Hronoloģiskā secība
2014

Drukas versija

J 29.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta piemērošana

J 29.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-119/2014
Disciplinārlietas ierosināšanas termiņš un disciplinārsoda noteikšanas principi

J 29.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-826/2014
Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punkta piemērošana

J 22.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-535/2014
Valsts ieņēmumu dienesta kompetence anulēt pašnodarbinātā ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu un iemaksām sniegto informāciju, ja tā ietver ziņas par neesošu iemaksu objektu

J 19.12.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-370/2014
Informācijas par tiesneša disciplināro atbildību konfidencialitātes satversmība

J 19.12.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1314/2014
Tiesvedības apturēšana uz Administratīvā procesa likuma 273.panta 3.punkta pamata

J 17.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-318/2014
Ierēdņa atbrīvošana no amata ilgstošas darbnespējas gadījumā

J 09.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-559/2014
Līguma par dienestu Zemessardzē tiesiskā daba

J 09.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-632/2014
Termiņš Valsts ieņēmumu dienesta veiktai pārbaudei par nodokļa pārmaksu

J 28.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-547/2014
Pamats izmaksāt nesaņemto darba algu par apcietinājumā pavadīto laiku

J 26.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1032/2014
Aizbildņa atcelšana

J 24.11.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1243/2014
Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtās daļas 10.punkta termina „speciālā atļauja” tulkojums

J 20.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-498/2014
Tiesību normu spēks laikā; tiesas kompetence, lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu

J 14.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-565/2014
Plānoto zudumu normas aprēķināšanas precizitāte

J 14.11.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1253/2014
Pagaidu aizsardzība zvērināta notāra atstādināšanas gadījumā

J 07.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-675/2014
Samazinātās nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana

J 31.10.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-5/2014
Saeimas vēlēšanu rezultātu pārbaude tiesā

J 22.10.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-432/2014
No amata atstādināta ierēdņa tiesības atrasties darba vietā

J 22.10.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-807/2014
Prasījums par neiegūtās peļņas atlīdzinājumu publiskā iepirkuma lietā

J 24.09.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1145/2014
Personas tiesības saņemt gan vecuma, gan izdienas pensiju

J 27.08.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-409/2014
Lēmuma par pensijas vecumu sasnieguša ierēdņa atbrīvošanu no amata pārbaude tiesā

J 21.08.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-314/2014
Pašnodarbinātas personas tiesības pieprasīt atlīdzību par piedalīšanos kriminālprocesuālās darbībās

J 18.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-102/2014
Tiesā vērtējamie apstākļi, lemjot par būvniecības procesā radītu īpašuma pārgrozījumu novēršanu

J 18.07.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-908/2014
Personas tiesības pārsūdzēt atteikumu anulēt paziņojumu par transportlīdzekļa iegādi un pievienotās vērtības nodokļa samaksu

J 11.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-354/2014
Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā lietotā jēdziena 

J 11.07.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-472/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence

J 04.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2014
Akcionāru sapulces tiesības izsludināt jaunas sapulces sasaukšanu

J 04.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-371/2014
Priekšnoteikumi dienesta laika citu valstu bruņotajos spēkos ieskaitīšanai izdienas stāžā

J 02.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-495/2014
Tiesību normu intertemporālā piemērošana nodokļu soda naudas noteikšanā

J 02.07.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-646/2014
Personas tiesības pretendēt uz rūpnieciskās zvejas rīku limitu, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā

J 20.06.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-333/2014
Konkurences likuma normu piemērošana pilnsabiedrības gadījumā

J 18.06.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-139/2014
Informācijas par amatu konkursa norisi pieejamība

J 12.06.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-108/2014
Latvijas pilsonības atjaunošana

J 30.05.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-87/2014
Trauksmes cēlāju identitātes aizsardzība

J 29.05.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2014
Administratīvā akta procesuālā un materiālā spēkā esība; administratīvā akta pārsūdzēšanas ietekme uz administratīvā akta spēkā esību

