Hronoloģiskā secībā
2004

Drukas versija

J 15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-87/2004
Par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei

J 15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-690/2004
Par Darba likuma pārejas noteikumu 5. punkta tulkojumu

J 15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2004
Par Civilprocesa likuma 93. panta ceturtās daļas, 159. panta otrās daļas nosacījumu neizpildīšanas sekām

J 15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-711/2004
Ar atpakaļpirkuma līgumu pircējs uzņemas savu pirkto lietu pārdot atpakaļ pircējam un tā izpildei jānoslēdz jauns pretēja virziena pirkuma līgums

J 01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-642/2004
Par tiesiska darījuma iztulkošanu, dalībnieku gribas izteikuma noskaidrošanu

J 01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-660/2004
Par dzīvokļu privatizācijas subjektu tiesību pārkāpšanu, nelikumīgi iznomājot un pēc tam privatizējot daudzdzīvokļu mājā esošos bēniņus un pagrabu

J 01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-713/2004
Par Civilprocesa likuma 427. panta pirmās daļas 4. punkta piemērošanas nosacījumiem

J 17.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-632/2004
Par pabalsta apmēru bērna piedzimšanas gadījumā specializētā valsts civildienesta ierēdņiem

J 03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-588/2004
Pašvaldības pirmpirkuma tiesības nevar ierobežot ar darījuma nejaušām sastāvdaļām un tās nesaista pašvaldību

J 03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-591/2004
Par darba līguma tiesiskuma apstrīdēšanas termiņu

J 03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-600/2004
Iznomātājs nedrīkst nomnieku izlikt patvarīgi; pie patvarīgas izlikšanas jāatlīdzina visi zaudējumi

J 03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-613/2004
Par darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību

J 03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-614/2004
Par Civillikuma 1055. panta piemērošanu

J 03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-667/2004
Par nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 20.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-524/2004
Īrnieka īrēto dzīvokli pēc vienošanās nevar privatizēt cita persona, ja tiesā jau celta prasība par īres līguma izbeigšanu, īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu

J 20.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-543/2004
Par īres līguma, kas noslēgts uz noteiktu termiņu, atjaunošanu pēc līguma termiņa izbeigšanas

J 06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-481/2004
Par dāvinājuma līguma formu

J 06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-483/2004
Par pašvaldību izpirkuma tiesībām

J 06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-501/2004
Par īpašuma iegūšanu ar ieilgumu

J 06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-506/2004
Uz noteiktu laiku noslēgta īres līguma pagarināšana, ja iestājies termiņš, jāprasa īrniekam

J 08.09.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-575/2004
Zemesgrāmatā nostiprinātā lietojuma tiesība, kas ir saistoša trešajām personām, ir personālservitūts, un tā nevar būt par ķīlas tiesību priekšmetu

J 19.05.2004. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2004 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU SPRIEDUMĀ Nr. SKC-404/2018)
Prasību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu var celt tiesā viena mēneša laikā no uzteikuma saņemšanas dienas

J 17.03.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2004
Prasības noilguma termiņa tecējums sākas ar to dienu, kad radušās tiesības uz prasību

J 17.03.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-192/2004
Darba uzteikuma pamatojuma paplašināšanas nepieļaujamība tiesā

J 03.03.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-193/2004
Par piedziņas atzīmi nekustamam īpašumam, kas nostiprināts uz viena laulātā vārda, ja pret otru laulāto vērsta sprieduma izpilde

J 11.02.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2004
Par Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1. punkta un 102. panta tulkojumu

14.01.2004. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2004
Kopīpašuma izbeigšanas ierobežojumi

J 14.01.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/2004
Par pensijas pārmaksas ieturējumu pamatotību