Hronoloģiskā secība
2017

Drukas versija

J 29.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-315/2017
Iegādātās preces vai saņemtā pakalpojuma izmantošana ar pievienotās vērtības nodokli apliekamam darījumam kā priekšnoteikums priekšnodokļa atskaitīšanai; Tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu par sagatavošanās darbu veikšanu; Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt nodokļu pārmaksas pamatotības pārbaudi nodokļu maksātāja maksātnespējas gadījumā; Savas iespējamās prasījuma tiesības Valsts ieņēmumu dienests nevar īstenot ārpus Maksātnespējas likumā noteiktās kārtības; Vispārējās jurisdikcijas tiesas kompetencē ietilpst pārbaude par Valsts ieņēmumu dienesta kā kreditora tiesību īstenošana maksātnespējas procesa laikā

J 29.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-349/2017
Ārpus stacionāra dzemdībpalīdzības (mājdzemdību) izdevumu nesegšana neierobežo personas tiesības uz privāto dzīvi

J 29.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1182/2017
Bāriņtiesas pienākums izmeklēt lietas par iespējamu vardarbību pret bērniem; Samērīguma principa ievērošana lēmumos par bērna šķiršanu no ģimenes un ārpusģimenes aprūpi

J 28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2017
Valsts darba inspekcijas lēmuma par nelaimes gadījuma darba vietā būtība

J 28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-169/2017
Personai nav pienākums ilgstoša pārkāpuma gadījumā regulāri iesniegt analogus iesniegumus par sliktajiem sadzīves apstākļiem; Par pieteikuma robežu paplašināšanu nav uzskatāma tiesas rīcība atzīstot faktisko rīcību par ilgstošu

J 28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-253/2017
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākums pārdodot īpašumu, uz kuru netiek izpildīti likumā noteiktie kritēriji; Nepilngadība nav netipiska gadījuma objektīvs pamatojums

J 28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-899/2017
Iestādes pieļautas procesuālas kļūdas kā atlīdzinājuma pamats

J 27.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-101/2017
Būves, kas nav iekļauta būvprojektā statuss gadījumos, ja ir pieņemts akts par būves nodošanu ekspluatācijā

J 27.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-639/2017
Aizgādības tiesību pārtraukšana/atjaunošana bērna vecākam atsevišķas aizgādības gadījumā

J 22.12.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1488/2017
Būvinspektora atzinuma par patvaļīgu būvniecību tiesiskā daba

J 21.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2017
Tiesības iepazīties ar pabeigtas krimināllietas materiāliem

J 21.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1104/2017
Autoruzraudzības mērķis un būtība

J 20.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-236/2017
Ietekmes uz vidi novērtējuma būtība

J 19.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-330/2017
Būvētāja vispārīgie pienākumi veicot būvniecību

J 19.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2017
Ģimenes valsts pabalstā ietilpst arī piemaksa par bērnu invalīdu audzināšanu; Bērna invalīda kopšanas pabalsta nošķiršana no piemaksas par bērnu invalīdu ar maksājuma mērķa kritēriju

J 15.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2017
Referenduma mērķis un tiesiskā būtība

J 08.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-380/2017
Pulcēšanās brīvības ierobežojumu pārbaude, pretpasākums un tiesību godprātīgas izmantošanas princips

07.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-388/2017
Administratīvās tiesas vērtējumam ir pakļauti tikai no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma izrietoši strīdi par nodokļa parāda maksāšanas pienākumu

J 06.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2017
Publisks pasākums un vārda brīvība

J 06.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-302/2017
Ar prettiesiska administratīvā akta izpildi saistīto zaudējumu atlīdzināšana

J 30.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-245/2017
Likuma ,,Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošanā noteicošais ir zemesgabala, nevis nodokļa maksātāja būvētas ēkas reģistrācijas datums zemesgrāmatā

J 30.11.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1568/2017
Atteikums izsniegt informāciju par pacienta veselības stāvokli nav pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā

J 24.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-820/2017
Diagnozes maiņas nozīme slima bērna kopšanas perioda noteikšanā

J 24.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1162/2017
Termiņš sūdzības iesniegšanai par publiskā iepirkuma nolikuma prasībām

23.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2017
Policijas veiktas transportlīdzekļa apturēšanas, alkohola kontroles pārbaudes, kā arī transportlīdzekļa apskates tiesiskuma pārbaude