J 29.05.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-111/2014
Privatizējamā objekta nosacītā cena; privatizācijas projekta iesniedzēja tiesības prasīt apstiprināt iesniegto projektu

J 23.05.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-629/2014
Pieteicēja tiesības prasīt tiesvedības turpināšanu, ja iestāde tiesas procesa laikā ir apmierinājusi pieteicēja prasījumu

J 22.05.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-691/2014
Maksātnespējas administratora statuss administratīvajā procesā

J 16.05.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2014
Reprezentācijas izdevumu vērtējums; pretpienākums, kas uzskatāms (nav uzskatāms) par atlīdzību; ziedotie finanšu līdzekļi nav atzīstami par ziedojumiem arī daļā, kādā nav noteikts pretpienākums

J 30.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2014
Personas tiesības privatizācijas procesā

J 23.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-78/2014
Publisko iepirkumu likuma 48.panta piemērošana

J 11.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2014
Sabiedrības tiesības iegūt informāciju par valstij pilnībā vai daļēji piederošu kapitālsabiedrību

J 09.04.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-148/2014
Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju nodokļu administrācijai

J 07.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2014
Muitas deklarācijā iekļauto preču daļējas pārbaudes rezultātu attiecināšana uz agrākās muitas deklarācijās iekļautām precēm

J 04.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-164/2014
Zemes īpašnieka saskaņojuma nepieciešamība ēku atjaunošanai dalītā īpašuma gadījumā

J 28.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-3/2014
Latvijas Republikas Satversmes 78.panta jēdziena „pilnīgi izstrādāts” interpretācija

J 28.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2014
Naudas soda samaksas termiņš lietās par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē

J 26.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-97/2014
Mobinga identificēšana

J 25.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Nodokļu maksātāja pienākums maksāt nokavējuma naudu muitas parāda gadījumā

J 24.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-82/2014
Kompensācijas par veselības traucējumu karavīram izmaksas priekšnoteikumi

J 21.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-51/2014
Administratīvais akts ar nosacījumu

J 14.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-21/2014
Pilsonības likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa skaitīšana

J 12.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2014
Terminu „saistītās personas” un „izšķiroša ietekme” tulkojums

J 12.03.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-156/2014
Darba tiesisko attiecību valsts uzraudzības robežas

J 10.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-295/2014
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa – neapgūta apbūves zeme – noteikšana

J 20.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-124/2014
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu tiesības saņemt piemaksas par vakanta amata pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata pienākumiem

J 18.02.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-181/2014
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulas Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojuma atcelšanu vai ilgu kavēšanos, piemērošana

J 12.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2014
Valsts nepārtrauktības doktrīna

J 11.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-113/2014
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 33.panta tulkojums

J 07.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2014
Dienestpersonas pārcelšanas tiesiskuma pārbaude tiesā

J 07.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2014
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' 14.panta ceturtajā daļā noteiktā ierobežojuma piemērošana

J 06.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2014 un tiesneša Jāņa Neimaņa atsevišķās domas
Pievienotās vērtības nodokļa 0% likmes piemērošana pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam; spēkā neesoša administratīvā akta tiesiskā ietekme

J 03.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2014
Nolīgumam piemītoša mērķa ierobežot konkurenci konstatēšana

J 24.01.2014. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-338/2014
Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība

J 23.01.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-25/2014
Sava nekustamā īpašuma pārdošanas nošķiršana no saimnieciskās darbības

J 17.01.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-229/2014
Personas tiesības pārsūdzēt iestādes lēmumu par iesnieguma atstāšanu bez virzības

J 16.01.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-276/2014
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošana tiesiska valdījuma gadījumā

J 10.01.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-13/2014
Lietas ierosināšana Konkurences padomē uz iesnieguma pamata

J 10.01.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-192/2014
Iestādes bezdarbība, nepiemērojot tehniskās apskates liegumu, nav faktiskā rīcība