MEDICĪNAS UN ĀRSTNIECĪBAS TIESĪBAS

Drukas versija

2020. gads

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2020
Aptiekas speciālās atļaujas (licences) anulēšana par medikamentu izplatīšanu bez licences

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2020
Nosacījuma „citas valsts iestādes pamatots rakstisks priekšlikums par licences apturēšanu” interpretācija

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2020
Kritērija „aptieka darbojas ekspluatācijā nodotās telpās” interpretācija

2019. gads

J 26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2019
Pierādīšanas standarts cēloņsakarības konstatēšanai lietās par pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda

J 26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2019
Veselības inspekcijas un fiziskās personas pierādīšanas pienākuma sadalījums strīdā par izmaksām no Ārstniecības riska fonda

J 26.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-294/2019
Ģimenes ārsta tiesības deleģēt veikt konkrētu manipulāciju veidu ārsta palīgam vai medicīnas māsai

2018. gads

07.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-859/2018
Mantojuma pieņemšana kā priekšnoteikums atlīdzinājuma piešķiršanai no Ārstniecības riska fonda par mirušā pacienta veselībai nodarītu kaitējumu

2017. gads

J 30.11.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1568/2017
Atteikums izsniegt informāciju par pacienta veselības stāvokli nav pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā

03.11.2017. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1395/2017
Tiesas izvērtējums piešķirtās invaliditātes grupas pārbaudes procesā

J 28.06.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-819/2017
Veselības inspekcijas veiktas pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma par maksājumu ieturēšanu tiesiskā daba

J 05.07.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-48/2017
Soda noteikšana valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā

2016. gads

J 13.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-889/2016
Sūdzību par ārstniecības procesu izskatīšanas kārtība

J 31.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-25/2016
Iepriekšējas atļaujas saņemšanas nepieciešamība plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī

2010. gads

J 08.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-635/2010
Piekļuves nodrošināšana personai ratiņkrēslā pašvaldībai piederošā ārstniecības iestādē; ārstniecības iestādes faktiskā rīcība

2008. gads

J 26.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2008
Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā

J 14.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2008
Valstij ir pienākums atzīt personas dzimuma maiņu atbilstoši dzimumu raksturojošo pazīmju (bioloģisko kritēriju, izskata, ārējās ķermeņa uzbūves, psiholoģijas un sociālās uzvedības) kopumam, lai tiktu novērstas situācijas, kad personai rodas atšķirība starp tās faktisko dzimumu (tostarp tā uztveri sabiedrībā) un juridisko statusu