J 21.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-75/2017
Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 33.2 panta interpretācija

J 14.11.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1063/2017
Paternitātes pabalsta aprēķinā jāņem vērā darba iemaksu alga no visiem darba devējiem, pie kuriem persona ir izmantojusi paternitātes atvaļinājumu likumā noteiktajā termiņā

J 03.11.2017. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-206/2017
Muitas kontrolei pakļautu preču kontroles veikšana personas norādītā vietā; Objektīvās izmeklēšanas robežas vienlīdzības principa nodrošināšanā

03.11.2017. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1395/2017
Tiesas izvērtējums piešķirtās invaliditātes grupas pārbaudes procesā

01.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2017
Atbrīvojums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma nevar tikt pamatots ar patvaļīgi uzbūvētu ēku esību

J 01.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-432/2017
Atbildes Iesniegumu likuma izpratnē nošķiršana no administratīvā akta

J 13.10.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1237/2017
Konkursa uz Eiropas Savienības Revīzijas palātas locekļa amatu pārbaude tiesā

J 11.10.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2017
No fiziskās personas saimnieciskās darbības ienākumiem atskaitāmo izdevumu raksturs

J 05.10.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-691/2017
Advokāta ceļa (transporta) izdevumu un izdevumu par viesnīcu (naktsmītni) atlīdzināšana

J 04.10.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-424/2017
Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas viedokļa tiesiskā nozīme; Tiesības uz privāto dzīvi personvārda atveides jautājumā

J 03.10.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-978/2017
Tiesības prasīt iesnieguma pārsūtīšanu

J 26.09.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-708/2017
Slimības pabalsta izmaksa par slima bērna kopšanu pie nepārtrauktas saslimšanas

J 22.09.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-558/2017
Neiegūtās peļņas novērtēšana un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma uzlikšana publiskajos iepirkumos

J 18.09.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1386/2017
„Būtisks aizskārums” nav pieteikuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku pieļaujamības kritērijs

J 12.09.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-486/2017
Ģimenes pabalsta nodrošināšana, ja vecāks, kas saņem pabalstu no citas dalībvalsts, to neizmanto bērna uzturēšanai

J 11.09.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1302/2017
Pieteikuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku pieļaujamības kritēriji

J 06.09.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1225/2017
Pašvaldības domes deputāta rīcība, neapmierinot privātpersonas informācijas pieprasījumu

J 05.09.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1317/2017
Iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas ievērošana

J 24.08.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1308/2017
Lietu pakļautība strīdos par piešķirto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma izlietojumu

J 23.08.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1020/2017
Tiesības uz veselības apdrošināšanu kā sociālo garantiju, pārceļot amatpersonu citā amatā

J 21.08.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-196/2017
Tiesību atteikties no Latvijas nepilsoņa statusa termiņa tiesiskā daba

J 09.08.2017. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1458/2017
Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā noslēgtu iepirkuma līgumu kontroles pakļautība administratīvajai tiesai

J 04.08.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-860/2017
Tiesu izpildītāja disciplinārā atbildība par tiesas atzītām prettiesiskām darbībām

J 12.07.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2017
Tiesības pārbaudīt komercnoslēpuma statusa noteikšanas pamatotību

J 05.07.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-48/2017
Soda noteikšana valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā

J 28.06.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-819/2017
Veselības inspekcijas veiktas pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma par maksājumu ieturēšanu tiesiskā daba

J 21.06.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-177/2017
Administratīvā akta pamatojums; Labvēlīgs un nelabvēlīgs administratīvais akts

J 21.06.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1178/2017
Ziņu labošana informācijas sistēmās nav administratīvais akts; personas tiesības uz valsts nodevas atmaksu iestādes kļūdainas norādes par pārsūdzības kārtību dēļ

J 16.06.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2017
Konkurences ierobežojuma pēc mērķa novērtējums

15.06.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-759/2017
Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas elektroenerģijas tirgū pakļautība privāto tiesību jomai

J 08.06.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-958/2017
Pieteikuma par būvatļaujā ietvertās atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes atcelšanu pieļaujamība

J 07.06.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-423/2017
Darba samaksas apturēšana ierēdņa atstādināšanas laikā

J 30.05.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2017 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Valdes un padomes locekļu subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par komercsabiedrības amatpersonu sastāva izmaiņu reģistrēšanu

