Administratīvais process tiesā

Drukas versija

2020. gads

J 21.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-607/2020
Sprieduma ar tajā iekļautu nosacījumu pieļaujamība

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2020
Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2020
Tiesas pienākums motivēt savu spriedumu; Tiesas tiesības rakstveida procesā pagarināt sprieduma sastādīšanas termiņu

J 13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2020
Tiesas kontrole pār administratīvo aktu, kura pieņemšanas procedūrā iestāde atsaucas uz citas iestādes lēmumu/faktiskajiem apstākļiem

J 22.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2020
Prasījuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību izskatīšana administratīvajā tiesā

2019. gads

J 12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1640/2019
Acīmredzami nepamatots pieteikums par publisko tiesību līguma izbeigšanas tiesiskuma pārbaudi

J 27.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1601/2019
Pieteikuma par to, kā skola organizē izglītības ieguves procesu, pieļaujamība

J 30.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1590/2019
Jēdziena „līdzīgu gadījumu” interpretācija, lemjot par pieteikumu, kas iesniegts, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos

J 20.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1563/2019
Lēmuma par pieteikuma atstāšanu bez virzības pieļaujamība

J 18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1533/2019
Apelācijas instances tiesas pienākums izvērtēt apelācijas sūdzības argumentus pēc būtības

J 04.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1368/2019
Izlīguma (līguma par tiesiskā strīda izbeigšanu) pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

J 19.07.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1352/2019
Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku robežas

J 28.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1307/2019
Pašvaldības deputāta subjektīvo publisko tiesību aizskārums kā priekšnoteikums strīda izskatīšanai administratīvajā tiesā

J 17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1271/2019
Procesa dalībnieka tiesību iepazīties ar lietas materiāliem ierobežošanas pieļaujamība

J 30.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1199/2019
Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkts)

J 17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1162/2019
Lokālplānojuma izstrādes procesā pieņemts lēmums nav pakļauts administratīvās tiesas kontrolei

J 11.03.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1052/2019
Tiesneša lēmuma par pieteikumu pieņemšanas termiņš

J 22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-962/2019
Tiesas pienākums nodrošināt administratīvā procesa dalībniekiem iespēju izteikt viedokli par tiesvedības izbeigšanu

J 28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-943/2019
Tiesvedības izbeigšana, ja lietā starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem pastāvošā strīdā par to pašu priekšmetu un pamatu jau ir stājies spēkā tiesas spriedums

J 28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-943/2019
Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība atlīdzinājuma pieprasīšanas nolūkā (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkta piemērošana)

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2019
Piekritīgā tiesa Konkurences padomes administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanai

J 17.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-595/2019
Tiesas pienākums ņemt vērā tiesu praksi (judikatūru) analogās lietās

J 05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-591/2019
Tiesas tiesību robežas administratīvā akta pamatojuma interpretēšanā un mazāk būtisko kļūdu izskaidrošanā

J 12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-402/2019
Tiesas pienākums pārbaudīt iestādes iegūtās informāciju tiesiskumu

J 20.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-310/2019
Neapstrīdētā administratīvajā aktā izdarīto apstākļu novērtējuma pārskatīšana citā administratīvajā lietā

J 29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-274/2019
Tiesas pienākums spriedumā norādīt savus argumentus

J 24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019
Strīdi par pašvaldības amatpersonas, kura strādā uz darba līguma pamata, tiesībām uz pabalstu ir pakļauti vispārīgās jurisdikcijas tiesai

J 28.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-222/2019
Pamats prasījuma par izpildīta administratīvā akta atcelšanu precizēšanai uz prasījumu par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku

J 18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-203/2019
Bijušās darba tiesiskās attiecības pašas par sevi nav tiesneša atstatīšanas vai noraidīšanas pamats

J 05.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2019
Administratīvajai tiesai nav tiesību grozīt nodokļu administrācijas administratīvos aktus

J 28.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-121/2019
Tiesas pienākums, nodrošinot tiesisko vienlīdzību, uzdot atceltā administratīvā akta vietā izdot jaunu nelabvēlīgu administratīvo aktu

J 18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-42/2019
Nepieļaujamība balstīt lēmumu uz neargumentētu pieņēmumu pamata

J 18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-42/2019
Tiesas kompetences robežas, izskatot adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu

J 17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019
Prasījuma par civiltiesiska līguma vai ierakstu izmaiņām zemesgrāmatā un administratīvā akta atcelšanu/atzīšanu par prettiesisku nošķiršana

2018. gads

J 27.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1174/2018
Tiesvedības izbeigšana tiesai jāpamato tikai ar vienu no tiesvedības izbeigšanas pamatiem

J 29.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-426/2018
Vairāku lietu apvienošana vienā tiesvedībā nemaina procesa dalībnieku procesuālo tiesību apjomu

