Hronoloģiskā secība
2019

Drukas versija

27.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-252/2019
Fiziskās personas dāvināta nekustamā īpašuma vērtības aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

J 13.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2019
Par autostāvvietas izmantošanu piemērotā līgumsoda samērīguma izvērtēšana

J 06.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-664/2019
Valsts vides dienesta iesaiste patvaļīgas būves legalizēšanas procesā

J 06.08.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1445/2019
Būvniecības ieceres izmaiņu veikšana būvvaldē

31.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-63/2019
Kritērija – pamatotas ziņas, ka ieroci persona varētu pielietot ļaunprātīgi – interpretācija

J 19.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2019
Vecuma pensijas piešķiršanas nosacījuma „Latvijas teritorijā dzīvojoša persona” pierādīšana

J 12.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-9/2019
Lēmuma par būves nodošanu ekspluatācijā pārbaudes robežas

J 05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-433/2019
Svētku dienas, kas sakrīt ar darba dienu, ietekme uz summēto darba laiku

J 05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-591/2019
Tiesas tiesību robežas administratīvā akta pamatojuma interpretēšanā un mazāk būtisko kļūdu izskaidrošanā

J 05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-794/2019
Darbinieka attaisnotās prombūtnes ietekme uz virsstundu aprēķināšanu pie summēta darba laika; Darbinieka attaisnotā prombūtne kā pamats atšķirīgam virsstundu skaitam

J 05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-978/2019
Ierēdņa saukšana pie disciplināratbildības būtiska kaitējuma nodarīšanas gadījumā; Pamats neatcelt par vairākiem pārkāpumiem piemērotu disciplinārsodu, ja kāds no pārkāpumiem netiek pierādīts

J 03.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-474/2019
Emocionālā vardarbība iestādē

J 02.07.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1336/2019
Privātpersonas tiesību ievērošanas principa procesuālais aspekts tiesā

J 28.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1307/2019
Pašvaldības deputāta subjektīvo publisko tiesību aizskārums kā priekšnoteikums strīda izskatīšanai administratīvajā tiesā

J 27.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-152/2019
Lietderības apsvērumu izdarīšana pirms lēmuma par personas iekļaušanu riska personu sarakstā

J 27.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-890/2019 un senatoru Dzintras Amerikas, Andra Guļāna, Anitas Kovaļevskas, Daces Mitas un Normunda Salenieka atsevišķās domas
Pakļautības (kompetentās tiesas) noteikšana par mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma piešķiršanu

J 26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2019
Tiesību priekšlaicīgi pieprasīt vecuma pensiju rašanās brīdis

J 26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2019
Veselības inspekcijas un fiziskās personas pierādīšanas pienākuma sadalījums strīdā par izmaksām no Ārstniecības riska fonda; Pierādīšanas standarts cēloņsakarības konstatēšanai lietās par pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda

26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-877/2019
Aizstāvja uzaicināšanas kārtības kriminālprocesā neievērošana kā pamats advokāta izslēgšanai no kolēģijas

J 20.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-310/2019
Neapstrīdētā administratīvajā aktā izdarīto apstākļu novērtējuma pārskatīšana citā administratīvajā lietā

J 20.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-869/2019
Būtisku grozījumu pieļaujamība iepirkuma līgumā pēc līguma noslēgšanas

19.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-301/2019
Apdrošināšanas prēmiju maksājumu iekļaušana attaisnotajos izdevumos

J 17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2019
Principa in dubio pro civis piemērošana, izdodot privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu

J 17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1162/2019
Lokālplānojuma izstrādes procesā pieņemts lēmums nav pakļauts administratīvās tiesas kontrolei

J 17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1271/2019
Procesa dalībnieka tiesību iepazīties ar lietas materiāliem ierobežošanas pieļaujamība

J 12.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2019
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu ir uzskatāms par ģimenes pabalstu; Atlīdzība par aizbildņa pienākuma pildīšanu nav uzskatāma par ģimenes pabalstu

J 10.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-791/2019
Personas aizturēšanas pieļaujamība un samērīguma pārbaude administratīvā pārkāpuma lietā

J 05.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-30/2019
Piekrišana būvniecībai kopīpašnieka maiņas gadījumā

J 31.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2019
Valsts drošības dienesta tiesības publiskajā pārskatā sniegt savu vērtējumu par iespējamiem valsts drošības un konstitucionālās iekārtas pamatvērtību apdraudējumiem

