TIESĪBAS UZ INFORMĀCIJU UN UZ ATBILDI PĒC BŪTĪBAS

Drukas versija

2020. gads

J 15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-669/2020
Informācijas par vārda un uzvārda maiņu pieprasīšanas pamats

J 15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-669/2020
Politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats informācijas par viņa privāto dzīvi atklāšanai

J 21.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-607/2020
Valsts nodevas apmēra noteikšana par informācijas izsniegšanu, ja tās apmērs strīda izskatīšanas laikā ir mainījies

2019. gads

J 26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1164/2019
Kompetentā iestāde personas datu izsniegšanai, ja pieprasījums ir saistīts ar vēlmi vērsties tiesā ar civilprasību

J 26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1164/2019
Augstākās tiesas rīcībā esošās informācijas izsniegšana

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2019
Datu subjekta tiesības vērsties tiesā par personas datu apstrādes pārkāpumiem

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2019
Datu valsts inspekcijas kompetence fizisko personu datu aizsardzības jomā

J 18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-917/2019
Žurnālistu tiesības saņemt informāciju par publiskās pārvaldes budžeta līdzekļu izlietojumu

J 22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-879/2019
Informācijas pieprasījuma atzīšana par apgrūtinošu

J 18.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-482/2019
Pārbaudāmie apstākļi, izlemjot personas informācijas pieprasījumu

J 26.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-476/2019
Informācijas pieprasījuma pamatojums; Personas ar žurnālistisku interesi pienākums precīzāk pamatot savu leģitīmo interesi un informācijas pieprasīšanas mērķi nekā preses pārstāvim; Godprātīga tiesību saņemt informāciju izmantošana

J 26.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-476/2019
Likuma „Par valsts noslēpumu” 5.panta regulējuma izmantošana, nosakot ierobežotas pieejamības informācijas statusu

J 31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2019
Atklātā tiesas sēdē izskatītas krimināllietas sprieduma pieejamība

J 31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2019
Informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

J 31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2019
Fiziskās personas datu apstrāde likumā noteikto pienākumu izpildei

J 26.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2019
Iestādes pienākums izsniegt personai pieprasīto informāciju

J 26.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2019
Informācijas pieprasītāja pienākums precizēt informācijas pieprasījumu

2018. gads

J 25.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1327/2018
Iesnieguma likuma normu piemērošanas nošķiršana no Informācijas atklātības likuma normu piemērošanas

J 23.07.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1004/2018
Uz informācijas neizsniegšanu vērsta iestādes rīcība uzskatāma par informācijas pieprasījuma noraidīšanu

J 03.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-858/2018
Piemērojamās tiesību normas, skatot jautājumu par Valsts drošības komitejas dokumentu izmantošanu

J 31.10.2018. Administratīvo departamenta spriedums lietā Nr. SKA-394/2018
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iekļautās informācijas statuss; Informācijas par nodokļu maksātāju izsniegšanas pieļaujamība

J 23.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-244/2018
Pārkāpuma pārbaudes ietvaros iegūtā informācija nav uzskatāma par informāciju, kas attiecas uz novērtējuma procesu Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkta izpratnē

J 23.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-244/2018
Ierobežotas pieejamības statuss informācijai pats par sevi nav uzskatāms par pietiekamu pamatojumu informācijas neizsniegšanai

28.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-208/2018
Vērtējamie aspekti ierobežotas pieejamības informācijas par valsts amatpersonām izsniegšanā

J 31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-20/2018
Iestādes un tiesas pienākums izvērtēt informācijas pieprasījuma pamatotību pirms pieprasījuma pamatotības patiesuma noskaidrošanas

J 31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-20/2018
Fizisko personu datu izsniegšanas pieļaujamība trešajām personām

2017. gads

J 06.09.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1225/2017
Pašvaldības domes deputāta rīcība, neapmierinot privātpersonas informācijas pieprasījumu

J 20.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-463/2017
Zvērināta advokāta tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu par saņemto juridisko palīdzību

J 21.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2017
Tiesības iepazīties ar pabeigtas krimināllietas materiāliem

J 20.01.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-172/2017 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Procesa dalībnieka tiesības uz iestādes rīcībā esošu informāciju

J 10.05.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2017
Iestādes rīcības tiesiskā daba informācijas pieprasījuma izskatīšanas gadījumā

