Vispārīgie jautājumi

Drukas versija

2020. gads

J 16.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-209/2020
Personas izslēgšana no tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas rindas, jo tā nav brīdinājusi par savu neierašanos

2018. gads

J 22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2018
Tiesību normu par sociālās palīdzības sniegšanu piemērošana sociāli atbildīgas valsts principa kontekstā

J 22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2018
„Ienākumu” jēdziens trūcīgas personas statusa iegūšanas procesā

J 05.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2018
Subsidiaritātes un personas līdzdarbības princips sociālajās tiesībās

2016. gads

J 10.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-933/2016
Strīdu par līguma, ar kuru pašvaldība nodod sociālā pakalpojuma sniegšanu citai personai, izpildi pakļautība

2013. gads

J 22.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-492/2013
Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu noteikšana maternitātes pabalsta aprēķināšanai

2007. gads