Akcīzes nodoklis

Drukas versija

2005. gads

J 14.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-181/2005
Par akcīzes nodokļa aprēķināšanu alum un aprēķināšanai piemērojamām tiesību normām