Hronoloģiskā secībā
2017

Drukas versija

J 29.12.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2017
Aizlieguma atzīmes (prasības nodrošināšanas atzīmes) juridiskā daba un pastāvēšanas nosacījumi

J 14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-265/2017
Noilguma termiņš pēc speciālajā tiesību normā noteiktā noilguma termiņa pārtraukšanas; Lietas par atlikušā parāda piedziņu turpināšanas neiespējamība pēc tiesas lēmuma par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē tiesas ceļā izpildes

J 30.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-343/2017
Valdes locekļa atbildība

J 29.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2017
Tiesas kompetence noteikt taisnīgu atlīdzību par muzikālo darbu izmantošanu raidīšanā; Taisnīgas atlīdzības noteikšanā izmantojamie apsvērumi un kritēriji

J 29.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2017
Simulatīva darījuma pierādīšana

J 24.11.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1023/2017 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Uzaicinājuma kārtība kā bezstrīdus process

J 23.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-381/2017
Civillikuma 705.panta otrās daļas normā ietvertās kreditora prasījuma nepieteikšanas sekas

J 16.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-161/2017
Sabiedrības dalībnieku griba, dibinot jaunu sabiedrību mantiskā ieguldījuma ceļā vai reorganizācijas kārtībā nodalīšanas ceļā

J 15.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-316/2017
Komercķīlas izbeigšanās jautājumi ķīlas priekšmeta atsavināšanas gadījumā

J 14.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2017
Darbinieka atlaišana pārbaudes laikā, ja ar to pārkāpts nelabvēlīgu seku radīšanas aizliegums. „Citi apstākļi” kā diskriminācijas kritērijs Darba likuma 29.panta devītās daļas izpratnē

J 09.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2017
Uzņēmuma pārejas tvērums un atbildība tajā

J 27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-252/2017
Izīrētāja pienākums nodrošināt īres priekšmeta netraucētu lietošanu

J 27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-365/2017
Strīda atkārtotas izskatīšanas iespējamība

J 17.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1267/2017
Mobings darbavietā; Morālā kaitējuma prezumpcija mobinga darbavietā gadījumā

J 17.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1295/2017
Noilguma termiņa piemērošana prasījumiem, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām

J 10.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1271/2017
Darbinieka ar invaliditāti tiesības uz darba vietas saglabāšanu, ja darba līgumu prasīts izbeigt tiesā

J 29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-160/2017
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto nelikumīgo lēmumu rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzība; Lūguma par zaudējumu atlīdzības solidāru piedziņu tiesiskā daba

J 29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1628/2017
Prasījuma tiesības akcionāru sapulces atzīšanai par spēkā neesošu; Akcionāru pamattiesību tvērums; Likumā nedefinētu jēdzienu veidošana spriedumos; Aizliegumu kā pagaidu aizsardzības līdzekļu konkretizēšana un sasaistīšana ar prasības priekšmetu un pamatu

J 28.09.2017. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1751/2017
Prasības par dalībnieku lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu termiņa nokavējums

J 20.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-325/2017
Priekšnoteikumi prasības celšanai par īres līguma izbeigšanu sakarā ar īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu

J 15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2017
Motivēta sprieduma iztrūkums kā pamats izpildraksta izsniegšanas atteikumam šķīrējtiesas sprieduma izpildei

J 15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1595/2017
Ar elektroniskā pasta sūtījumu nosūtīto tiesas dokumentu izsniegšanas datuma prezumpcija

J 13.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-147/2017
Mantinieka iecelšana ar ārvalstīs noslēgtu līgumu

J 29.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-138/2017
Dzīvokļu īpašnieku kopības un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības kompetences nošķiršana; proporcionalitātes princips, nosakot maksu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

J 24.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-211/2017
Tiesas pilnvaras noteikt līgumu slēgšanas brīvības robežas; tiesas pilnvaras ierobežot tiesīgi noslēgta līguma spēku

J 14.07.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-187/2017
Lietas dalībnieka pienākums ievērot arī tiesas lēmumā izteiktos norādījumus; administratora tiesību un pilnvaru termiņš

J 06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-204/2017
Patērētāja statusa piemērošana personām, kuras kredīta līguma nodrošināšanai noslēgušas galvojuma līgumu

J 06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-327/2017
Noilguma termiņa aprēķināšana strīdos, kas izriet no komercdarījumiem

J 04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-243/2017
Apdrošināšanas līguma noteikumu iztulkojums līguma saistību neizpildes vērtēšanā

J 04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2017
Hipotēkas noilgums; kreditora atgādinājums

J 04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-503/2017
Darba līgumā vai likumā noteiktās procedūras pārkāpuma izvērtējums kopsakarā ar pieļautā pārkāpuma tiesiskajām sekām

J 30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-216/2017
Priekšnoteikumi, kas nosaka atsavinātāja pienākumu atlīdzināt zaudējumu

