Publisko tiesību līgums

Drukas versija

2020. gads

J 22.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2020
Prasījuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību izskatīšana administratīvajā tiesā

2019. gads

J 29.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-159/2019
Publisko tiesību līguma izbeigšana pēc iestādes iniciatīvas

2017. gads

J 17.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-790/2017
Pagaidu noregulējuma piemērošana lietās par publisko tiesību līgumiem

2016. gads

J 11.02.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-607/2016
Līguma par elektroenerģijas obligāto iepirkumu tiesiskā daba; strīdu, kas izriet no līguma par obligāto iepirkumu, izskatīšanas kārtība

2015. gads

J 10.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-819/2015
Lēmuma par izglītībai iztērēto līdzekļu atmaksu tiesiskā daba

2013. gads

J 05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-399/2013
Tiesības apstrīdēt administratīvo līgumu, kas tiek slēgts ar mērķi izbeigt tiesisku strīdu

2012. gads

J 26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2012
Pieteikums par publisko tiesību līguma izpildi un publisko tiesību līguma grozīšanu; tiesas kompetence prasījuma kvalificēšanā neatkarīgi no pieteicēja viedokļa; privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošana; lietderības apsvērumu kontrole prasījumā par publisko tiesību līguma izpildi

2011. gads

J 07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-558/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Personas tiesības tiesas ceļā prasīt slēgt vienošanos starp Valsts ieņēmumu dienestu un nodokļu maksātāju par nodokļu strīda izbeigšanu

2009. gads

J 30.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-104/2009
Pašvaldības un privātpersonas noslēgta līguma tiesiskā daba

2006. gads

J 15.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-365/2006
Publisko tiesību līgumi; to nošķiršana no privāto tiesību līgumiem