Vispārīgie jautājumi

Drukas versija

2020. gads

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1024/2020
No totalitāro režīmu cietušo personu (mantinieku) pieteikuma par mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu iesniegšanas termiņš

J 24.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-790/2020
Ārstniecības personas neprofesionāla rīcība vai neatbilstoši apstākļi ārstniecības laikā kā priekšnoteikums atlīdzinājuma izmaksāšanai no Ārstniecības riska fonda

J 23.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2020
Administratīvo tiesu kompetences robežas izmaksājamo atlīdzību apmēra no Ārstniecības riska fonda noteikšanā

J 23.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2020
Tiesas pienākums iegūt visus iespējamos pierādījumus cēloņsakarības esības konstatēšanā atlīdzības prasījuma gadījumā no Ārstniecības riska fonda

2019. gads

J 18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1533/2019
Tiesības uz atlīdzinājumu par kriminālprocesā nodarītu kaitējumu, ja personai procesā nav noteikts statuss

J 30.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1409/2019
Tiesības uz atlīdzinājumu labvēlīga administratīvā akta atcelšanas gadījumā

J 28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-943/2019
Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība atlīdzinājuma pieprasīšanas nolūkā (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkta piemērošana)

J 26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2019
Pierādīšanas standarts cēloņsakarības konstatēšanai lietās par pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda

J 26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2019
Veselības inspekcijas un fiziskās personas pierādīšanas pienākuma sadalījums strīdā par izmaksām no Ārstniecības riska fonda

2018. gads

J 25.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1327/2018
Atlīdzinājuma prasījuma pieņemšanas atteikuma pamats

07.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-859/2018
Mantojuma pieņemšana kā priekšnoteikums atlīdzinājuma piešķiršanai no Ārstniecības riska fonda par mirušā pacienta veselībai nodarītu kaitējumu

J 09.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-291/2018
Atlīdzinājuma noteikšanā jāņem vērā faktiskās rīcības seku novēršanas iespējamība

J 16.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-66/2018
Formālo kritēriju izmantošana atlīdzinājuma apmēra par personas tiesību aizskārumu noteikšanai

2017. gads

J 28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-899/2017
Iestādes pieļautas procesuālas kļūdas kā atlīdzinājuma pamats

2012. gads

J 10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-486/2012
Strīdu par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” pakļautība administratīvajai tiesai; personas subjektīvās publiskās tiesības

J 20.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-372/2012
Atlīdzinājuma noteikšana par cilvēktiesību pārkāpumiem

2011. gads

2009. gads

J 20.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-825/2009
Lēmuma pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu pārsūdzēšana

J 18.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-599/2009
Termiņa aprēķināšana valsts pārvaldes iestādes nodarīto zaudējumu prasījuma iesniegšanai iestādē

J 28.05.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-412/2009
Prasījums par atlīdzinājumu pēc administratīvās lietas izskatīšanas pēc būtības

J 13.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-13/2009
Policijas faktiskā rīcība, piespiedu kārtā nogādājot personu psihiatriskajā slimnīcā; atlīdzinājuma prasījums par šo rīcību

2008. gads

J 13.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-690/2008
Atlīdzinājums par iestādes pieļautajiem procesuālajiem pārkāpumiem administratīvajā procesā

2007. gads

J 21.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-760/2007 
''Saprātīgā pieteicēja'' princips; prasījums izvērtēt tiesības uz atlīdzinājumu

J 01.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2007
Lai atlīdzinājums būtu atbilstīgs Satversmes 92.panta izpratnē, tam ir jābūt efektīvam tiesiskās aizsardzības līdzeklim; tiesības uz atlīdzinājumu par aizskārumu, kas nodarīts ar procesuāliem pārkāpumiem administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros, izvērtējamas vienlaikus ar gala lēmuma kontroli