BŪVNIECĪBAS TIESĪBAS

Drukas versija

2019. gads

J 15.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-922/2019
Personu tiesības prasīt būves bīstamības konstatēšanu

J 26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-262/2019
Patvaļīgas būvniecības novēršana primāri ir īpašnieka pienākums

J 28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-254/2019
Atsevišķa dokumenta formā sniegta kopīpašnieka piekrišana būvniecībai

J 05.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-30/2019
Piekrišana būvniecībai kopīpašnieka maiņas gadījumā

2018. gads

J 26.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-757/2018
Sabiedrības līdzdalības tiesības un pieteikuma iesniegšana vides aizsardzības interešu nodrošināšanas nolūkā

11.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-755/2018
Kopīpašnieka subjektīvās tiesības iebilst pret būvdarbu veikšanu īpašumā

J 26.06.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-631/2018
Dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišana nav nepieciešama patvaļīgi uzbūvētu ēku nojaukšanai

J 20.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-506/2018
Plānotā būves izmantošanas veida neatbilstība būvatļaujā paredzētajam izmantošanas veidam kā pamats būvatļaujas atzīšanai par prettiesisku

21.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-261/2018
Tiesiskās paļāvības izvērtējums, lemjot par tiesībām atjaunot ugunsgrēkā bojā gājušu ēku aizsargjoslā

17.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2018
Tiesības pabeigt izstrādāt detālplānojumu, ja tā izstrādes laikā mainīts teritorijas plānojums

J 09.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2018
Detālplānojumā jāievēro Teritorijas plānojuma noteikumi

25.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2018
Ierobežojumi būvniecības darbu veikšanai kopīpašumā

J 30.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2018
Starplēmuma tiesiskuma mijiedarbība ar administratīvo aktu

2017. gads

J 22.12.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1488/2017
Būvinspektora atzinuma par patvaļīgu būvniecību tiesiskā daba

J 08.06.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-958/2017
Pieteikuma par būvatļaujā ietvertās atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes atcelšanu pieļaujamība

J 19.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-330/2017
Būvētāja vispārīgie pienākumi veicot būvniecību

J 27.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-101/2017
Būves, kas nav iekļauta būvprojektā statuss gadījumos, ja ir pieņemts akts par būves nodošanu ekspluatācijā

2016. gads

J 19.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1056/2016
Būvniecības likuma 18.panta un 21.panta interpretācija

J 20.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-943/2016
Ministru kabineta rīkojuma par parka vai mežaparka ierīkošanu Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā nepieciešamība parka un mežaparka ierīkošanas gadījumā; pieteikuma par vides normatīvo aktu pārkāpumu pieļaujamības vērtēšana

J 03.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-849/2016
Pašvaldības pienākums sakārtot vai nojaukt bīstamu būvi

J 25.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-824/2016
Tiesību aizskāruma kritērijs būvniecības un vides lietās

J 12.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-354/2016
Būvvaldes kompetence pārbaudīt pārvietojamus būvobjektus

J 14.03.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-348/2016
Strīda par valsts autoceļu būvniecības procesā radītu personu tiesību aizskārumu pakļautība

J 31.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2016
Iepriekšējā stāvokļa atjaunošanas priekšnoteikumi patvaļīgas būvniecības gadījumā

J 02.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2016
Būvatļaujas nepieciešamība būves pieņemšanai ekspluatācijā; procesuālie termiņi, lai vērstos pret patvaļīgu būvniecību; izlīgums strīdā par patvaļīgas būves legalizāciju

2015. gads

J 14.10.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-194/2015
Kontroles apjoms iekšējo inženiertīklu izbūves gadījumā

J 29.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2015
Tiesiskās paļāvības principa piemērošana, lemjot par būvatļaujas pagarināšanu

J 05.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2015
Ministru kabineta kompetence, lemjot par būvniecību Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā

