Tiesības uz pensijām un pabalstiem

Drukas versija

2020. gads

J 26.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-110/2020
Tiesību uz izdienas pensiju rašanās brīdis un piemērojamais regulējums; Personas izdienas stāža noteikšana un tiesības uz militārpersonu izdienas pensiju

2019. gads

J 18.09.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1478/2019
Izņēmums no vispārējās trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa piešķiršanas kārtības

26.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1387/2019
Darba stāža izmeklētāja bez speciālās dienesta pakāpes amatā ieskaitīšana izdienas stāžā

J 12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2019
Sociālo pabalstu regulējums ietilpst publisko tiesību jomā

J 24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019
Pašvaldības tiesības noteikt atlīdzības noteikšanas kārtību par amatpersonas (darbinieka) veselībai nodarītu kaitējumu

J 24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019
Strīdi par pašvaldības amatpersonas, kura strādā uz darba līguma pamata, tiesībām uz pabalstu ir pakļauti vispārīgās jurisdikcijas tiesai

J 26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2019
Tiesību priekšlaicīgi pieprasīt vecuma pensiju rašanās brīdis

22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-231/2019
Vecāka vai aizbildņa statuss kā priekšnoteikums tiesībām pretendēt uz priekšlaicīgu valsts vecuma pensiju

J 12.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2019
Atlīdzība par aizbildņa pienākuma pildīšanu nav uzskatāma par ģimenes pabalstu

J 12.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2019
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu ir uzskatāms par ģimenes pabalstu

J 19.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2019
Vecuma pensijas piešķiršanas nosacījuma „Latvijas teritorijā dzīvojoša persona” pierādīšana

2018. gads

27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1559/2018
Personas tiesības prasīt naudas vērtības krituma radīta mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu par laikus nesaņemto bezdarbnieka pabalstu

J 14.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-668/2018
Maternitātes pabalsta apmēra noteikšana par trešo bērnu

J 31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-666/2018
Apgādnieka zaudējuma pensijas apmēra noteikšanai piemērojamās tiesību normas

03.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-179/2018
Invaliditātes noteikšana no militārā dienesta atvaļinātai personai, ja tā vēlas saņemt vienreizējo pabalstu

J 18.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2018
Maternitātes pabalsta apmēra noteikšana personai, kura ir strādājusi Eiropas Savienības institūcijā

2017. gads

J 14.11.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1063/2017
Paternitātes pabalsta aprēķinā jāņem vērā darba iemaksu alga no visiem darba devējiem, pie kuriem persona ir izmantojusi paternitātes atvaļinājumu likumā noteiktajā termiņā

J 24.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-820/2017
Diagnozes maiņas nozīme slima bērna kopšanas perioda noteikšanā

J 19.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2017
Bērna invalīda kopšanas pabalsta nošķiršana no piemaksas par bērnu invalīdu ar maksājuma mērķa kritēriju

J 19.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2017
Ģimenes valsts pabalstā ietilpst arī piemaksa par bērnu invalīdu audzināšanu

J 26.09.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-708/2017
Slimības pabalsta izmaksa par slima bērna kopšanu pie nepārtrauktas saslimšanas

J 12.09.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-486/2017
Ģimenes pabalsta nodrošināšana, ja vecāks, kas saņem pabalstu no citas dalībvalsts, to neizmanto bērna uzturēšanai

J 24.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-397/2017
Nodarbinātības perioda ieslodzījumā iekļaušana apdrošināšanas stāžā

J 31.01.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-368/2017
Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” pārejas noteikumu 26. un 27.punkta interpretācija

J 16.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-307/2017
Pienākums obligāto militāro dienestu iekļaut izdienas stāžā

2016. gads

J 11.11.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1050/2016
Likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1.punkta 2.1 apakšpunkta interpretācija

J 19.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-993/2016
Apdrošināšanas stāža noteikšana Latvijas Republikas vecuma pensijas piešķiršanai Krievijas Federācijas pilsoņa pensijas saņēmējam

J 21.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-458/2016
Mikrouzņēmuma dalībnieka tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu

J 28.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-281/2016
Tiesību normu, kuras Satversmes tiesa ir atzinusi par neatbilstošu Satversmei, piemērošana

J 20.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2016
Prokurora izdienas stāža aprēķināšanā vērā ņemamie periodi

J 17.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2016
Tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju studiju pārtraukuma laikā

J 22.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-114/2016
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.4.apakšpunkta interpretācija

J 31.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-25/2016
Iepriekšējas atļaujas saņemšanas nepieciešamība plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī

2015. gads

J 26.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2015
Izdienas pensiju likuma 3.panta pirmās daļas 10.punkta interpretācija

J 16.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2015
Atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra aprēķināšana

2014. gads

J 24.09.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1145/2014
Personas tiesības saņemt gan vecuma, gan izdienas pensiju

