PUBLISKO LIETU TIESĪBAS

Drukas versija

2020. gads

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2020
Ostas pakalpojuma līgums un tā sniegšanas iespēju pieejamība

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2020
Publiskas funkcijas veicēja rīcība nedrīkst būt patvaļīga

2019. gads

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-955/2019
Publiskas lietas statuss ceļam kā publisko tiesību jomā ietilpstošs jautājums

2018. gads

J 27.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-306/2018
Valsts pienākums nodrošināt tās nekustamā īpašuma izmantošanu atbilstoši sabiedrības interesēm

2017. gads

J 10.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-808/2017
Autoostai pieguļošās teritorijas tiesiskais raksturs

23.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-470/2017
Pienākums nodrošināt vienādas iespējas pretendēt uz publiskas lietas izmantošanu

2016. gads

J 27.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1190/2016
Jautājuma par tirdzniecības atļaujas publiskai personai piederoša parka teritorijā izsniegšanu pakļautība

J 19.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-191/2016
Publiskas lietošanas ceļu lietošanas ierobežojums; atļaujas šķērsot publiska pasākuma norises vietu tiesiskā daba

2015. gads

J 21.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-567/2015
Pašvaldības pienākums uzturēt autoceļu braukšanai atbilstošā kārtībā un personas tiesības prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies tās īpašumtiesību aizskāruma dēļ

2013. gads

J 12.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-759/2013
Privātpersonas subjektīvās tiesības prasīt pārmērīga vides piesārņojuma samazināšanu

2012. gads

J 05.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-651/2012
Pašvaldības lēmuma par Slavas alejas un pasākuma „Jaunais vilnis” laukuma izveidi tiesiskā daba

J 02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-376/2012
Teritorijas plānošanas nozīme ceļu infrastruktūras nodrošināšanā; pašvaldības pienākums nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam

J 10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2012
Transportlīdzekļa, kas novietots stāvēšanai privātā teritorijā, atzīšana par ilgstoši atstātu uz ceļa

2011. gads

J 07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-957/2011
Ceļu uzturēšana tehniskā kārtībā nav darbība publisko tiesību jomā

J 16.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-517/2011
Transportlīdzekļa vadītāja tiesības apturēt transportlīdzekļa pārvietošanu uz speciālo stāvvietu

J 03.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-482/2011
Strīdu izskatīšanas kārtība par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostas teritorijā

J 05.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2011
Administratīvā akta izdošana par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu

2010. gads

J 22.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-101/2010
Publiskas lietas pieejamība un tās nodošana sevišķajai izmantošanai; ceļa zīmju tiesiskais statuss un izdevējiestāde

2007. gads

J 26.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-78/2007
Attiecības starp Ventspils brīvostu un privātpersonu par ostas piestātnes nomu nav klasiskās nomas attiecības Civillikuma izpratnē, jo Ventspils brīvosta, nosakot piestātnes nomas maksu, nerīkojas privāto tiesību jomā