J 31.05.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1161/2019
Zemesgabala īpašnieka subjektīvās tiesības prasīt uzlikt pienākumu atkritumu radītājam nodot atkritumus apsaimniekotājam

J 29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2019
Administratīvajā aktā norādītais pamatojums; Patvaļīgas būvniecības konstatēšana

J 29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-274/2019
Tiesas pienākums spriedumā norādīt savus argumentus

29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1168/2019
Zemesgabala kopīpašnieka subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmaiņām

22.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-94/2019
Speciālo tiesību normu atbilstības novērtēšanas jomā un Administratīvā procesa likuma normu piemērošanas robežas

J 22.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-99/2019
Antidempinga maksājumu noteikšanā piemērojamās tiesību normas

J 21.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-631/2019
Jēdziena „uzņēmuma pāreja” interpretācija pievienotās vērtības nodokļa kontekstā

16.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-777/2019
Valsts darba inspekcijas kompetences robežas darba strīdos

J 15.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-742/2019
Izloze iepirkuma līguma slēdzēja noteikšanai un šādai izlozei izvirzāmās prasības

10.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-52/2019
Tiesiskā paļāvības principa piemērošana normatīvā regulējuma grozījumu gadījumā

09.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-583/2019
Paraksta parauga un piekrišanas būt par valdes locekli iesniegšana Uzņēmuma reģistrā

09.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2019
Nosacījumi novērtējot preču zīmes līdzību agrāk reģistrētai Kopienas preču zīmei

J 30.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1199/2019
Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkts)

J 26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2019
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšana par avansa maksājumu

J 26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-262/2019
Patvaļīgas būvniecības novēršana primāri ir īpašnieka pienākums; Tiesiskuma princips un likuma atrunas princips

J 26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1164/2019
Augstākās tiesas rīcībā esošās informācijas izsniegšana; Kompetentā iestāde personas datu izsniegšanai, ja pieprasījums ir saistīts ar vēlmi vērsties tiesā ar civilprasību

J 24.04.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-993/2019
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes kompetence sakarā ar disciplinārsodu izslēgt advokātu no kolēģijas

J 18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-203/2019
Bijušās darba tiesiskās attiecības pašas par sevi nav tiesneša atstatīšanas vai noraidīšanas pamats

J 18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-342/2019
Izdevumu un ieguldījumu attiecināšana uz mantotu nekustamo īpašumu, nosakot iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru tā pārdošanas gadījumā

J 18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-917/2019
Žurnālistu tiesības saņemt informāciju par publiskās pārvaldes budžeta līdzekļu izlietojumu

17.04.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-172/2019
Atbildīgā persona par administratīvā pārkāpuma lietvedībā komercsabiedrībai izņemtās mantas glabāšanas izmaksām

J 17.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-229/2019
Jēdziena „nodokļu samaksas termiņš” interpretācija, nosakot riska personas statusu

10.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2019
Lietotas automašīnas nomas pirkuma (līzinga) līguma izbeigšanas pirms termiņa ietekme uz pienākumu maksāt pievienotās vērtības nodokli par veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem

J 09.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2019
Pašvaldības kompetence attiecībā uz totalizatora un derību organizēšanas vietu atvēršanu

01.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-205/2019
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma noteikšana mantota nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā

J 29.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-159/2019
Finansiālās piesardzības princips; Publisko tiesību līguma izbeigšana pēc iestādes iniciatīvas

J 28.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-121/2019
Administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanas izdevumu aprēķināšana; Tiesas pienākums, nodrošinot tiesisko vienlīdzību, uzdot atceltā administratīvā akta vietā izdot jaunu nelabvēlīgu administratīvo aktu

22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-231/2019
Vecāka vai aizbildņa statuss kā priekšnoteikums tiesībām pretendēt uz priekšlaicīgu valsts vecuma pensiju

J 22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-232/2019
Ziņotāja par pārkāpumu aizsardzība

J 22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-673/2019
Lēmuma par būves atzīšanu par vidi degradējošu spēkā esības ilgums; Būvatļaujas vidi degradējošām ēkām ietekme uz papildu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu

J 22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-962/2019
Tiesas pienākums nodrošināt administratīvā procesa dalībniekiem iespēju izteikt viedokli par tiesvedības izbeigšanu

