Hronoloģiskā secībā
2018

Drukas versija

J 28.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-217/2018
Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pārstāvības prezumpcija; Licences maksas metodes izmantošana mantiskā kaitējuma aprēķināšanai kolektīvi pārvaldītu autortiesību vai blakustiesību aizskāruma gadījumā

J 18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2018
Izņēmuma tiesību uz preču zīmi rašanās brīdis; Pienākumrīkojuma piemērošanas pamatotība

J 18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2018
Parāda vēlāka uzņemšanās kopīgi ar sākotnējo parādnieku

J 18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1128/2018
Civillikuma 2006.panta un Komercķīlu likuma 34.panta tvērums

J 10.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2018
Lietas izskatīšanas robežas un princips iura novit curia – „tiesai pašai jāzina likumi un jāpiemēro tie ne tikai pēc likuma burta, bet arī pēc likuma gara”

J 06.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2018
Tiesas kompetence pēc savas ierosmes vērtēt, vai pret patērētāju vērstajai prasībai ir iestājies noilgums

J 04.12.2018. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1451/2018
Atbrīvošana no drošības naudas uz likuma pamata

J 30.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2018
Dzīvokļa īpašnieka un zemesgrāmatā nereģistrēta dzīvokļa īpašuma ieguvēja tiesiskās attiecības

J 29.11.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-10/2018
Kreditoru prasījumu apmierināšana saistību dzēšanas procedūras laikā

J 28.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2018
Maksātnespējīgas sabiedrības kreditoru interešu aizsardzība situācijā, kad, pastāvot neizpildītām saistībām, veikta sabiedrības reorganizācija mantas nodalīšanas ceļā

J 28.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2018
Komercsabiedrības dalībnieka un kapitāla daļu īpašnieka statusu nošķiršana

J 23.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-291/2018
Priekšnoteikumi zaudējumu piedziņai no maksātnespējīgās kapitālsabiedrības valdes locekļiem

J 15.11.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1341/2018
Tiesas ex officio pienākums pārbaudīt, vai pastāv pamats tiesvedības izbeigšanai; Mantojuma atstājēja kreditoru pretenziju dzēšanas kārtība

J 08.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-93/2018
Nomnieka tiesības prasīt nomas līguma atcelšanu, ja iznomātājs novilcina lietas nodošanu

J 30.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1489/2018
Zemnieka saimniecības kā saimnieciskās darbības veicējas valsts nodevas likme par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

J 26.10.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1348/2018
Zvērināta tiesu izpildītāja nostiprinājuma lūguma, kas iesniegts Zemesgrāmatu likuma 118.1 panta kārtībā, izskatīšanas īpatnības

J 25.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-191/2018
Preču zīmes funkciju pildošā apzīmējuma noteikšana; Preču zīmju sajaukšanas iespējas vērtēšanas kritēriji; Preču zīmes atveide uz iepakojuma latviešu valodā un svešvalodās

J 11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2018
Iekāpšanas atteikums, kas saistīts ar pārvadātāja kļūdu, novērtējot ceļojuma dokumentu atbilstību; Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzinājumu, ja izmaksāta atlīdzība par iekāpšanas atteikumu

J 11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2018
Līguma neizpildīšanas ieruna pret prasību par divpusēja līguma izpildi

J 28.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-207/2018
Līdzpārdošanas tiesības sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku līgumā

J 28.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-552/2018
Papilddarbs un nolīgtais darbs

J 18.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-926/2018
Darba piespiedu kavējuma jēdziens un izpratne

J 10.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2018
Blakustiesību subjektu tiesību uz atlīdzību juridiskā daba un no tās izrietošie prasījumi; Retranslācijas izpratne un konstatēšanas priekšnoteikums autortiesību un blakustiesību strīdos; Fonogrammu izmantošana, veicot tās saturošo raidījumu signālu tiešo ievadi; Komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu retranslācijas pierādīšana

J 03.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-240/2018
Ar lietas vešanu saistīto izdevumu piedziņa pēc sprieduma stāšanās spēkā; Papildsprieduma robežas

J 30.08.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2018
Valsts nodeva prasībā par piedziņas vēršanu uz atdāvināto mantu

J 28.08.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2018
Izņēmuma tiesību uz preču zīmi pastāvēšana neatkarīgi no zīmes izmantošanas uz reģistrācijā ietvertajām precēm un pakalpojumiem; Preču un pakalpojumu salīdzināšana, vērtējot preču zīmju sajaukšanas iespēju; Jēdziens „izmantošana komercdarbībā saistībā ar precēm un pakalpojumiem”, nosakot tiesību uz preču zīmi pārkāpumu sakarā ar tās ietveršanu firmā; Tiesību uz preču zīmi pārkāpums, ietverot to domēna vārdā

J 12.07.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2018
Preču zīmes kļūšana par sugasvārdu; Pierādījumi, ar kuriem var pierādīt preču zīmes kļūšanu par sugasvārdu