J 30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-221/2017
Iespēja nodot jaunajam īpašniekam prasījuma tiesības par īres līguma izbeigšanu

J 30.06.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1213/2017
Atgriešanās pie sprieduma izpildes vispārīgā kārtībā, ja parādnieks, kuram ir atļauts spriedumu izpildīt pa daļām, nerīkojas labā ticībā

J 27.06.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1299/2017
Advokātam izvirzītās prasības pārstāvības tiesību noformēšanā

J 22.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-678/2017
Darba devēja atprasījuma tiesības

J 16.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-407/2017
Maksātnespējas administratora atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas kā izņēmuma noteikums

J 08.06.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1165/2017
Amatpersonas pilnvarojuma apjoma noformēšana

J 31.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2017
Daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka atbildībai pret dzīvokļa īpašnieku nodibināmie apstākļi

J 26.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2017
Līdztiesības un sacīkstes principa ievērošana

J 26.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2017
Atbildības pienākums kreditoram pāriet uz galvinieka mantinieku

J 25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/2017 un tiesnešu Valerijana Jonikāna, Valerija Maksimova un Andas Vītolas atsevišķās domas
Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvo aktu pārkāpumiem; prasība par zaudējumu atlīdzināšanu par mežā veiktu patvaļīgu koku izciršanu

J 25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2017
Atprasījumi līzinga līguma atcelšanas gadījumā

J 24.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-293/2017
Atlīdzības apmēra noteikšana, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām

J 17.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/2017
Lietas administrēšanas izdevumu iekļaušana Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja regresa prasībā

J 28.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/2017
Tiesas pienākums noskaidrot strīda izšķiršanai nepieciešamos apstākļus

J 27.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-792/2017
Uz noteiktu laiku noslēgtā darba līguma tiesiskā pamatotība; darba devēja pienākums ievērot atšķirīgas attieksmes aizlieguma un vienlīdzīgu tiesību principus

J 21.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2017
Galvojuma līguma kā vienpusēja akta spēks

J 21.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1025/2017
Civilprocesa likuma 427.panta piemērošana

J 11.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2017 un tiesnešu Vandas Cīrules, Valerijana Jonikāna, Aivara Keiša, Intas Laukas, Marikas Senkānes, Andas Vītolas atsevišķās domas
Brīdinājuma par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā izsniegšana parādniekam

J 06.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-308/2017
Civilprocesa likuma 203.panta trešās un piektās daļas tvērums

J 30.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2017
Procesuālo tiesību pārņemšanas juridiskā daba un sekas

J 20.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-543/2017
Darba tiesisko attiecību izbeigšana pēc Darba likuma 101.panta piektās daļas

J 10.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2017
Daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārbūve

J 09.03.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-847/2017
Uz divpusēja gribas izteikuma pamata sabiedrībai atstātās dividendes kā beztermiņa aizdevums sabiedrībai; Komerclikuma 161. panta septītās daļas teleoloģiskā redukcija

J 03.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC‑81/2017
Galvinieka atbildība, ja galvenā parādnieka saistības dzēstas fiziskās personas maksātnespējas procesā

J 28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2017
Vecāku uzturēšanas pienākums un prasījuma tiesību par atbrīvošanos no vecāku uzturēšanas pienākuma rašanās

J 28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/2017
Agrāku nodibinātu tiesisku attiecību sekas; taisnīguma un samērīguma princips līgumsoda samazināšanā

J 23.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2017
Termina „apsūdzība” kriminālprocesā nozīme Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 6.panta pirmās daļas izpratnē, izvērtējot pirmstiesas izmeklēšanas ilgumu

J 31.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2017
Autortiesību tiesiskā daba un piemērošana laikā; sākotnējais autortiesību subjekts

J 17.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-6/2017
Obligātās retranslācijas pienākuma attiecināšana uz televīzijas programmu retranslēšanu interneta televīzijā

J 12.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2017
No prasības nodrošinājuma izrietošo zaudējumu atlīdzināšana

J 09.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-461/2017
Darbinieka atstādināšanas un darba līguma uzteikuma institūta nošķiršana; sprieduma krimināllietā saistošais spēks, nosakot personas civiltiesisko atbildību

J 09.01.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-659/2017
Sprieduma izpildes veida vai kārtības grozīšanas jēdziens

J 2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[D]/2017
Pienākums izvērtēt izņēmuma faktorus, kas nepieļauj bērna atgriešanu pastāvīgās dzīvesvietas valstī

J 2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2017
Viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanas tiesiskā daba un otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošana (tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, tiesības saņemt ziņas par bērnu u.tml.)

J 2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2017
Termiņa aprēķināšana maksājumiem bijušajam laulātajam iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai un šī maksājuma apmēra noteikšana

J 2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[I]/2017
Rīcībspējas ierobežojuma noteikšana