J 19.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-6/2019
Policijas darbinieku dienesta telpās uzņemta attēla publiskošana neierobežotam personu lokam ir pieļaujama sabiedrības interesēs

J 19.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-383/2019
Tiesiskā pienākuma izpildes termiņš kā administratīvā akta sastāvdaļa

J 18.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-246/2019
Kritērija „pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos norādītajās esošās apbūves teritorijās ar izbūvētu infrastruktūru” interpretācija mikrolieguma veidošanā

14.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2019
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākums par ienākumiem no saimnieciskās darbības pamatlīdzekļa (nekustamā īpašuma) pārdošanas

J 13.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-442/2019
Kritērija „sodāmība” interpretācija, vērtējot personas tiesības atrasties dienestā Zemessardzē; Personas tiesību atrasties valsts dienestā ierobežošana

J 13.03.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-961/2019
Tiesiskā daba lēmumam par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību

J 12.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2019
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā no nekustamā īpašuma pārdošanas kā kapitāla pieauguma

J 11.03.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1052/2019
Tiesneša lēmuma par pieteikumu pieņemšanas termiņš

J 08.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-218/2019
Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinā iekļaujamo saimnieciskās darbības izmaksu pārbaude

J 08.03.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1144/2019
Privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošanas robežas

J 01.03.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-350/2019
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanā noskaidrojamie apstākļi

J 28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2019
Komercķīlu reģistra turētāja pienākums pārbaudīt, vai ieķīlātā manta identificēta pietiekami skaidri

J 28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-254/2019
Atsevišķa dokumenta formā sniegta kopīpašnieka piekrišana būvniecībai

J 28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-943/2019
Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība atlīdzinājuma pieprasīšanas nolūkā (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkta piemērošana); Tiesvedības izbeigšana, ja lietā starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem pastāvošā strīdā par to pašu priekšmetu un pamatu jau ir stājies spēkā tiesas spriedums

J 26.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2019
Informācijas pieprasītāja pienākums precizēt informācijas pieprasījumu; Iestādes pienākums izsniegt personai pieprasīto informāciju

25.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2019
Administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanas izdevumu apmēra izvērtējums

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2019
Lēmuma par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu nepieņemšana kā procesuālais pārkāpums; Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšana

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-637/2019
Lēmuma par administratīvā procesa dalībnieka aizstāšanu ar tā tiesību pārņēmēju tiesiskā daba

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2019
Datu valsts inspekcijas kompetence fizisko personu datu aizsardzības jomā; Datu subjekta tiesības vērsties tiesā par personas datu apstrādes pārkāpumiem; Piekritīgā tiesa Konkurences padomes administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanai

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-955/2019
Publiskas lietas statuss ceļam kā publisko tiesību jomā ietilpstošs jautājums

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2019
Personas subjektīvās tiesības prasīt iecelšanu par mantojuma aizgādni; Bāriņtiesas un zvērināta notāra kompetenču nodalīšana jautājumā par aizgādnības nodibināšanu mantojumam

J 15.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-922/2019
Personu tiesības prasīt būves bīstamības konstatēšanu

J 15.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-946/2019
Policijas izdots lēmums var būt administratīvais akts

J 13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2019
Pašvaldības lēmums par personai piešķirto zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-154/2019
Valsts meža zemes un zemes krasta kāpu aizsargjoslā privatizācijas ierobežojumi; Tiesiskās paļāvības principa un tiesiskuma principa kolīzija

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1023/2019
Lēmuma par pašvaldības komisiju izveidi un komisiju personālsastāva noteikšanu pakļautība administratīvajai tiesai

06.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-328/2019
Kritērija „rada draudus Latvijas valsts un sabiedrības drošībai” interpretācija saistībā ar pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā

J 31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2019
Fiziskās personas datu apstrāde likumā noteikto pienākumu izpildei; Informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem; Tiesiskuma principa saturs

J 31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-234/2019
Biedrības pienākums maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli

J 31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2019
Atklātā tiesas sēdē izskatītas krimināllietas sprieduma pieejamība

J 30.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-51/2019
Pašvaldības kompetence azartspēļu ierobežošanā

22.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2019
Ārvalsts komersanta tiesības prasīt samaksātā pievienotās vērtības nodokļu atmaksu par Latvijā saņemtajiem pakalpojumiem

J 17.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-153/2019
Valsts pienākums veikt pasākumus ieslodzīto drošības nodrošināšanai