Personas subjektīvās tiesības

Drukas versija

2020. gads

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1110/2020
Personas subjektīvās tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts kontroles revīzijas ziņojumu

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2020
Personas subjektīvās tiesības prasīt iekļaušanu Datu aizsardzības speciālistu sarakstā

J 18.03.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-830/2020
Subjektīvās tiesības privātpersonai apstrīdēt kredītiestādei noteiktos ierobežojumus

2019. gads

J 26.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1460/2019
Aizgādnībā nododamās personas laulātā un tuvāko radinieku subjektīvās tiesības prasīt iecelt viņus par aizgādņiem

J 30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1408/2019
Iestādes vadītāja subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par atbrīvošanu no amata sakarā ar termiņa izbeigšanos

J 30.12.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1233/2019
Dzīvokļa īpašnieka tiesības pārsūdzēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu

29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1168/2019
Zemesgabala kopīpašnieka subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmaiņām

J 31.05.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1161/2019
Zemesgabala īpašnieka subjektīvās tiesības prasīt uzlikt pienākumu atkritumu radītājam nodot atkritumus apsaimniekotājam

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2019
Personas subjektīvās tiesības prasīt iecelšanu par mantojuma aizgādni

J 15.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-922/2019
Personu tiesības prasīt būves bīstamības konstatēšanu

J 17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019
Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu vides aizsardzības jautājumā

2018. gads

J 21.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1588/2018
Audžuģimenes subjektīvās tiesības pārsūdzēt bāriņtiesas lēmumus par audžuģimenē nodoto bērnu

J 07.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1372/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Tirgus dalībnieku subjektīvās tiesības prasīt Konkurences padomes lēmuma par tirgus dalībnieku apvienošanos pārbaudi tiesā

J 23.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-989/2018
Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt publisko tiesību līgumu

J 27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-888/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Pašvaldības domes deputāta tiesības saņemt domes rīcībā esošo informāciju; Pašvaldības domes deputāta subjektīvās tiesības uz vienlīdzīgu pieeju publiski finansētiem komunikācijas līdzekļiem

J 03.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-858/2018
Ierobežotas pieejamības informācijas statuss neatņem personai subjektīvās tiesības šādu informāciju pieprasīt

J 03.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-858/2018
Piemērojamās tiesību normas, skatot jautājumu par Valsts drošības komitejas dokumentu izmantošanu

11.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-755/2018
Kopīpašnieka subjektīvās tiesības iebilst pret būvdarbu veikšanu īpašumā

31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-3/2018
Saeimas deputāta kandidāta subjektīvās tiesības pārsūdzēt Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas lēmumu par balsu skaitīšanas protokola rezultātu apstiprināšanu

2017. gads

J 13.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-613/2017
Publiskas personas izdota plašsaziņas līdzekļa tiesības darboties reklāmas tirgū

J 14.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-589/2017
Aizgādņa subjektīvās tiesības pārsūdzēt bāriņtiesas norādījumus

J 30.05.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2017 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Valdes un padomes locekļu subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par komercsabiedrības amatpersonu sastāva izmaiņu reģistrēšanu

2016. gads

J 07.11.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1318/2016
Privātpersonas subjektīvās tiesības vērsties tiesā kaitējuma vai kaitējuma draudu videi gadījumā

J 15.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1150/2016
Trešās personas tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt atceļošu administratīvo aktu

J 19.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2016
Drošības policijas rīcības, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, tiesiskā daba

J 05.09.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-999/2016
Uz lietu vērsts vispārīgais administratīvais akts, ar kuru nekustamajam īpašumam tiek mainīta adrese, un adresācijas objekta īpašnieka tiesības uz tā kontroli

J 03.06.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-935/2016
Nepilngadīgā tuvāko radinieku subjektīvās tiesības iebilst pret aizbildnības nenodibināšanu

J 19.04.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2016
Kreditoru subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra

J 25.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-824/2016
Privātpersonas subjektīvās tiesības vērsties tiesā

J 18.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2016
Subjektīvās tiesības uz citas valodas personvārda oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā norādīšanu personas pasē vai dzimšanas apliecībā

2015. gads

J 03.11.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1367/2015
Personas subjektīvās tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par administratīvā akta izdošanu

J 26.06.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2015
Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu, ar kuru tā izslēgta no dalības pretendentu atlasē

2014. gads

J 02.07.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-646/2014
Personas tiesības pretendēt uz rūpnieciskās zvejas rīku limitu, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā

J 10.01.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-192/2014
Iestādes bezdarbība, nepiemērojot tehniskās apskates liegumu, nav faktiskā rīcība

2013. gads

J 12.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-759/2013
Privātpersonas subjektīvās tiesības prasīt pārmērīga vides piesārņojuma samazināšanu

J 24.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-514/2013
Pretendenta uz ierēdņa amatu subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par cita pretendenta iecelšanu amatā

J 05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-423/2013
Korespondences nosūtītāja subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumu

J 05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-399/2013
Tiesības apstrīdēt administratīvo līgumu, kas tiek slēgts ar mērķi izbeigt tiesisku strīdu

J 03.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-185/2013
Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tāda iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu, kurš noslēgts, nepiemērojot likumā noteiktu iepirkuma procedūru

2012. gads

J 16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-911/2012
Akcionāru subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par Uzņēmumu reģistra lēmumiem

J 06.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2012
Iepirkuma procedūras nepiemērošanas tiesiskuma pārbaude

J 15.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-727/2012
Ieslodzītā tiesības pieprasīt pamudinājuma piešķiršanu

J 22.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-630/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Maksātnespējīga uzņēmuma darbinieku subjektīvās tiesības vērsties augstākā iestādē un tiesā, ja Maksātnespējas administrācija atteikusies piešķirt līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai

