Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Drukas versija

2020. gads

J 15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-669/2020
Informācijas par vārda un uzvārda maiņu pieprasīšanas pamats

J 15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-669/2020
Politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats informācijas par viņa privāto dzīvi atklāšanai

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2020
Vecvecāka un mazbērna saskarsme kā tiesību uz ģimenes dzīvi daļa

J 15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-239/2020
Vecāku tiesības noteikt bērna uzturu un šo tiesību robežas

21.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2020
Prasības fizisko personu datu apstrādei, kas nepieciešama pārziņa likumisko interešu īstenošanai

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020
Valsts pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību ģimenēm, kurās pastāv faktiskas ģimenes attiecības

2018. gads

06.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-530/2018
Personas uzvārda galotni latviešu valodā nosaka šīs personas dzimums

J 31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-20/2018
Iestādes un tiesas pienākums izvērtēt informācijas pieprasījuma pamatotību pirms pieprasījuma pamatotības patiesuma noskaidrošanas

2017. gads

J 04.10.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-424/2017
Tiesības uz privāto dzīvi personvārda atveides jautājumā

J 29.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-349/2017
Ārpus stacionāra dzemdībpalīdzības (mājdzemdību) izdevumu nesegšana neierobežo personas tiesības uz privāto dzīvi

22.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-276/2017
Personas datu dzēšana no laikraksta mājaslapā pieejamās intervijas, pamatojoties uz fizisko personu datu aizsardzības regulējumu

2016. gads

J 19.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2016
Drošības policijas rīcības, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, tiesiskā daba

J 08.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-15/2016
Fiziskas personas (transportlīdzekļa īpašnieka) datu apstrāde uz līgumsaistību pamata

2015. gads

J 26.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-383/2015
Personas datu izsniegšana zvērinātam advokātam saistībā ar tā pienākumiem aizstāvības īstenošanai kriminālprocesā

J 29.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-237/2015
Advokāta tiesības pieprasīt ziņas par klienta veselības stāvokli

2014. gads

J 24.01.2014. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-338/2014
Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība

2013. gads

J 05.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-996/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto datu apstrādes pārbaude administratīvajā procesā

J 05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-423/2013
Korespondences nosūtītāja subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumu

2012. gads

J 22.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-303/2012
Ieslodzītā tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumi

2011. gads

J 10.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-290/2011
Vecāku tiesības saņemt informāciju par bērna privāto dzīvi

J 31.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2011
Policijas pienākums ievērot personas tiesības uz privātās dzīves aizsardzību

2010. gads

J 17.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-890/2010
Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība demokrātiskā sabiedrībā

J 06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-193/2010
Personas datu izsniegšana trešajām personām; advokāta tiesības pieprasīt juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas

2009. gads

2008. gads

J 14.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2008
Valstij ir pienākums atzīt personas dzimuma maiņu atbilstoši dzimumu raksturojošo pazīmju (bioloģisko kritēriju, izskata, ārējās ķermeņa uzbūves, psiholoģijas un sociālās uzvedības) kopumam, lai tiktu novērstas situācijas, kad personai rodas atšķirība starp tās faktisko dzimumu (tostarp tā uztveri sabiedrībā) un juridisko statusu

2007. gads

J 12.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-512/2007
Morālais kaitējums, kas nodarīts ar iestādes lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes; morālā kaitējuma atlīdzināšanai vērtējamie apstākļi

J 08.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2007
Par samērīguma principa piemērošanu, izdodot obligāto administratīvo aktu

J 04.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2007
Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā

J 17.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2007
Uzturēšanās atļaujas pieprasītājam izvirzītās prasības attiecībā uz iztikas līdzekļiem un paziņojumu par dzīvesvietu; samērīguma principa piemērošana, izdodot un kontrolējot obligāto administratīvo aktu

2006. gads

J 26.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-2/2006
Par izņēmumu no Administratīvā procesa likuma 67.panta noteikumiem par administratīvā akta sastāvdaļām

2004. gads

J 26.10.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-177/2004
Par tiesai vērtējamiem cilvēktiesību kritērijiem, veicot kontroli pār administratīvo aktu, ar kuru personai nolemts neizsniegt uzturēšanās atļauju