2014. gads

J 04.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-164/2014
Zemes īpašnieka saskaņojuma nepieciešamība ēku atjaunošanai dalītā īpašuma gadījumā

J 18.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-102/2014
Tiesā vērtējamie apstākļi, lemjot par būvniecības procesā radītu īpašuma pārgrozījumu novēršanu

2013. gads

J 30.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-351/2013
Rīgas vēsturiskajā centrā esoša zemesgabala sadales pieļaujamība

J 26.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2013
Tiesas kompetence lemt par būvniecības seku novēršanu

2012. gads

J 20.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-656/2012
Atsevišķa dzīvokļa īpašnieka tiesības atslēgties no ēkas siltumapgādes sistēmas

J 15.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-543/2012
Iestādes lēmuma par procesuālu jautājumu tiesiskā daba; pārbaudes apjoms būvatļaujas termiņa pagarinājuma gadījumā

J 01.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-532/2012
Apsvērumi, vērtējot detālplānojuma izstrādes nepieciešamību

J 17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-301/2012
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma tiesiskā daba; zaudējumu atlīdzināšana administratīvajam aktam pielīdzināma starplēmuma atcelšanas gadījumā

J 27.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-247/2012
Rīgas pilsētas apbūves noteikumu normu, kas nosaka attālumus starp mājām, piemērošana

J 10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2012
Plānošanas un arhitektūras uzdevumā iekļaujamās prasības

2011. gads

J 25.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanas priekšnoteikumi

J 24.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-47/2011
Zemesgabala aprobežojuma – sarkano līniju – saturs; energoapgādes komersanta īpašās tiesības

J 06.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-32/2011
Pašvaldības lēmumu par atļauju apbūvēt iznomāto zemi tiesiskā daba

2010. gads

J 23.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1064/2010
Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras un paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma procedūras veikšanas mērķi un slēdziena pamatojums; iestāžu pilnvaras būvniecības gadījumā

J 20.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-772/2010
Ēkas statusa noteikšana; būvniecības kārtības vispārsaistošais raksturs; dzīvokļa statusa noteikšana telpām

J 11.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-390/2010
Pašvaldības iestādes, kas kompetentas izlemt ar būvniecību saistītos jautājumus

2009. gads

J 18.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-949/2009
Autoruzrauga (būvprojekta autora) subjektīvās publiskās tiesības pārsūdzēt būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā

J 13.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-624/2009
Būvniecības procesā izdoto tehnisko noteikumu, kas rada personas tiesību un tiesisko interešu aizskārumu, kontrole

2008. gads

J 30.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-190/2008
Mazstāvu dzīvojamās teritorijas apbūves nosacījumi Rīgā saistībā ar būves augstumu un zemesgabala reljefa izmaiņām, kā arī būves attālumu līdz robežai ar kaimiņu zemes gabalu; būvdarbu apturēšana

2007. gads

J 27.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-495/2007
Par būvatļaujas un lēmuma par ēkas nodošanu ekspluatācijā tiesisko dabu un darbību un par pagaidu aizsardzību lietās, kurās pārsūdzēta būvatļauja

2006. gads

J 22.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2006
Par būvvaldes lēmuma piekrist būves projektēšanai tiesisko dabu; par trešajām personām būvniecības tiesiskajās attiecībās; par citai personai izsniegtas būvatļaujas pārsūdzības tiesisko pamatu un publiskās apspriešanas nepieciešamības priekšnosacījumiem

J 15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-123/2006
Par lēmuma, ar kuru akceptēts būvprojekts, tiesisko dabu

2005. gads

J 14.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2005
Par Valsts būvinspekcijas pienākumu pārbaudīt normatīvo aktu ievērošanu valsts un pašvaldību iestādēs būvniecības jomā un par būvinspektora tiesībām pārbaudīt būves, apturēt būvniecību

2004. gads

J 07.09.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2004
Par iestādes izmantotās rīcības brīvības tiesiskumu