J 22.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-288/2018
Ar tiesas spriedumu nodibinātu faktu izvērtējums patvēruma meklētāja izraidīšanas lietā

J 22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-237/2018
Tiesneša, kas lietu izskatījis pirmās instances tiesā, tiesības piedalīties tās pašas lietas izskatīšanā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta kopsēdē

J 22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2018
Personas tiesības iesniegt paskaidrojumus pēc lietas izskatīšanas atsākšanas

J 10.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-146/2018
Tiesas kompetence, nosakot periodu, kurā ir radusies nodokļu pārmaksa

J 13.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2018
Pirmās, apelācijas un kasācijas instances tiesas kompetences nošķiršana

J 20.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2018
Tiesas pienākums vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā

2017. gads

J 18.09.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1386/2017
„Būtisks aizskārums” nav pieteikuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku pieļaujamības kritērijs

J 05.09.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1317/2017
Iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas ievērošana

J 11.09.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1302/2017
Pieteikuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku pieļaujamības kritēriji

J 13.10.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1237/2017
Konkursa uz Eiropas Savienības Revīzijas palātas locekļa amatu pārbaude tiesā

J 05.10.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-691/2017
Advokāta ceļa (transporta) izdevumu un izdevumu par viesnīcu (naktsmītni) atlīdzināšana

J 28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-169/2017
Par pieteikuma robežu paplašināšanu nav uzskatāma tiesas rīcība atzīstot faktisko rīcību par ilgstošu

2016. gads

J 04.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1491/2016
Administratīvā procesa likuma 116.panta otrās daļas interpetācija

J 15.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1179/2016
Administratīvā procesa likuma 301.1panta pirmā daļas interpretācija

J 26.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-998/2016
Tiesas pienākums skaidrot procesa dalībniekiem gan viņu tiesības, gan procesuālo darbību neizpildīšanas sekas

J 01.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-942/2016
Ārējā normatīvā akta kontrole tiesā administratīvā procesa kārtībā

J 10.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-933/2016
Strīdu par līguma, ar kuru pašvaldība nodod sociālā pakalpojuma sniegšanu citai personai, izpildi pakļautība

J 10.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-440/2016
Administratīvā procesa likuma 243.panta otrās daļas interpretācija

2015. gads

J 06.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-482/2015
Tiesiskās vienlīdzības principa ievērošana tiesas spriešanā

J 03.03.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-407/2015
Juridiskās personas izbeigšanās ietekme uz administratīvo procesu un Konkurences padomes lēmuma izpildi

J 12.03.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-369/2015
Tiesas pienākums lemt par iestādes atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu prettiesiskumu

2014. gads

J 19.12.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1314/2014
Tiesvedības apturēšana uz Administratīvā procesa likuma 273.panta 3.punkta pamata

J 24.11.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1243/2014
Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtās daļas 10.punkta termina „speciālā atļauja” tulkojums

J 29.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-826/2014
Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punkta piemērošana

J 23.05.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-629/2014
Pieteicēja tiesības prasīt tiesvedības turpināšanu, ja iestāde tiesas procesa laikā ir apmierinājusi pieteicēja prasījumu

J 20.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-498/2014
Tiesību normu spēks laikā; tiesas kompetence, lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu

2013. gads

J 21.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-703/2013 un senatora Jāņa Neimaņa atsevišķās domas
Iestādes publiska paziņojuma par administratīvā procesa gaitu tiesiskuma izvērtējums nav patstāvīgs pieteikuma priekšmets

J 04.06.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-304/2013
Kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem piešķiršana; labvēlīga administratīvā akta izdošanas priekšnoteikumu vērtēšana atkārtota iesnieguma gadījumā

J 11.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2013
Valsts pārvaldes novērtējuma brīvības izmantošanas pārbaude tiesā

2012. gads

J 26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-658/2012
Pieteikuma par no ārējā normatīvā akta tieši izrietošu konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu, nepastāvēšanu vai to saturu iesniegšanas priekšnoteikumi

J 15.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-543/2012
Iestādes lēmuma par procesuālu jautājumu tiesiskā daba; pārbaudes apjoms būvatļaujas termiņa pagarinājuma gadījumā

J 05.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-510/2012
Līdzpieteicēja dalība administratīvajā procesā tiesā; augstākas instances tiesas rīcība gadījumā, ja lietā nav pilna tiesas sprieduma

J 31.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-342/2012
Strīdos par politisko organizāciju finansēšanu ir piemērojamas tiesību normas; tiesas spriedumā norādāmie fakti un sprieduma argumentācija

J 06.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-198/2012
Lietas piekritības jēdziens; tiesu namu pienākums nosūtīt nepareizi iesniegtus pieteikumus pareizajam tiesu namam

