Vārda brīvība

Drukas versija

2020. gads

J 13.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2020
Plānotās darbības neatbilstība normatīvo tiesību aktu prasībām kā pamats atteikumam reģistrēt masu informācijas līdzekli

2017. gads

22.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-276/2017
Personas datu dzēšana no laikraksta mājaslapā pieejamās intervijas, pamatojoties uz fizisko personu datu aizsardzības regulējumu

2013. gads

J 05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-423/2013
Korespondences nosūtītāja subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumu

2009. gads

J 16.09.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2009
Personas tiesības Informācijas atklātības likuma izpratnē uz informāciju, kas ir iestādes rīcībā vai kura iestādei ir jārada; personas tiesības saņemt atbildi pēc būtības

J 23.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-181/2009
Lēmums, kas būtiski neskar īpaši pakļautas personas cilvēktiesības

2008. gads

J 26.09.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-525/2008
Administratīvo tiesu kontrolei nav pakļauts jautājums par informācijas nesniegšanu, ja informāciju iestādei pieprasījusi valsts amatpersona savu dienesta funkciju ietvaros; prasījums informācijas nesniegšanas kontekstā

2006. gads

J 12.12.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-457/2006
Iztrūkstot klātesamības momentam, uzskatu paušanu nevar uzskatīt par īstenotu pulcēšanās brīvības ietvaros; likums „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” attiecināms uz vārda brīvības īstenošanas formām vienīgi tad, ja tas likumā ir nepārprotami atrunāts