Tiesību normu piemērošana

Drukas versija

2020. gads

J 10.03.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-159/2020
Tiesību piemērotāja pienākums izmantot tiesību normu interpretācijas metodes

J 04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2020
Spēku zaudējušas tiesību normas piemērošana attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kuras nodibinātas tiesību normas darbības laikā

2019. gads

J 10.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-452/2019
Ienākumu gūšanas dienas noteikšanas tiesiskās sekas

J 18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-227/2019
Tiesību normas izstrādātāja viedoklis ir izvērtējams, bet ne saistošs

22.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-94/2019
Speciālo tiesību normu atbilstības novērtēšanas jomā un Administratīvā procesa likuma normu piemērošanas robežas

J 17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019
Vērā ņemamie apstākļi un ierobežojumi, izbeidzot kopīpašumu

2018. gads

J 27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2018
Iestādes kļūdainas norādes par dubultpilsonības nepieļaujamību ietekme uz Latvijas pilsonības atjaunošanu; Analoģijas piemērošana

J 20.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2018
Tiesas pienākums vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā

2016. gads

J 15.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1179/2016
Administratīvā procesa likuma 301.1panta pirmā daļas interpretācija

2015. gads

J 15.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2015
Pašvaldības tiesības noteikt lielāku zaudējumu atlīdzinājuma apmēru patvaļīgas koku ciršanas gadījumā

2014. gads

J 20.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-498/2014
Tiesību normu spēks laikā; tiesas kompetence, lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu

J 18.02.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-181/2014
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulas Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojuma atcelšanu vai ilgu kavēšanos, piemērošana

2012. gads

J 02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2012
Privātpersonas tiesības prasīt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu

2011. gads

J 24.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-708/2011
Tiesību normas atpakaļvērsts spēks; tiesiskās paļāvības principa ievērošana, piemērojot likuma grozījumus

J 18.04.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2011
1968.gada 8.novembra Vīnes konvencijas „Par ceļu satiksmi” piemērojamība attiecībā uz Latvijai piederīgu personu

2009. gads

J 24.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-425/2009
Tiesas sprieduma pārsūdzēšana, ja lietas izskatīšanas laikā mainās procesuālo tiesību normas, kas nosaka tā pārsūdzēšanas kārtību

2007. gads

J 07.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-506/2007
Par faktiskās rīcības, kas veikta pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās, pārsūdzību

J 08.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2007
Ar administratīvo aktu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pamats; valsts atbildība par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras veiktajiem pensiju izmaksas ieturējumiem; tiesību normu intertemporālā piemērošana lietās par labvēlīga administratīvā akta izdošanu

J 12.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-122/2007
Par Ministru kabineta noteikumu „Ceļu satiksmes noteikumi” 71. un 75.punkta normu (pienākums izvēlēties pareizu braukšanas ātrumu un distanci) interpretāciju

2006. gads

J 14.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2006
Par LAPK 158.3panta interpretāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem ārējiem normatīvajiem aktiem kā pamatu nelabvēlīgu administratīvo aktu izdošanai

J 07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-39/2006
Par piemērojamām tiesību normām lietā par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību atcelšanu; Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums par nepilsoņa statusa atņemšanu kā administratīvais akts ar ilgstošu iedarbību

2004. gads

J 08.07.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2004
Par Valsts ieņēmumu dienesta kompetenci dabas resursu nodokļa administrēšanā un tiesību normu tulkošanu

J 30.03.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2004
Par vispārējo tiesību principu kolīziju risināšanu