KONKURENCES TIESĪBAS

Drukas versija

2020. gads

2019. gads

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2019
Piekritīgā tiesa Konkurences padomes administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanai

J 18.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-408/2019
Aptieku izvietošanas nosacījumu jēga un valsts pienākums raudzīties, lai attiecīgi nosacījumi tiktu izmantoti atbilstoši to mērķim

2018. gads

J 07.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1372/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Tirgus dalībnieku subjektīvās tiesības prasīt Konkurences padomes lēmuma par tirgus dalībnieku apvienošanos pārbaudi tiesā

J 17.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-517/2018
Konkurences likuma pārkāpumā atbildīgā subjekta noteikšana

2017. gads

J 16.06.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2017
Konkurences ierobežojuma pēc mērķa novērtējums

2016. gads

2015. gads

J 08.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-642/2015
Administratīvā akta izdošanas termiņa kavējuma sekas

J 03.03.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-407/2015
Juridiskās personas izbeigšanās ietekme uz administratīvo procesu un Konkurences padomes lēmuma izpildi

J 29.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2015
Nolīguma mērķa ierobežot konkurenci konstatēšana

2014. gads

J 20.06.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-333/2014
Konkurences likuma normu piemērošana pilnsabiedrības gadījumā

J 10.01.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-13/2014
Lietas ierosināšana Konkurences padomē uz iesnieguma pamata

J 03.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2014
Nolīgumam piemītoša mērķa ierobežot konkurenci konstatēšana

2013. gads

J 20.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2013
Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas piemērošana

2012. gads

J 17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-369/2012
Privātpersonas tiesības prasīt Konkurences padomei ierosināt lietu par tās lēmumā noteikto tiesisko pienākumu izpildes kontroles turpināšanu

2011. gads

J 08.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-157/2011 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKA-1372/2018)
Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt citiem tirgus dalībniekiem dotu apvienošanās atļauju

2010. gads

J 22.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-916/2010
Informācijas atkalizmantošana; iespējamā valsts atbalsta un konkurenta subjektīvo tiesību pārbaude

J 10.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-419/2010
Valsts atbalsts, no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas obligātais iepirkums un komersanta tiesības iebilst pret konkurentiem piešķirtu labumu

J 15.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-370/2010
Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; tiesas sprieduma motīvu daļas argumentācija

J 17.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-168/2010
Komercnoslēpuma iegūšana kā negodīgas konkurences izpausme; komersanta pienākumi komercnoslēpuma aizsardzībā

J 17.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2010
Aizliegtas vienošanās starp tirgus dalībniekiem; pierādījumi konkurences lietās

2009. gads

J 28.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-736/2009
Konkurences padomes tiesības pārbaudīt publisko tiesību subjekta rīcību

2008. gads

J 04.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-511/2008
Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; konkrētais preces tirgus un ģeogrāfiskais tirgus Konkurences likuma izpratnē

2006. gads

J 16.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-168/2006
Tiesību normu spēks laikā un to intertemporālā piemērojamība konkurences pārkāpumu lietās

J 01.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2006
Par Eiropas Kopienu tiesību saistošo spēku, prejudiciālā nolēmuma „vajadzīgumu”, aizliegto vienošanos konkurences tiesību izpratnē, aizliegtās vienošanās spēkā neesamību no tās noslēgšanas brīža, tiesas tiesībām atlikt lietas izskatīšanu, procesa dalībnieku tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem un izteikt savu viedokli, kā arī procesa dalībnieku pieteikto lūgumu izlemšanu