Pašvaldības

Drukas versija

2019. gads

J 12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1640/2019
Pašvaldības rīcības brīvība autonomo funkciju organizēšanā; Pašvaldības lēmuma par nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu izvērtējums

J 28.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1307/2019
Pašvaldības deputāta subjektīvo publisko tiesību aizskārums kā priekšnoteikums strīda izskatīšanai administratīvajā tiesā

J 17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1162/2019
Lokālplānojuma izstrādes procesā pieņemts lēmums nav pakļauts administratīvās tiesas kontrolei

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1023/2019
Lēmuma par pašvaldības komisiju izveidi un komisiju personālsastāva noteikšanu pakļautība administratīvajai tiesai

J 09.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2019
Pašvaldības kompetence attiecībā uz totalizatora un derību organizēšanas vietu atvēršanu

J 24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019
Strīdi par pašvaldības amatpersonas, kura strādā uz darba līguma pamata, tiesībām uz pabalstu ir pakļauti vispārīgās jurisdikcijas tiesai

J 24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019
Pašvaldības tiesības noteikt atlīdzības noteikšanas kārtību par amatpersonas (darbinieka) veselībai nodarītu kaitējumu; Tiesas kompetence finansiālu pienākumu uzlikšanā

J 30.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-51/2019
Pašvaldības kompetence azartspēļu ierobežošanā

J 17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019
Krasta kāpās vai pludmalē esoša pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanas ierobežojumi

2018. gads

J 27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-888/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Pašvaldības domes deputāta tiesības saņemt domes rīcībā esošo informāciju; Pašvaldības domes deputāta subjektīvās tiesības uz vienlīdzīgu pieeju publiski finansētiem komunikācijas līdzekļiem

18.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2018
Pašvaldības tiesības noteikt maksu par bērna interešu izglītību

J 20.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-170/2018
Pašvaldības autonomā funkcija ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanā

2017. gads

J 13.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-613/2017
Publiskas personas izdota plašsaziņas līdzekļa saturs

J 24.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-34/2017
Pašvaldības pienākums sakārtot azartspēļu tirgu pilsētas vēsturiskajā centrā

2016. gads

J 08.07.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-801/2016
Samērīguma principa ievērošana, piemērojot Pornogrāfijas ierobežošanas likumu

2015. gads

J 23.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2015
Pašvaldības rīcības brīvība, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju; personas tiesības prasīt iepirkuma procedūras izsludināšanu

2014. gads

J 29.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta piemērošana

2013. gads

J 20.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-746/2013
Lēmuma par nozares atzīšanu par stratēģiski svarīgu tiesiskā daba

J 11.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-273/2013
Valsts funkcijas deleģēšana un valsts atbildība šādā gadījumā

2012. gads

J 02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-376/2012
Teritorijas plānošanas nozīme ceļu infrastruktūras nodrošināšanā; pašvaldības pienākums nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam

2011. gads

J 03.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2011
Pašvaldības nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošana

2010. gads

J 21.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-705/2010
Pašvaldības lēmuma par bāriņtiesas likvidēšanu tiesiskā daba

J 16.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-580/2010
Pašvaldības autonomā funkcija izstrādāt teritorijas plānojumu, finansējums tā izstrādei; reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministra lēmums atstādināt no amata pašvaldības padomes priekšsēdētāju teritorijas plānojuma nepieņemšanas dēļ

J 18.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-289/2010
Apstākļi, kas jāvērtē, lemjot par atļauju organizēt azartspēles konkrētā vietā

2009. gads

J 16.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2009
Par pašvaldības faktisko rīcību; pienākums nodrošināt siltumapgādes pakalpojumus

2007. gads

J 31.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-369/2007
Par zemes piešķiršanas pastāvīgā lietošanā regulējumu; par labvēlīga administratīvā akta neizdošanas pārsūdzēšanu un par iestādes faktiskās rīcības jēdzienu

2004. gads