J 22.05.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-3/2017
Vēlēšanu norises pārkāpumu ietekme uz mandātu sadalījumu

J 10.05.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2017
Iestādes rīcības tiesiskā daba informācijas pieprasījuma izskatīšanas gadījumā

J 28.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2017
Operatora pienākuma veikt instrumentālos mērījumus vienu reizi gadā tam piederošo piesārņojuma avotu radīto gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzuma noteikšanai samērīgums

J 26.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-115/2017
Izglītības iestādes tiesības atskaitīt skolēnu atkārtotā izglītojamā pienākumu nepildīšanas gadījumā

26.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-367/2017
Politiskās apvienības tiesības saņemt piešķirtā valsts finansējuma maksājumu līdz tās likvidēšanas brīdim

J 20.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-463/2017
Zvērināta advokāta tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu par saņemto juridisko palīdzību

J 30.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-50/2017
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas interpretācija, ja saņemti Eiropas Savienības atbalsta maksājumi par zvejniecības pārtraukšanu

23.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-470/2017
Pienākums nodrošināt vienādas iespējas pretendēt uz publiskas lietas izmantošanu

J 21.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-213/2017
Iestādes tiesības atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu uz iekšējo normatīvo aktu pamata

J 21.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-599/2017
Riska personas tiesiskā statusa kritēriju konstatācija

J 17.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-15/2017
Iestādes kompetence, izdodot obligāto administratīvo aktu, un tiesiskās paļāvības princips

J 09.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-200/2017
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.panta pirmās un septītās daļas interpretācija

J 03.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2017
Policijas rīcība publiskos pasākumos, nodrošinot kārtību konfrontācijas gadījumā

J 01.03.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-827/2017
Pieteikums par privātpersonas pieņemšanu pie Valsts prezidenta nav pakļauts izskatīšanai administratīvajā tiesā

J 28.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-39/2017
Godprātīga procesuālo tiesību izmantošana administratīvā akta apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā

J 28.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-706/2017
Publiskā iepirkuma pārtraukšanas objektivitāte

J 27.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-335/2017
Personas tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu par sniegtu juridisko palīdzību kriminālprocesā, kas vēlāk izbeigts reabilitējošu apstākļu dēļ

J 27.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-873/2017
Valsts vides dienesta lēmums fiksēt traucējošu smaku un uzdot piesārņojošas darbības operatoram sniegt paskaidrojumus un veikt smaku koncentrācijas mērījumus ir starplēmums, kas nav atsevišķi pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā

J 24.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-34/2017
Pašvaldības pienākums sakārtot azartspēļu tirgu pilsētas vēsturiskajā centrā

J 24.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-118/2017
Administratīvā akta spēkā esības noskaidrošana

J 24.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-397/2017
Nodarbinātības perioda ieslodzījumā iekļaušana apdrošināšanas stāžā

22.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-276/2017
Personas datu dzēšana no laikraksta mājaslapā pieejamās intervijas, pamatojoties uz fizisko personu datu aizsardzības regulējumu

J 17.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-790/2017
Pagaidu noregulējuma piemērošana lietās par publisko tiesību līgumiem

16.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2017
Emisijas limita projektā iekļaujamā informācija; piemērojamais smaku mērķlielums; benzola koncentrācijas solventā vidējās vērtības izmantošana piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinos; operatora pienākums sniegt informāciju iepretim iestādes pienākumam iegūt informāciju, kas nepieciešama administratīvā akta pieņemšanai (objektīvās izmeklēšanas princips un labas pārvaldības princips)

J 16.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-307/2017
Pienākums obligāto militāro dienestu iekļaut izdienas stāžā

J 14.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-589/2017
Aizgādņa subjektīvās tiesības pārsūdzēt bāriņtiesas norādījumus

J 13.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-613/2017
Publiskas personas izdota plašsaziņas līdzekļa saturs; publiskas personas izdota plašsaziņas līdzekļa tiesības darboties reklāmas tirgū

J 10.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-808/2017
Autoostai pieguļošās teritorijas tiesiskais raksturs

J 31.01.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-368/2017
Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” pārejas noteikumu 26. un 27.punkta interpretācija

J 20.01.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-172/2017 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Procesa dalībnieka tiesības uz iestādes rīcībā esošu informāciju