Tiesību uz informāciju godprātīga izmantošana

J 11.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-316/2013
Tiesības saņemt zaudējumu atlīdzinājumu par neiegūto peļņu īpašuma vērtības izmaiņu gadījumā

J 11.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-640/2013
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence

J 07.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1006/2013
Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma dzēst nodokļu pārmaksas tiesiskā daba

J 06.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-676/2013
Iepriekšējā lietotāja parāds par dabasgāzi nevar būt šķērslis līguma slēgšanai ar jauno lietotāju

J 05.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-996/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto datu apstrādes pārbaude administratīvajā procesā

J 01.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-891/2013
Fiziskās personas pienākums iemaksāt budžetā darba devēja (ienākuma izmaksātāja) neiemaksāto nodokli no fiziskās personas apliekamā ienākuma

J 28.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-806/2013
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence

J 22.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-492/2013
Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu noteikšana maternitātes pabalsta aprēķināšanai

J 16.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-191/2013 un senatoru Veronikas Krūmiņas, Daces Mitas, Līvijas Slicas un Jāņa Neimaņa atsevišķās domas
Privāttiesisku attiecību ietekme uz iestādes lēmuma tiesiskumu

J 14.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-600/2013
Pabalsta, kas piešķirts, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punktu,aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

J 08.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2013
Laikposmu summēšanas principa piemērošana sociālā nodrošinājuma sistēmā

J 27.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-958/2013
Izziņas un uzziņas nošķiršana

J 24.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-560/2013
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punkta interpretācija

J 20.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-18/2013
Publiskā iepirkuma un koncesijas nošķiršana; taksometru pakalpojumu sniegšana lidostas teritorijā

J 20.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2013
Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas piemērošana

J 20.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-157/2013 un senatora Jāņa Neimaņa atsevišķās domas
Personas atbilstība sociālās palīdzības sniegšanas kritērijiem

J 20.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-746/2013
Lēmuma par nozares atzīšanu par stratēģiski svarīgu tiesiskā daba

J 16.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-574/2013
Šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude

J 11.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-273/2013
Valsts funkcijas deleģēšana un valsts atbildība šādā gadījumā

J 05.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-133/2013
Nekustamā īpašuma nodokļa par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi un ēkām maksātājs

J 23.08.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-7/2013
Vienlīdzības principa nodrošināšana ierēdņu novērtēšanā

J 23.08.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-659/2013
Ministra pilnvaru pārņemšanas tiesības administratīvajā procesā

J 23.08.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-767/2013
Tiesības prasīt atmaksāt pusi no samaksātās valsts nodevas

J 08.08.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-784/2013
Priekšnoteikumi trešās personas atzīšanai administratīvajā procesā tiesā

J 30.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-351/2013
Rīgas vēsturiskajā centrā esoša zemesgabala sadales pieļaujamība

J 19.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-517/2013
Likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmās daļas 3.punkta jēdzienu „pārvietoti no pastāvīgās dzīvesvietas” tulkošana

J 12.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-759/2013
Privātpersonas subjektīvās tiesības prasīt pārmērīga vides piesārņojuma samazināšanu

J 08.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-295/2013
Priekšnoteikumi palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā saņemšanai pēc aizbildnības izbeigšanās

J 04.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-168/2013
Disciplinārlietas ierosināšanas termiņš; disciplinārpārkāpuma noteicošais elements; par disciplinārpārkāpumu atbildīgā persona

J 01.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-368/2013
Pasūtītāja pieaicināšana administratīvajā procesā tiesā

J 01.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-524/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Privātpersonu tiesību aizsardzība sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju rīkotā iepirkumā, kas nesasniedz robežvērtību

J 20.06.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-359/2013
Aprūpes tiesību atņemšana

J 14.06.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-239/2013
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas uzraudzība

J 12.06.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-21/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinā iekļaujamo saimnieciskās darbības izmaksu ierobežošanas pamats