J 26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2012
Pieteikums par publisko tiesību līguma izpildi un publisko tiesību līguma grozīšanu; tiesas kompetence prasījuma kvalificēšanā neatkarīgi no pieteicēja viedokļa; privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošana; lietderības apsvērumu kontrole prasījumā par publisko tiesību līguma izpildi

J 13.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2012
Pierādīšanas līdzekļi administratīvajā procesā; augstākas instances tiesas tiesības pievienoties zemākas instances tiesas nolēmuma motivācijai

J 18.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-85/2012
Administratīvā akta daļu pārsūdzēšana atsevišķi no administratīvā akta

2011. gads

J 03.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2011
Tiesas tiesību uzdot izdot jaunu nelabvēlīgu administratīvo aktu izmantošanas priekšnoteikumi; noilguma termiņa tecējums administratīvā akta pārsūdzēšanas un jauna administratīvā akta izdošanas gadījumā; lēmuma par soda naudas uzlikšanu atcelšana daļā

2010. gads

J 26.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-936/2010
Sūdzības atbilstības Administratīvā procesa likuma 318.panta prasībām vērtēšanas kritēriji

J 15.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-584/2010
Jēdziena „tiesvedība” un „lieta” skaidrojums saistībā ar Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošanu

J 06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-193/2010
Pieteikums par pienākuma uzlikšanu iestādei veikt faktisko rīcību; personas datu izsniegšana trešajām personām; advokāta tiesības pieprasīt juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas

J 19.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2010
Procesa dalībnieku argumentu un to izvērtējuma atspoguļošana spriedumā

2009. gads

J 11.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-920/2009
Atteikšanās izskatīt acīmredzami nepamatotus pieteikumus

J 30.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-808/2009
Prasījums par administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuāla pārkāpuma konstatēšanu

J 24.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-425/2009
Tiesas sprieduma pārsūdzēšana, ja lietas izskatīšanas laikā mainās procesuālo tiesību normas, kas nosaka tā pārsūdzēšanas kārtību

J 12.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-140/2009
Par apgabaltiesas lēmumu atcelt rajona tiesas spriedumu, ja tiesa lietu izskatījusi, nepaziņojot par tiesas sēdes laiku un vietu administratīvā procesa dalībniekiem; par tiesību pārņemšanu procesā

J 23.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2009
Pilna tiesas sprieduma jēdziens; administratīvā akta izpildes tiesiskā daba

2008. gads

J 17.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-754/2008 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Apelācijas sūdzības atstāšana bez izskatīšanas; procesa dalībnieka pārstāvja neierašanās uz tiesas sēdi

J 04.07.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-518/2008
Pieteikuma papildinājumu un pieteikuma grozījumu nošķiršana; pašvaldības rīcības, lemjot par privatizācijas ierosinājumu, tiesiskā daba

J 22.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-322/2008
Augstākas instances tiesas kompetence, izskatot blakus sūdzību

J 10.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2008
Par Latvijas pilsonību kā kritēriju nacistiskā režīma politiski represētās personas statusa piešķiršanai; prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu izskatīšana

2007. gads

J 03.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-567/2007
Ja persona atkārtoti iesniegusi tādu pieteikumu, kura pieņemšanu tiesa jau atteikusi sakarā ar to, ka pieteikums nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā, tad šāda atkārtota pieteikuma pieņemšana atsakāma, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 191.panta ceturto daļu

J 03.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-376/2007
Apelācijas instances tiesas pienākums nolēmumā formulēt savu attieksmi pret pirmās instances tiesas nolēmumu

J 09.07.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-346/2007
Tas, vai, izmantojot personas datus, tiek aizskarts personas gods un cieņa, ir vispārējās jurisdikcijas tiesas, nevis Datu valsts inspekcijas kompetences jautājums; augstākas instances tiesas pievienošanās zemākas instances tiesas nolēmuma motivācijai

J 21.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-295/2007
Tas, ka ar iestādes darbībām privātpersonai radītās nelabvēlīgās sekas ir atgriezeniskas un ar tiesas nolēmumu tiek novērstas, neizslēdz personas tiesības uz nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu; administratīvā akta izdošans procesā veiktās darbības nav vērtējamas kā iestādes faktiskā rīcība; prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu izlemšana

J 24.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-183/2007
Administratīvā akta atcelšana nesamērīguma (samērīguma principa pārkāpuma) dēļ; tiesas tiesības grozīt pārsūdzēto administratīvo aktu un Administratīvā procesa likuma 253.panta sestās daļas interpretācija

J 12.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-118/2007
Tiesas kompetence, izskatot prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; tiesas kompetence sociālās palīdzības jomā

