SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UZRAUDZĪBA

Drukas versija

2018. gads

J 12.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2018
Jēdziena „pārtraukums pakalpojumu sniegšanā” pirmšķietamā interpretācija

J 12.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2018
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja izvēles vispārīgais princips

2013. gads

J 02.12.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-706/2013
Dzīvokļu īpašnieku kopības kā dzīvojamās mājas īpašnieka rīcībspēja

J 06.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-676/2013
Iepriekšējā lietotāja parāds par dabasgāzi nevar būt šķērslis līguma slēgšanai ar jauno lietotāju

J 31.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-127/2013
Administratīvā akta par elektroenerģijas tirdzniecības diferencētā tarifa saistītajiem lietotājiem apstiprināšanu izdošana, izpilde, pārsūdzēšana un atcelšana

J 11.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2013
Valsts pārvaldes novērtējuma brīvības izmantošanas pārbaude tiesā

2012. gads

J 07.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-454/2012
Sabiedrisko pakalpojumu lietotāja subjektīvās tiesības prasīt tarifu pārskatīšanu

J 25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-386/2012
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšana

J 17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-345/2012
Elektroenerģijas gala tarifu saistītajiem lietotājiem veidojošo pakalpojumu tarifu pamatotības pārbaude tiesā

2009. gads

J 23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-373/2009
Pašvaldības regulatora kompetence sabiedrisko pakalpojumu tarifu noteikšanā

2006. gads

J 14.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2006
Par LAPK 158.3panta interpretāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem ārējiem normatīvajiem aktiem kā pamatu nelabvēlīgu administratīvo aktu izdošanai