VALSTS DIENESTS

Drukas versija

2019. gads

J 15.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1535/2019
Iestādes rīcības brīvība kritēriju noteikšanā amata pretendentiem; tiesas kontroles robežas

J 30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1408/2019
Iestādes vadītāja subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par atbrīvošanu no amata sakarā ar termiņa izbeigšanos

J 31.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1153/2019
Amatpersonas pienākums izmantot informāciju no iestādes informācijas sistēmas tikai dienesta vajadzībām

J 05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-978/2019
Pamats neatcelt par vairākiem pārkāpumiem piemērotu disciplinārsodu, ja kāds no pārkāpumiem netiek pierādīts

J 05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-978/2019
Ierēdņa saukšana pie disciplināratbildības būtiska kaitējuma nodarīšanas gadījumā

J 13.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-442/2019
Personas tiesību atrasties valsts dienestā ierobežošana; Kritērija „sodāmība” interpretācija, vērtējot personas tiesības atrasties dienestā Zemessardzē

J 25.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-332/2019
Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana trešajai personai kā dienesta pārkāpums

J 03.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-326/2019
Ierēdņa atbrīvošana no dienesta veselības stāvokļa dēļ

2018. gads

25.05.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1177/2018
Rīkojums par naudas balvu piešķiršanu iestādē nav administratīvs akts

05.09.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-525/2018
Ierēdņa amata likvidācijas gadījumā no dienesta organizācijas sistēmas automātiski neizriet ierēdņa tiesības pāriet citā civildienesta amatā

16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-152/2018
Disciplinārlietas izmeklēšanā sastādītā atzinuma kvalitāte kā pamats šā atzinuma sastādītāja saukšanai pie disciplinārās atbildības

2017. gads

J 13.10.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1237/2017
Konkursa uz Eiropas Savienības Revīzijas palātas locekļa amatu pārbaude tiesā

J 23.08.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1020/2017
Tiesības uz veselības apdrošināšanu kā sociālo garantiju, pārceļot amatpersonu citā amatā

J 07.06.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-423/2017
Darba samaksas apturēšana ierēdņa atstādināšanas laikā

2016. gads

J 27.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1251/2016
Augstskolas Satversmes sapulces lēmuma par rektora atcelšanu pārbaude tiesā

J 18.08.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-817/2016
No amata atstādināta ierēdņa valsts amatpersonas deklarācijas pieejamība

J 24.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-399/2016 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Disciplinārsoda piemērošana robežsargam par aizlieguma ienest robežkontroles punkta teritorijā un turēt pie sevis ārvalsts valūtas vienības pārkāpumu

J 16.06.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-347/2016
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dežūrmaiņas laikā paredzēto pārtraukumu ieskaitīšana darba laikā

J 28.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-281/2016
Tiesību normu, kuras Satversmes tiesa ir atzinusi par neatbilstošu Satversmei, piemērošana

J 20.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2016
Prokurora izdienas stāža aprēķināšanā vērā ņemamie periodi

J 03.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2016
Vienlīdzības principa pārkāpums iestādes rīkotā amata konkursā

2015. gads

J 26.06.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2015
Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu, ar kuru tā izslēgta no dalības pretendentu atlasē

J 14.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-741/2015
Disciplinārsoda piemērošanā ievērojamie principi

J 26.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2015
Izdienas pensiju likuma 3.panta pirmās daļas 10.punkta interpretācija

2014. gads

J 22.10.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-432/2014
No amata atstādināta ierēdņa tiesības atrasties darba vietā

J 27.08.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-409/2014
Lēmuma par pensijas vecumu sasnieguša ierēdņa atbrīvošanu no amata pārbaude tiesā

J 17.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-318/2014
Ierēdņa atbrīvošana no amata ilgstošas darbnespējas gadījumā

J 20.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-124/2014
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu tiesības saņemt piemaksas par vakanta amata pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata pienākumiem

J 29.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-119/2014
Disciplinārlietas ierosināšanas termiņš un disciplinārsoda noteikšanas principi

J 11.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-113/2014
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 33.panta tulkojums

J 24.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-82/2014
Kompensācijas par veselības traucējumu karavīram izmaksas priekšnoteikumi

J 07.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2014
Dienestpersonas pārcelšanas tiesiskuma pārbaude tiesā

2013. gads

J 21.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-703/2013 un senatora Jāņa Neimaņa atsevišķās domas
Iestādes publiska paziņojuma par administratīvā procesa gaitu tiesiskuma izvērtējums nav patstāvīgs pieteikuma priekšmets

J 24.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-514/2013
Pretendenta uz ierēdņa amatu subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par cita pretendenta iecelšanu amatā