J 12.07.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2017
Tiesības pārbaudīt komercnoslēpuma statusa noteikšanas pamatotību

2016. gads

J 15.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-930/2016
Subjektīvās tiesības prasīt iestādes atzinumu un sūdzēties par vides tiesību pārkāpumiem

J 18.08.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-817/2016
No amata atstādināta ierēdņa valsts amatpersonas deklarācijas pieejamība

J 08.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-15/2016
Fiziskas personas (transportlīdzekļa īpašnieka) datu apstrāde uz līgumsaistību pamata

2015. gads

J 26.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-383/2015
Personas datu izsniegšana zvērinātam advokātam saistībā ar tā pienākumiem aizstāvības īstenošanai kriminālprocesā

2014. gads

J 11.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2014
Sabiedrības tiesības iegūt informāciju par valstij pilnībā vai daļēji piederošu kapitālsabiedrību

2013. gads

J 05.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-996/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto datu apstrādes pārbaude administratīvajā procesā

J 27.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-312/2013
Elektroniski iesniegta, neparakstīta informācijas pieprasījuma kontroles nepieļaujamība tiesā

2012. gads

J 10.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2012
Tiesības saņemt informāciju par valsts nodarbinātas personas ienākumiem un valsts komercdarbību

J 20.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-276/2012
Jautājums par arodbiedrību tiesībām saņemt informāciju no darba devēja nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā

J 15.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-272/2012
Privātpersonas tiesību ierobežojums saņemt informāciju no Satversmes aizsardzības biroja

J 17.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-135/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Atteikuma sniegt informāciju, kas satur valsts noslēpumu, pārsūdzības kārtība

J 10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2012
Tiesības saņemt atbildi pēc būtības, ja konstatējams, ka persona tādu vēlas; tiesības saņemt atbildi no likumdevēja

2011. gads

J 08.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-444/2011
Pašvaldības tiesības noteikt maksu par informācijas sniegšanu

J 26.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2011
Sabiedrības tiesības saņemt informāciju par Latvijas Bankas amatpersonu atalgojumu

J 12.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-221/2011
Personas tiesības uz informāciju par valsts komercdarbību; personas tiesības saņemt atbildi pēc būtības par valsts komercdarbību

J 25.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2011
Valsts noslēpuma statusa piešķiršanas procesa atklātība

J 31.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2011
Policijas pienākums ievērot personas tiesības uz privātās dzīves aizsardzību

2010. gads

J 20.04.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-386/2010
Tiesības iepazīties ar Valsts drošības komitejas dokumentiem par personām, kas sadarbojušās ar šo komiteju; informācijas pieejamības ierobežojumi

J 01.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-347/2010
Privātpersonas tiesības saņemt informāciju no valsts iestādes par iestādes amatpersonu un darbinieku atalgojumu; preses loma demokrātiskā sabiedrībā

J 06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-193/2010
Personas datu izsniegšana trešajām personām; advokāta tiesības pieprasīt juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas

2009. gads

J 14.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-916/2009
Valsts Prezidenta rīcības, neatbildot uz iesniegumu, pārsūdzēšana tiesā

J 20.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-573/2009
Maksas par informācijas sniegšanu pārsūdzēšanas kārtība

J 16.09.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2009
Personas tiesības Informācijas atklātības likuma izpratnē uz informāciju, kas ir iestādes rīcībā vai kura iestādei ir jārada; personas tiesības saņemt atbildi pēc būtības

2008. gads

J 26.09.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-525/2008
Administratīvo tiesu kontrolei nav pakļauts jautājums par informācijas nesniegšanu, ja informāciju iestādei pieprasījusi valsts amatpersona savu dienesta funkciju ietvaros; prasījums informācijas nesniegšanas kontekstā

2007. gads

J 08.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-194/2007
Tiesību saņemt informāciju un tiesību saņemt atbildes uz iesniegumiem saturs; cilvēktiesību izmantošanas godprātīgums

2006. gads

J 17.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-395/2006
Vēršoties iestādē ar informācijas pieprasījumu, tam nav jāpievieno dokumenti, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt pieprasījuma iesniedzēju un informācijas pieprasījuma iesniegšanai nav piemērojami Administratīvā procesa likuma 38.pantā izvirzītie kritēriji

2005. gads

J 12.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-152/2005
Par publiski tiesisko attiecību konstatēšanu un par atbildes nesniegšanu uz iesniegumu juridisko dabu