J 11.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-117/2007
Augstākas instances tiesas kompetence, izvērtējot apelācijas sūdzībā izteiktos iebildumus par zemākās instances tiesas atsevišķi nepārsūdzamiem lēmumiem; zemākas instances tiesas lēmums atjaunot nokavēto procesuālo termiņu var tikt pēc būtības pārvērtēts augstākas instances tiesā vienīgi tad, ja tā pieņemšanā pieļauti acīmredzami būtiski pārkāpumi

J 14.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2007
Regulējums par administratīvā procesa uzsākšanu no jauna uz iesnieguma pamata attiecināms uz gadījumiem, kad ar iestādes izdoto administratīvo aktu ir aktīvi ietekmētas tiesiskās attiecības, proti, mainīts personai jau piemītošo tiesību vai pienākumu apjoms; prasījuma par labvēlīgu administratīvo aktu izdošanu izskatīšana

J 05.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-77/2007
Izvērtējot iesniegtās blakus sūdzības atbilstību nosacījumam, ka blakus sūdzībā jābūt ietvertiem apsvērumiem, kā izpaužas pārsūdzētā lēmuma nepareizība, nav pieļaujama blakus sūdzības atzīšana par likumam neatbilstoši tikai tāpēc, ka tiesneša ieskatā blakus sūdzībā ietvertie argumenti ir neatbilstoši, neadekvāti vai nepareizi

J 21.02.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2007
Prasījums par inflācijas koeficienta summas piedziņu (procentu un pieauguma pievienošana sākotnējam prasījumam) nav uzskatāms par jaunu prasījumu

J 04.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2007
Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā

2006. gads

J 14.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-588/2006
Par pieteikuma par Administratīvā procesa likuma 184.panta 3.punktā paredzēto priekšmetu iesniegšanas priekšnoteikumiem

J 27.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-554/2006
Tiesai, izvērtējot iesniegtās kasācijas sūdzības atbilstību likumā noteiktajām prasībām, ir jāņem vērā, ka administratīvais process savā būtībā ir vērsts uz personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvību

J 14.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-432/2006
Par to, kādos gadījumos administratīvais akts ir un kādos nav atceļams pamatojuma nepilnību dēļ

J 15.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-356/2006
Ieslodzījumā esoša blakus sūdzības iesniedzēja etapēšana uz tiesas sēdi nav obligāta

J 25.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-259/2006
Subjektīvās tiesības pārsūdzēt Uzņēmumu reģistra lēmumu izdarīt ierakstu par sanācijas plāna pieņemšanu un revidenta iecelšanu, kā arī gadījumiem, kad tiesai ir pienākums vērtēt ne tikai administratīvā procesa iestādē pēdējā stadijā pieņemto lēmumu

J 14.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-196/2006
Par nepārreģistrējušās sabiedriskās organizācijas, kas iesniegusi pieteikumu tiesā kā Administratīvā procesa likuma 29. panta tiesību subjekts, tiesībām iesniegt blakus sūdzību un par administratīvās tiesas kompetenci izskatīt strīdus par pašvaldības noteiktajām īres maksām un apsaimniekošanas maksas tarifiem

J 01.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2006
Par Eiropas Kopienu tiesību saistošo spēku, prejudiciālā nolēmuma „vajadzīgumu”, aizliegto vienošanos konkurences tiesību izpratnē, aizliegtās vienošanās spēkā neesamību no tās noslēgšanas brīža, tiesas tiesībām atlikt lietas izskatīšanu, procesa dalībnieku tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem un izteikt savu viedokli, kā arī procesa dalībnieku pieteikto lūgumu izlemšanu

J 17.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2006
Par tiesvedības izbeigšanu, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā; par Administratīvā procesa likuma 29.panta subjektu

2005. gads

J 26.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-199/2005
Par tiesneša, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, pieņemtā lēmuma juridisko dabu, kā arī par Senāta pilnvaru apjomu, izskatot blakus sūdzību

J 07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2005
Par procesuālo tiesību normas pārkāpumu kā pamatu apgabaltiesas sprieduma atcelšanai un par pierādījumu novērtēšanu

J 12.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-152/2005
Par publiski tiesisko attiecību konstatēšanu un atbildes nesniegšanu uz iesniegumu juridisko dabu

J 15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-148/2005
Par iekšējiem un pārvaldes lēmumiem, par faktiskās rīcības jēdzienu un par tiesas pienākumu norādīt iestādi, kuras kompetencē ir attiecīgās lietas izskatīšana

J 15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2005
Par procesuālo tiesību normu pārkāpumu ietekmi uz procesa rezultātu, par būtiskiem procesuālajiem pārkāpumiem un par administratīvā akta pamatojuma principu

2004. gads

J 11.05.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-95/2004
Par termiņa nokavējumu administratīvā akta pārsūdzēšanai tiesā