Tiesiskās paļāvības princips

Drukas versija

2020. gads

J 14.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2020
Tiesiskās paļāvības konstatēšana un tās aizsardzības nepieciešamības izvērtējums

2019. gads

10.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-52/2019
Tiesiskā paļāvības principa piemērošana normatīvā regulējuma grozījumu gadījumā

2018. gads

21.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-261/2018
Tiesiskās paļāvības izvērtējums, lemjot par tiesībām atjaunot ugunsgrēkā bojā gājušu ēku aizsargjoslā

2017. gads

J 17.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-15/2017
Iestādes kompetence, izdodot obligāto administratīvo aktu, un tiesiskās paļāvības princips

2015. gads

J 29.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2015
Tiesiskās paļāvības principa piemērošana, lemjot par būvatļaujas pagarināšanu

2011. gads

J 24.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-708/2011
Tiesību normas atpakaļvērsts spēks; tiesiskās paļāvības principa ievērošana, piemērojot likuma grozījumus; laiks, par kuru maksājama uzturdevas kompensācija

2007. gads

J 08.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-400/2007
Administratīvais pārkāpums – transporta līdzekļa vadīšana, ja nav vadīšanas tiesību; tiesiskās paļāvības princips un vienlīdzības princips

J 07.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2007
Iestādes kļūda nedrīkst radīt netaisnīgas privātpersonai nelabvēlīgas sekas; taisnīguma princips, tiesiskās paļāvības princips un labas pārvaldības princips