Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Drukas versija

2020. gads

J 17.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2020
Izdevumi par mākleru pakalpojumu saistībā ar nekustamā īpašuma pārdošanas darījuma noslēgšanu nav iekļaujami iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla atsavināšanas aprēķinā

02.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-85/2020
Izdevumu par reprezentatīvu automobili iekļaušanas saimnieciskās darbības izdevumos ierobežojumi

J 11.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-66/2020
Ienākuma no nekustamā īpašuma atdalīta zemesgabala atsavināšanas aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

J 30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2020
Morālā kaitējuma atlīdzinājums nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts; Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi

2019. gads

J 17.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-595/2019
Kompensācijas par īres līguma izbeigšanu un dzīvojamo telpu atbrīvošanu denacionalizētā nama īrniekam neaplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

J 10.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-452/2019
Ienākumu gūšanas dienas noteikšanas tiesiskās sekas

J 18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-342/2019
Izdevumu un ieguldījumu attiecināšana uz mantotu nekustamo īpašumu, nosakot iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru tā pārdošanas gadījumā

19.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-301/2019
Apdrošināšanas prēmiju maksājumu iekļaušana attaisnotajos izdevumos

27.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-252/2019
Fiziskās personas dāvināta nekustamā īpašuma vērtības aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

01.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-205/2019
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma noteikšana mantota nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā

J 12.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2019
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā no nekustamā īpašuma pārdošanas kā kapitāla pieauguma

14.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2019
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākums par ienākumiem no saimnieciskās darbības pamatlīdzekļa (nekustamā īpašuma) pārdošanas

J 30.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-20/2019
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamās un neapliekamās kompensācijas par darba brauciena izdevumiem daļas noteikšana

2018. gads

J 18.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-217/2018
Nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšana, ja pirkuma līgumā nodalīta kustamās mantas pirkuma cena; Kapitāla aktīva iegādes vērtība, ja nekustamā īpašuma pirkuma līgumā nodalīta kustamās mantas pirkuma cena

J 29.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-125/2018
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes noteikšana par ienākumiem no nekustamā īpašuma izīrēšanas

2017. gads

01.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2017
Atbrīvojums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma nevar tikt pamatots ar patvaļīgi uzbūvētu ēku esību

J 28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-253/2017
Nepilngadība nav netipiska gadījuma objektīvs pamatojums

J 28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-253/2017
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākums pārdod īpašumu, uz kuru netiek izpildīti likumā noteiktie kritēriji

J 30.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-245/2017
Likuma ,,Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošanā noteicošais ir zemesgabala, nevis nodokļa maksātāja būvētas ēkas reģistrācijas datums zemesgrāmatā

J 09.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-200/2017
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.panta pirmās un septītās daļas interpretācija

J 11.10.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2017
No fiziskās personas saimnieciskās darbības ienākumiem atskaitāmo izdevumu raksturs

J 30.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-50/2017
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas interpretācija, ja saņemti Eiropas Savienības atbalsta maksājumi par zvejniecības pārtraukšanu

J 28.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-39/2017
Godprātīga procesuālo tiesību izmantošana administratīvā akta apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā

2016. gads

J 21.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-630/2016
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošana laulāto mantas kopības gadījumā

J 27.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2016
Saimnieciskā darbība likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē

J 03.06.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2016
Darba devēja atbildība par iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu darba algas vai slimības pabalsta izmaksas gadījumā

J 28.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2016
Eiropas Savienības atbalsta maksājumu aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

2015. gads

J 13.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1015/2015
Personas tiesības pārsūdzēt nodokļu revīzijas (audita) atzinumu

J 29.09.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2015
Personas pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas darījumā gūtajiem ienākumiem

J 05.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-102/2015 un tiesnešu Daces Mitas, Vēsmas Kakstes un Rudītes Vīdušas atsevišķās domas
Nodokļu maksātāja pienākums nodrošināt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumiem; audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas

J 30.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2015
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošana; dāvināta nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, ja tā nav norādīta dāvinājuma līgumā

2014. gads

J 23.01.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-25/2014
Sava nekustamā īpašuma pārdošanas nošķiršana no saimnieciskās darbības

2013. gads

J 01.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-891/2013
Fiziskās personas pienākums iemaksāt budžetā darba devēja (ienākuma izmaksātāja) neiemaksāto nodokli no fiziskās personas apliekamā ienākuma

J 14.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-600/2013
Pabalsta, kas piešķirts, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punktu, aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

J 08.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-152/2013
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa nokavējuma naudu

J 14.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-49/2013
Tiesības piemērot Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.292 „Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām” paredzēto pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtību

2012. gads

J 08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-621/2012
Iestādes tiesības lūgt tiesu pārskatīt lēmumu par administratīvā akta darbības apturēšanu

J 12.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-538/2012
Pastāvīgās dzīvesvietas un dzīvesvietas deklarācijas ietekme uz nodokļu maksāšanas pienākumu Latvijas Republikā

J 26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-475/2012
Saimnieciskās darbības pazīmes nekustamo īpašumu pārdošanas gadījumā

J 17.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-355/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības precizēt nodokļu maksātāja ienākumu deklarāciju, neveicot auditu

J 17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt atkārtotu pārbaudi par noteiktu laika periodu; nodokļu maksātāja pienākums pierādīt skaidras naudas uzkrājumu veidošanos

J 11.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-116/2012
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa noteikšana uz aprēķinu pamata

J 30.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-115/2012
Bankas kontu kustības metodes izmantošana ienākumu noskaidrošanai, termiņš obligāto nodokļu maksājumu noteikšanai vai precizēšanai

J 05.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2012
Ienākumu nodokļa piemērošana depozīta procentiem, kas gūti tiesu izpildītāja saimnieciskās darbības ietvaros

J 04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-28/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Pienākums maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli par īpašumiem, kas bijuši personas īpašumā ilgāk par 12 mēnešiem; nodokļu sankciju samērīgums valsts pārvaldes iestādes ilgstošas nepareizas prakses gadījumā

2011. gads

J 20.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-275/2011
Mantota īpašuma iegūšanas brīža noteikšana iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām

J 06.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2011
Dāvinājums atlīdzības nozīmē kā ienākuma gūšanas avots likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē

J 01.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-107/2011
Likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredzētā atbildība par nodokļu samaksas pārkāpumiem

2010. gads

J 03.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-526/2010
Ienākumu no īpašuma pārdošanas aplikšana ar ienākumu nodokli; ienākumu par nekustamā īpašuma pārdošanu gūšanas brīdis

2009. gads

J 21.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-339/2009
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma noteikšana uz aprēķinu pamata

2006. gads

J 19.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-283/2006
Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 22. panta ceturtās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam

J 07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-38/2006
Par nodokļu maksātāja pienākumu un tiesībām iesniegt pierādījumus (papildu ziņas) par maksājamā iedzīvotāju ienākumu nodokļa apmēru pirms nodokļu aprēķina veikšanas un par tiesiskuma principa ievērošanu administratīvajā procesā iestādē

2005. gads

J 05.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-109/2005
Par fiziskās personas pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli un par Valsts ieņēmumu dienesta tiesībām iekasēt papildus aprēķinātos nodokļus

J 11.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2005
Par tiesībām iesniegt pierādījumus personas apliekamā ienākuma aprēķināšanai un apliekamā ienākuma noteikšanu uz aprēķinu pamata