J 26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-499/2012
Kases aparātu, kases sistēmu, specializētu ierīču vai iekārtu izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra)

J 10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-486/2012
Strīdu par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” pakļautība administratīvajai tiesai; personas subjektīvās publiskās tiesības

J 07.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-454/2012
Sabiedrisko pakalpojumu lietotāja subjektīvās tiesības prasīt tarifu pārskatīšanu

J 28.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-424/2012
Pašvaldības tiesības pārsūdzēt Valsts vides dienesta trešajai personai izsniegtu atļauju piesārņojošām darbībām

J 17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-369/2012
Privātpersonas tiesības prasīt Konkurences padomei ierosināt lietu par tās lēmumā noteikto tiesisko pienākumu izpildes kontroles turpināšanu

J 27.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2012
Pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izpildi pakļautība tiesai; ierobežojums tiesai koriģēt likumdevēja gribas aktu pretēji likuma plānam

2011. gads

J 07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-957/2011
Ceļu uzturēšana tehniskā kārtībā nav darbība publisko tiesību jomā

J 28.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-177/2011
Tiesiskās noteiktības ievērošana, piešķirot zemi pastāvīgā lietošanā

J 08.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-157/2011 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKA-1372/2018)
Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt citiem tirgus dalībniekiem dotu apvienošanās atļauju

J 18.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-24/2011
Pasūtītāja – privāto tiesību juridiskās personas – tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumus

2010. gads

J 17.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1032/2010
Privātpersonas subjektīvo publisko tiesību esamības priekšnoteikumi

J 30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-641/2010
Termiņi lēmuma par zemesgabala atsavināšanu pieņemšanai; personas tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ja iestāde kavējas ar galīgā lēmuma pieņemšanu

J 12.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-589/2010
Administratīvais akts par tiesneša neapstiprināšanu; tiesneša tiesības vērsties tiesā neapstiprināšanas gadījumā; tiesneša neatkarība

J 24.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-293/2010
Nodarbinātības valsts aģentūras līguma par bezdarbnieku apmācību organizēšanu tiesiskā daba; personas, kurām ir subjektīvās tiesības sūdzēties par publiskā iepirkuma procedūru un rezultātu; direktīvas tiešā piemērojamība

J 28.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-5-7/1-2010
Saeimas vēlēšanu deputāta kandidāta tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt vēlēšanu iecirkņu komisiju lēmumus par balsu skaitīšanas protokolu rezultātu apstiprināšanu; ārpustiesas kārtības ievērošana

2009. gads

J 18.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-949/2009
Autoruzrauga (būvprojekta autora) subjektīvās publiskās tiesības pārsūdzēt būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā

J 23.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-834/2009
Konsorcija (personu apvienības) dalībnieku tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras rezultātus

2007. gads

J 16.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-144/2007
Par subjektīvajām tiesībām prasīt iecelšanu par aizbildni; par adopcijas procesu, ja potenciālie adoptētāji ir ārvalstnieki; par populārsūdzību iesniegšanas ierobežojumu pieļaujamību

2006. gads

J 24.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-569/2006
Apstāklis, ka transportlīdzekļa īpašniekam ir pienākums samaksāt vadītāja nesamaksāto naudas sodu par transportlīdzekļa novietošanu neatļautā vietā, nerada tiesības transportlīdzekļa īpašniekam pārsūdzēt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā

J 08.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-402/2006
Likums neparedz personām tiesības prasīt, lai tām tiktu rezervētas tiesības privatizēt to īrētos privātpersonām piederošos dzīvokļus arī tad, ja pastāv iespēja, ka nākotnē attiecīgais dzīvoklis nonāks pašvaldības īpašumā; personu tiesības iesniegt pieteikumu tiesā; lietas izskatīšanas atlikšana, pamatojoties uz APL 269.panta 1.punktu

J 08.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-393/2006
Likumdevējs nav piešķīris privātpersonai subjektīvas tiesības prasīt tiesneša disciplināru sodīšanu, tiesības vērsties tiesā un valsts pārvaldes joma kā administratīvo tiesu kontroles objekts

J 23.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-306/2006
Pasūtītājam nav subjektīvo tiesību pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par aizliegumu slēgt līgumu

J 08.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-299/2006
Par bijušā aizbildņa tiesībām vērsties ar pieteikumu tiesā, lai aizsargātu bērnu tiesības un intereses, pārsūdzot bāriņtiesas lēmumu, ar kuru atjaunotas aprūpes tiesības vecākiem, un aizbildnības institūta jēgu un aizbildņa statusu

J 25.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-259/2006
Subjektīvās tiesības pārsūdzēt Uzņēmumu reģistra lēmumu izdarīt ierakstu par sanācijas plāna pieņemšanu un revidenta iecelšanu, kā arī gadījumiem, kad tiesai ir pienākums vērtēt ne tikai administratīvā procesa iestādē pēdējā stadijā pieņemto lēmumu

J 14.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-196/2006
Par nepārreģistrējušās sabiedriskās organizācijas, kas iesniegusi pieteikumu tiesā kā Administratīvā procesa likuma 29. panta tiesību subjekts, tiesībām iesniegt blakus sūdzību un par administratīvās tiesas kompetenci izskatīt strīdus par pašvaldības noteiktajām īres maksām un apsaimniekošanas maksas tarifiem

J 21.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-144/2006
Par subjektīvajām tiesībām pārsūdzēt lēmumu par adreses maiņu (piešķiršanu)

2005. gads

J 17.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-394/2005
Par tiesībām iesniegt pieteikumu administratīvajā tiesā

J 17.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-372/2005
Par ģenerālprokurora atbildes juridisko dabu un tiesībām iesniegt par to pieteikumu administratīvajā tiesā