J 04.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-371/2014
Priekšnoteikumi dienesta laika citu valstu bruņotajos spēkos ieskaitīšanai izdienas stāžā

J 11.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-354/2014
Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā lietotā jēdziena

2013. gads

J 24.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-560/2013
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punkta interpretācija

J 22.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-492/2013
Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu noteikšana maternitātes pabalsta aprēķināšanai

J 08.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2013
Laikposmu summēšanas principa piemērošana sociālā nodrošinājuma sistēmā

J 07.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-307/2013
Likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturtās daļas interpretācija

J 04.06.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-304/2013
Kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem piešķiršana; labvēlīga administratīvā akta izdošanas priekšnoteikumu vērtēšana atkārtota iesnieguma gadījumā

J 11.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-74/2013
Likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 20.panta devītajā daļā ietverto vārdu piešķirtā pensija tulkojums

2012. gads

J 26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-658/2012
Pieteikuma par no ārējā normatīvā akta tieši izrietošu konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu, nepastāvēšanu vai to saturu iesniegšanas priekšnoteikumi

J 25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-257/2012
Lēmuma par izdienas pensijas piešķiršanu tiesiskā daba; Administratīvā procesa likuma 87.panta trešajā daļā noteiktā termiņa aprēķināšana

J 10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2012
Apdrošināšanas bezdarba gadījumiem stāža aprēķināšana

2011. gads

J 12.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-191/2011
Ierēdņu sociālās garantijas; ierēdņu novērtēšanas tiesiskā daba; privāto finanšu līdzekļu atmaksa darbiniekiem

J 24.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-122/2011
Valdes locekļa pilnvaru izbeigšanās; darba devēja sniegto ziņu par darba ņēmēju tiesiskās sekas; iestādes pienākums noskaidrot patiesos lietas apstākļus

J 17.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-52/2011
Lietās par tiesībām uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem piemērojamie normatīvie akti

2010. gads

J 16.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-730/2010
Personas pastāvīgā dzīvesvieta Latvijā kā priekšnoteikums bērna piedzimšanas, bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai; jēdziena „pastāvīgā dzīvesvieta'' interpretācija

J 02.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-562/2010
Privatizētājam nododamo privatizējamā uzņēmuma saistību apjoms; par darbā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu atbildīgā darba devēja noteikšana uzņēmuma privatizācijas gadījumā

J 03.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-527/2010
Tiesību uz bērna kopšanas pabalstu par nākamo bērnu rašanās brīdis

J 15.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-480/2010
Bezdarbnieka pabalsta aprēķināšana; sieviešu netieša diskriminācija; diskriminācijas novēršana

J 28.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-424/2010
Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana Latvijā pēc darba Anglijā; jēdziena „valsts, kurā bezdarbnieks dzīvo” skaidrojums

2008. gads

J 10.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-224/2008
Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1panta, kas noteic nodokļu administrācijas pienākumu piedzīt no darba devēja nesamaksātās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un soda naudu, piemērošana

2007. gads

J 08.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2007
Ar administratīvo aktu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pamats; valsts atbildība par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras veiktajiem pensiju izmaksas ieturējumiem; tiesību normu intertemporālā piemērošana lietās par labvēlīga administratīvā akta izdošanu

J 03.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-376/2007
Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumam atņemt personai bezdarbnieka statusu bezdarbnieka pienākumu nepildīšanas dēļ ir jābūt samērīgam; apelācijas instances tiesas pienākums nolēmumā formulēt savu attieksmi pret pirmās instances tiesas nolēmumu.

J 29.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-339/2007
Pirms Satversmes tiesas 2002.gada 19.marta sprieduma ieturēto pensiju atmaksāšana pensionāriem, pamatojoties uz 2007.gada 1.janvārī spēkā stājušiem grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”, nav uzskatāma par prettiesiskas darbības seku novēršanu, bet gan par valsts politisku izšķiršanos atmaksāt iepriekš ieturēto pensijas daļu

J 04.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2007
Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā

2006. gads

J 01.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-184/2006
Par maternitātes un slimības pabalsta aprēķināšanai piemērojamām normām saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu Nr.2003-19-0103, kā arī par prasījumu – labvēlīgāka administratīvā akta izdošana – un par likuma robu aizpildīšanu

J 07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-32/2006
Par likuma „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” normu piemērošanu un par administratīvo aktu ar divējādu iedarbību

J 31.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-28/2006
Par VDEĀVK lēmuma par invaliditātes noteikšanu (atteikumu noteikt invaliditāti) pārvērtēšanu tiesā un ekspertīzes noteikšanu

2005. gads

J 18.10.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-299/2005
Par likuma „Par valsts pensijām” 37.panta pirmās daļas piemērošanu

2004. gads

J 30.03.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2004
Par vispārējo tiesību principu kolīziju risināšanu