PUBLISKIE IEPIRKUMI

Drukas versija

2020. gads

J 04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1173/2020
Iepirkumu uzraudzības birojā iemaksātā depozīta atmaksāšana sūdzības atsaukšanas gadījumā

J 04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1173/2020
Iepirkumu uzraudzības biroja tiesības atstāt apstrīdēšanas iesniegumu bez izskatīšanas

J 30.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-605/2020
Pretendenta paskaidrojums publiskā iepirkuma procedūrā par piedāvājuma zemo cenu

09.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2020
Publiskā iepirkuma nolikumā noteiktā iesniedzamā dokumenta satura izpratne; Piedāvājuma precizēšana

J 22.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2020
Prasījuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību izskatīšana administratīvajā tiesā

2019. gads

J 20.11.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1657/2019
Tiesiskā daba Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumam, ar kuru uzdots pasūtītājam atkārtoti vērtēt pretendentu piedāvājumus

J 17.10.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1224/2019
Piegādātāja tiesības balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām

J 20.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-869/2019
Būtisku grozījumu pieļaujamība iepirkuma līgumā pēc līguma noslēgšanas

J 15.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-742/2019
Izloze iepirkuma līguma slēdzēja noteikšanai un šādai izlozei izvirzāmās prasības

20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-499/2019
Būtisku grozījumu pieļaujamība iepirkuma līgumā laikā no iepirkuma rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai

2018. gads

13.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1572/2018
Lēmums par pasūtītāja finansēta projekta iepirkuma procedūras uzvarētāju nav pārbaudāms tiesā administratīvā procesa kārtībā

20.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1459/2018
Pagaidu noregulējuma piemērošana, aizliedzot SIA „Rīgas satiksme” turpināt publiskā iepirkuma procedūru „Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos”, ja netiek grozītas uzaicinājumā ietvertās prasības

23.03.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1060/2018
Personas tiesiskās intereses aizsardzība publiskā iepirkuma smaga pārkāpuma gadījumā; Sabiedrības interešu būtiskums prettiesiska iepirkuma līguma radīto seku saglabāšanai

J 31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1006/2018
Nepamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšana; Piedāvājuma precizēšanas nošķiršana no piedāvājuma grozījumiem

J 29.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-426/2018
Zaudējuma atlīdzināšanas prasījuma tiesības izpildīta publiskā iepirkuma līguma gadījumā

2017. gads

J 09.08.2017. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1458/2017
Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā noslēgtu iepirkuma līgumu kontroles pakļautība administratīvajai tiesai

J 24.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1162/2017
Termiņš sūdzības iesniegšanai par publiskā iepirkuma nolikuma prasībām

J 22.09.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-558/2017
Neiegūtās peļņas novērtēšana un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma uzlikšana publiskajos iepirkumos

2016. gads

J 22.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-365/2016
Iepirkuma procedūras dokumentācijai izvirzāmās prasības

J 26.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-71/2016
Publisko iepirkumu likuma normu par nogaidīšanas termiņa pārkāpumu interpretācija

J 26.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2016
Publiskā iepirkuma pretendentam, kurš balstās uz citu uzņēmēju iespējām, izvirzāmās prasības

2015. gads

J 12.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1045/2015
Pieteikuma priekšmets lietā par lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

J 06.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-748/2015
Lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vērtēšana tiesā

J 14.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-18/2015
Pasūtītāja statuss Publisko iepirkumu likuma izpratnē

J 23.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2015
Pašvaldības rīcības brīvība, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju; personas tiesības prasīt iepirkuma procedūras izsludināšanu

2014. gads

J 22.10.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-807/2014
Prasījums par neiegūtās peļņas atlīdzinājumu publiskā iepirkuma lietā

J 20.06.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-333/2014
Konkurences likuma normu piemērošana pilnsabiedrības gadījumā

J 29.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta piemērošana

2013. gads

J 01.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-524/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Privātpersonu tiesību aizsardzība sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju rīkotā iepirkumā, kas nesasniedz robežvērtību

J 01.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-368/2013
Pasūtītāja pieaicināšana administratīvajā procesā tiesā

J 24.01.2013. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-279/2013
Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma, ar kuru atstāts spēkā pasūtītāja lēmums par pretendenta piedāvājuma neatbilstību iepirkuma noteikumiem, tiesiskā daba

J 03.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-185/2013
Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tāda iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu, kurš noslēgts, nepiemērojot likumā noteiktu iepirkuma procedūru

J 20.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-18/2013
Publiskā iepirkuma un koncesijas nošķiršana; taksometru pakalpojumu sniegšana lidostas teritorijā

2012. gads

J 06.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2012
Iepirkuma procedūras nepiemērošanas tiesiskuma pārbaude

J 08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-678/2012
Ar atkritumu šķirošanu saistīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

J 25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-386/2012
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšana

J 14.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-366/2012
Publisko iepirkumu konkursa nolikumā iekļaujamie objektīvie kritēriji; pasūtītāja statuss administratīvajā procesā tiesā

J 19.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-290/2012
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšana

2011. gads

J 09.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-516/2011
Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā paredzētās iepirkumu procedūras piemērošana

J 25.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-413/2011
Tiesas pārbaude lietā par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu atstāt iesniegumu bez izskatīšanas; pagaidu noregulējuma līdzekļa izvēle

J 18.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-24/2011
Pasūtītāja – privāto tiesību juridiskās personas – tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumus

2010. gads

J 29.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2010
Publisko un privāto tiesību robeža publisko iepirkumu jomā

J 19.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-853/2010
Apakšuzņēmēja tiesības vērsties tiesā par iepirkuma līguma noteikumu grozīšanu

J 05.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-451/2010
Publiskais iepirkums; iepirkuma procedūrā iesniegtā piedāvājuma atbilstība konkursa nolikumā ietvertajām tehniskās specifikācijas prasībām; iepirkuma komisijas kompetence; Iepirkumu uzraudzības biroja pienākumi, izskatot sūdzību; tiesas pienākumi, pārbaudot Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu

J 29.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-340/2010
Pašvaldības tiesības slēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu bez iepirkuma procedūras

J 16.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-296/2010
Iepirkumu procedūras tiesiskums; pretendenta pienākums sniegt patiesu informāciju par pretendenta kvalifikāciju; samērīguma princips

J 24.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-293/2010
Nodarbinātības valsts aģentūras līguma par bezdarbnieku apmācību organizēšanu tiesiskā daba; personas, kurām ir subjektīvās tiesības sūdzēties par publiskā iepirkuma procedūru un rezultātu; direktīvas tiešā piemērojamība

2009. gads

J 27.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-853/2009
Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta līguma tiesiskā daba

J 23.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-834/2009
Konsorcija (personu apvienības) dalībnieku tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras rezultātus

J 30.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-735/2009
Lēmuma, ar kuru pārtraukta iepirkuma procedūra, kontrole

2006. gads

J 23.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-306/2006
Pasūtītājam nav subjektīvo tiesību pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par aizliegumu slēgt līgumu