Hronoloģiskā secībā
2005

Drukas versija

J 14.12.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-760/2005
Par publiska testamenta apstrīdēšanu

J 07.12.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-542/2005
Par juridiskas personas akceptēta un reāli izpildīta darījuma tiesiskumu

J 16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2005
Lēmuma par naudas soda uzlikšanu pārsūdzēšana

J 16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2005
Izskatot lietu sevišķās tiesāšanas kārtībā, personai nevar tikt atzītas tiesības uz nekustamo īpašumu ar ieilgumu, šajā nolūkā ceļama īpašuma prasība apgabaltiesā

J 16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-707/2005
Par rokas naudas piedziņu divkāršā apmērā

J 19.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-651/2005
Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma pamatotību

J 19.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-654/2005
Par darba līguma uzteikuma apstrīdēšanu

J 12.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2005
Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensiju pārsūdzēšanas kārtību

J 05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-514/2005
Par pamatpakalpojumu parāda piedziņu

J 05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-543/2005
Par laulāto kopīgās mantas rašanās tiesiskajiem aspektiem

J 05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2005
Par zemnieku saimniecību maksātnespējas tiesiskajām sekām

J 05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2005
Par pierādījumu novērtēšanu

J 05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-607/2005
Aizdevuma līguma attiecības

J 05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/2005
Par Civillikuma 994. panta piemērošanu

J 21.09.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-503/2005
Par izīrētāja pienākumu nodrošināt īrniekam izīrētās telpas izmantošanu

J 24.08.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-447/2005
Par līgumsodu

J 10.08.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-413/2005
Par galvinieka regresa tiesībām pret galveno parādnieku

J 10.08.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-429/2005
Par tiesībām lietot privāto ezeru ūdeņus

J 10.08.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-430/2005
Par rokasnaudu kā saistību pastiprinājumu

J 15.06.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-370/2005
Par testamenta atzīšanu par spēkā neesošu

J 08.06.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-320/2005
Faktisks braucama ceļa lietojums; servitūta tiesība

J 01.06.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-361/2005
Par īrnieka ģimenes locekļa statusu likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izpratnē

J 18.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-299/2005
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta tulkojums

J 18.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-314/2005
Par likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 9.panta otrās daļas piemērošanu

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/2005
Par neatraidāmā mantinieka neatņemamās daļas apmēru

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2005
Par ķīlas ņēmēja tiesībām prasīt apmierinājumu no ieķīlātas lietas (Civillikuma 1319.pants)

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-296/2005
Policijas darbinieku tiesības uz pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2005
Nepastāvot dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetam, nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-305/2005
Par atbildētāja pienākumu uzturlīdzekļu lietā pierādīt savu ienākumu apmēru

J 27.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-238/2005
Par ieilguma institūta piemērošanu

J 20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2005
Par neesoša parāda izpildījuma atprasīšanas tiesiskajiem aspektiem

J 20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-252/2005
Par komercķīlas tiesības izbeigšanos sakarā ar nodrošinātās saistības izpildi

J 20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-310/2005
Par Zemesgrāmatu likuma 46.panta piemērošanu

J 23.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-172/2005
Par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

J 09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/2005
Par Civillikuma 2349.panta piemērošanas tiesiskajiem aspektiem

J 09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-142/2005
Par rokas naudas līguma spēku

J 09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-153/2005
Par likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri

J 09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2005
Par individuālā darba veicēja tiesisko statusu un tā norobežošanu no darba līguma

J 02.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-85/2005
Par Civillikuma 1592. panta piemērošanas tiesiskajām sekām

J 02.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2005
Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojumu tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta piemērošanas īpatnībām

J 23.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-110/2005
Personas atbildība par mežam nodarītu zaudējumu

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-16/2005
Par juridisko personu tiesību un saistību pārmantošanas fakta konstatēšanu

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/2005
Par terminēta darba līguma spēku

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2005
Par sekām, ja darba līgumu lūdz izbeigt darbinieks, kam daba līgums uzteikts nelikumīgi

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-75/2005
Par pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/2005
Par darbinieka mantisko atbildību, ja tā vainas dēļ notikusi autoavārija

J 26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2005
Par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

J 26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2005
Par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un tās 1.,2.,4.,7. un 11. protokolu interpretāciju un pielietojumu, izskatot lietas par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu

J 26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2005
Par Civillikuma 1041. un 1044. pantu piemērošanu labticīgam ieguvējam

J 19.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2005
Par labprātīgu vienošanos maksāt uzturlīdzekļus bērnam

J 12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-7/2005
Par īpašuma atdošanu reliģiskām organizācijām

J 12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2005
Par nodokļu parāda piedziņas prasījuma tiesībām

J 12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2005
Par Civillikuma 1. panta ietvertā taisnīguma principa piemērošanas primāro nozīmi