J 04.06.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-304/2013
Kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem piešķiršana; labvēlīga administratīvā akta izdošanas priekšnoteikumu vērtēšana atkārtota iesnieguma gadījumā

J 24.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-514/2013
Pretendenta uz ierēdņa amatu subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par cita pretendenta iecelšanu amatā

J 21.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2013
Atteikuma nodokļa maksātāju reģistrēt ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā pamatojums

J 07.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2013 un senatores Jautrītes Briedes atsevišķās domas
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības liegt atskaitīt priekšnodoklī samaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas

J 07.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-307/2013
Likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturtās daļas interpretācija

J 30.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-172/2013
Biedrošanās brīvības ierobežojumu piemērošana

J 26.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2013
Tiesas kompetence lemt par būvniecības seku novēršanu

J 26.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-327/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Resoriskās pārbaudes materiālu pieejamība

J 25.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-477/2013
Drošības naudas institūts

J 10.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2013
Personas tiesības pieprasīt pārmaksātā nodokļa atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai

J 05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Ieslodzītā tiesības īslaicīgi atstāt cietuma teritoriju

J 05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-399/2013
Tiesības apstrīdēt administratīvo līgumu, kas tiek slēgts ar mērķi izbeigt tiesisku strīdu

J 05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-423/2013
Korespondences nosūtītāja subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumu

J 03.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-185/2013
Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tāda iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu, kurš noslēgts, nepiemērojot likumā noteiktu iepirkuma procedūru

J 02.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-121/2013
Pašvaldības tiesības ierobežot siltumapgādes veida izvēli

J 28.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2013
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

J 22.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-198/2013 un senatoru Andra Guļāna, Jāņa Neimaņa un Rudītes Vīdušas atsevišķās domas
Uzņēmumu reģistra tiesības pieprasīt dokumentus, kas apliecina ārvalstu komersanta un tā pārstāvja tiesībspēju un rīcībspēju

J 15.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-4/2013
Atbalsta maksājumu saņēmēja pienākums atmaksāt saņemtos atbalsta maksājumus saistību neizpildes gadījumā

J 08.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-152/2013
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa nokavējuma naudu

J 08.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-401/2013
Atteikuma pieņemt atkārtoti iesniegtu lūgumu par pagaidu noregulējumu nepārsūdzamība

J 25.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2013
Valsts kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība kā rīcība ar valsts mantu

J 25.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-301/2013
Publiskas lietas vienlīdzīgas lietošanas tiesības

J 11.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SA-1/2013
Beznosacījumu pilsonības piešķiršana nepilsoņiem; Centrālās vēlēšanu komisijas un tiesas kompetence vēlētāju likumdošanas iniciatīvas satura vērtēšanā

J 01.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2013
Nepamatota pievienotās vērtības nodokļa pieprasīšana

J 01.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2013
Valsts pienākums atlīdzināt zaudējumus privātpersonai nepamatoti piedzītu nodokļu gadījumā

J 31.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-127/2013
Administratīvā akta par elektroenerģijas tirdzniecības diferencētā tarifa saistītajiem lietotājiem apstiprināšanu izdošana, izpilde, pārsūdzēšana un atcelšana

J 28.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2013
Pienākuma samaksāt muitas maksājumus rašanās brīdis

J 25.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2013
Lēmuma par radioaktīvo atkritumu glabāšanas tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūvi pārbaude tiesā

J 24.01.2013. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-279/2013
Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma, ar kuru atstāts spēkā pasūtītāja lēmums par pretendenta piedāvājuma neatbilstību iepirkuma noteikumiem, tiesiskā daba

J 14.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-49/2013
Tiesības piemērot Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.292 „Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām” paredzēto pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtību

J 11.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-15/2013
Lietas pielīdzināšana krimināllietai Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas izpratnē; dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa piemērošana

J 11.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2013
Valsts pārvaldes novērtējuma brīvības izmantošanas pārbaude tiesā

J 11.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-74/2013
Likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 20.panta devītajā daļā ietverto vārdu piešķirtā pensija tulkojums