J 05.07.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-124/2018
Transportlīdzekļu tirdzniecība ar komisijas līgumu

J 29.06.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-781/2018
Ar šķīrējtiesas procesu saistīta ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšana un izpilde

J 28.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-194/2018
Pašvaldības kompetence, nosakot īres maksu dzīvojamām telpām, kas izīrētas, pašvaldībai sniedzot palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

J 28.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2018
Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja pārsūdzēta tiesību pārkāpuma izdarīšana, bet nav apstrīdēts par šo pārkāpumu piemērotais tiesiskās aizsardzības līdzeklis; Prasības priekšmeta konkretizēšana autortiesību pārkāpumu lietās; Prasības tiesību konstatēšana autortiesību pārkāpumu lietās; Licences maksas metodes izmantošana zaudējumu apmēra aprēķināšanai par autortiesību pārkāpumu; Dalībnieka izslēgšana no sabiedrības, ja būtisks kaitējums sabiedrības interesēm nodarīts ar konkurējošu komercdarbību

J 27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2018 un tiesnešu Normunda Salenieka, Intara Bistera, Valerijana Jonikāna un Ļubovas Kušnires atsevišķās domas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks kā atbildētājs zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību strīdā; Zemes piespiedu nomas maksas apmērs, ja zemes īpašnieks ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs

J 21.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/2018
Maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskā atbildība par viņa profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem kreditoram

J 06.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2018
Termiņš prasījumiem, kas celti sakarā ar noteikumu par vienlīdzīgu darba samaksu pārkāpumu

J 04.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2018
Preču zīmes piešķirto tiesību izsmelšanas izņēmumi; Pārkāpuma preču iznīcināšana; Preču zīmes reputācijai nodarītā morālā kaitējuma pierādīšana

J 24.05.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-618/2018
Maksātnespējas administratora loma

J 17.05.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1065/2018
Mantojuma aizgādņa tiesības apstrīdēt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu pirms mantojuma pārņemšanas

J 26.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2018
Civilprocesuāla tiesvedība

J 25.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-404/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un tiesnešu Andas Briedes, Anitas Čerņavskas, Ināras Gardas un Valērija Maksimova atsevišķās domas
Darba likuma 122.pantā noteiktā prekluzīvā termiņa pārkāpuma sekas

J 23.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2018
Tiesu kompetences nošķiršana, apstrīdot iestādes faktisko rīcību

J 20.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-213/2018
Darba devēja uzteikumam izvirzāmās prasības, ja uzteikums pamatots ar apstākli, ka darbinieks rīkojies pretēji labiem tikumiem

J 06.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-78/2018
Prasības par atlīdzinājumu pakļautība, ja aizskārumu radījusi iestādes faktiskā rīcība

J 27.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/2018
Tiesas kompetence preču zīmju sajaucamās līdzības vērtēšanā; Kritēriji preču zīmes plašās pazīstamības noteikšanai

J 15.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-5/2018
Saistību, kuru pamatā ir neatļauta darbība, dzēšanas nepieļaujamība fiziskās personas maksātnespējas procesā

J 15.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2018
Lietas apstākļu vērtēšana, kad kasācijas instances tiesa atcēlusi zemākās instances tiesas spriedumu

J 12.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2018 un tiesnešu Aivara Keiša un Marikas Senkānes atsevišķās domas
Kopīpašnieka tiesības rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, ja ar šo rīcību netiek skartas pārējo ēkas kopīpašnieku tiesības vai intereses

J 01.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2018
Pēc kreditora iesnieguma uzsāktas mantojuma lietas vešanas aspekti

J 28.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2018
Godu un cieņu aizskarošu ziņu vērtēšana; Tiesas pienākums spriedumā norādīt godu un cieņu aizskarošo ziņu atsaukuma veidu un kārtību

J 22.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2018
Subjekts, kuram ir pienākums atsaukt izplatītās godu un cieņu aizskarošās ziņas

J 20.02.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-554/2018
Administratora zaudējumu atlīdzības prasības pret valdes locekļiem par kapitālsabiedrības dokumentu daļēju nenodošanu nosacījumi

J 19.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2018
Simulatīva un fiktīva darījuma nošķiršana

J 02.02.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2018
Maksātnespējas procesa laikā noslēgta prasījuma cesijas tiesiskuma pārbaude

J 31.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2018
Sabiedrības dalībnieka lojalitātes pārkāpums

J 26.01.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2018
Pieteikuma atkārtota iesniegšana par maksātnespējas procesa pasludināšanu

J 26.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2018
Patērētāja tiesībām neatbilstoši līguma noteikumi

J 24.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-361/2018
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtība

J 2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2018
Vienam laulātam piederošās mantas, kas atvietota ar citu mantu, statuss; Visas laulāto mantas kā kopuma sadale