J 04.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-168/2013
Disciplinārlietas ierosināšanas termiņš; disciplinārpārkāpuma noteicošais elements; par disciplinārpārkāpumu atbildīgā persona

J 23.08.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-7/2013
Vienlīdzības principa nodrošināšana ierēdņu novērtēšanā

2012. gads

J 23.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-150/2012
Ierēdņa tiesības uz aizsardzību no emocionālās vardarbības darba vietā

J 04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2012
Prasījums par nesaņemtās darba samaksas atlīdzināšanu; nesaņemtās darba samaksas apmēra noteikšana

J 04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-138/2012
Iestādes pienākums piedāvāt vakantās dienesta vietas karavīram; iestādes tiesības izbeigt dienesta attiecības ar karavīru

J 02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-105/2012
Salīdzināmo amatpersonu loks priekšrocību noteikšanai amata saglabāšanā amatpersonu skaita vai amata likvidācijas gadījumā; iestādes kompetence vērtēšanas kritēriju noteikšanā (ja tie nav noteikti tiesību normās)

J 06.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-81/2012
Iestādes rīcības brīvības robežas profesionālā dienesta līguma darbības laikā

J 29.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2012
Vadības līgumā paredzētās atlīdzības tiesiskā daba; pamatojuma nepieciešamība lēmumam par vadības līguma izbeigšanu

2011. gads

J 24.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-708/2011
Tiesību normas atpakaļvērsts spēks; tiesiskās paļāvības principa ievērošana, piemērojot likuma grozījumus; laiks, par kuru maksājama uzturdevas kompensācija

J 07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-600/2011
Salīdzināmo personu loks amatpersonu skaita samazināšanas un amata likvidēšanas gadījumos

J 29.04.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-489/2011
Pamats atvaļināšanai no militārā dienesta normu konkurences gadījumā

J 08.07.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-426/2011
Kompensējamā nesaņemtā atalgojuma apmēra noteikšana prettiesiski no dienesta atvaļinātai amatpersonai; iestādei uzliekamais pienākums prettiesiski no dienesta atvaļinātas amatpersonas atjaunošanai dienestā

J 12.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-191/2011
Ierēdņu sociālās garantijas; ierēdņu novērtēšanas tiesiskā daba; privāto finanšu līdzekļu atmaksa darbiniekiem

J 17.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-131/2011
Vienots dienests; amatpersonu brīdināšana par atvaļināšanu no dienesta; amatpersonu vērtēšana; administratīvā akta adresāts; iestādes pienākums uzklausīt adresāta viedokli; uzklausīšanas pienākuma neizpildīšanas sekas

2010. gads

J 15.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-742/2010
Lēmuma, kas pieņemts attiecībā uz amatpersonu, pakļautība administratīvo tiesu kontrolei; lēmuma par disciplinārlietas izbeigšanu tiesiskā daba

J 06.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-673/2010
Iestādes rīcības brīvības izmantošanas tiesiskuma pārbaude

J 28.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-632/2010
Specializētā valsts dienesta ierēdņu skaita samazināšana; regulējuma par arodbiedrībām attiecināšana uz valsts dienesta attiecībām

J 13.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2010
Valsts civildienesta attiecību izbeigšana; dienesta gaitas atšķirības valsts civildienestā un specializētajā dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē

J 30.04.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-407/2010
Iestādes lēmums, kas skar īpaši pakļautas personas pamata atalgojumu, uzskatāms par administratīvo aktu

J 17.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-237/2010
Patvaļas aizlieguma princips jāievēro arī tad, ja tiesību normas iestādei piešķir plašu rīcības brīvību

2009. gads

J 23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-798/2009
Lēmums, kas būtiski skar tiesneša kā īpaši pakļautas personas cilvēktiesības

J 24.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-278/2009
Lēmuma anulēt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam pārsūdzība tiesā

J 27.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-123/2009
Lēmuma par valsts civildienesta ierēdņa pārcelšanu citā amatā tiesiskā daba

2008. gads

J 06.11.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-705/2008
Par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnim; alkometra rādījumu kā pierādījuma pieļaujamība, ja alkometrs nav bijis verificēts Ministru kabineta noteiktajā termiņā

2007. gads

J 03.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2007
Tiesības studēt doktorantūrā un līdz ar to arī tiesības prasīt mācību atvaļinājumu promocijas darba izstrādei nav uzskatāmas par LR Satversmē garantētām cilvēktiesībām; iestādes lēmums saistībā ar mācību atvaļinājuma piešķiršanu promocijas darba izstrādei ir iekšējs lēmums un nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā; blakus sūdzības izskatīšana rakstveida procesā

2006. gads

J 22.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-451/2006
Pašvaldība, konkursa kārtībā atlasot un pieņemot darbā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, rīkojas privāto tiesību jomā