Hronoloģiskā secībā
2006

Drukas versija

J 20.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-571/2006
Sprieduma izpildīšanas pagrieziens darba atlīdzības sakarā

J 20.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-747/2006
Par zaudējumu piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību bijušā dalībnieka

J 20.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-769/2006
Noilgums

J 06.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-669/2006
Akciju sabiedrības reģistrētā pamatkapitāla piedziņa maksātnespējas procesā

J 22.11.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-869/2006
Par valsts nodevu mantas nodošanas gadījumā sabiedrības reorganizācijas procesā

J 15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-626/2006
Par pastāvīga īpašuma objekta ēkas (būves) īpašuma tiesībām

J 15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-635/2006
Prasības pamats

J 15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-662/2006
Par apakšuzņēmēja pienākumu atlīdzināt zaudējumus

J 08.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-564/2006
Īres maksas apmēra noteikšana

J 01.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-600/2006
Par juridiskas personas izsniegtā pilnvarojuma saistošo spēku

J 01.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-613/2006
Par negodīgiem līguma noteikumiem

J 18.10.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-35/2006
Patērētāju tiesību aizsardzība

J 18.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-561/2006
Par kopīpašuma tiesību

J 18.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-575/2006
Darba līguma forma

J 04.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-524/2006
Par apņemšanās darījumu

J 04.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-540/2006
Par labas ticības principu

J 20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-484/2006
Pilnvarnieka pienākums atlīdzināt zaudējumu

J 20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-490/2006
Par mantojuma apliecības juridisko spēku

J 20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-500/2006
Par neuzdotas lietvedības apstiprināšanas sekām

J 20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-667/2006
Lēmuma par aizlieguma atzīmi nekavējoša izpildīšana

J 20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-679/2006
Par pārdevēja piekrišanu nostiprinājumam zemesgrāmatā, ja tiek izmantotas pirmpirkuma tiesības

J 06.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-458/2006
Par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu

J 06.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-467/2006
Par nodibinājuma valdes locekļa atsaukšanu

J 06.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-475/2006
Tiesības, kas izriet no priekšā stāvoša zaudējuma

J 23.08.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-452/2006
Tiesību aktu hierarhija

J 09.08.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-23/2006
Ieinteresētās personas pieaicināšana lietā

J 14.06.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-488/2006
Civilprocesuālo tiesību normu piemērošana

J 17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-351/2006
Par maksu procentu veidā, kas noteikta par saistības neizpildīšanu vai nepienācīgu tās izpildīšanu

J 17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-428/2006
Par administratora tiesībām izdot prokūru

J 10.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-241/2006
Nelikumīgas privatizācijas tiesiskās sekas

J 03.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-304/2006
Par izlejas tiesībām

J 19.04.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2006
Fotogrāfijas autora personiskās un mantiskās tiesības

J 19.04.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2006
Par aizdevuma piedziņu

J 05.04.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2006
Īrnieka bijušā laulātā tiesības celt prasību pret īrnieku par viņa dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu

J 05.04.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-232/2006
Mācību atvaļinājuma apmaksa

J 15.03.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2006
Par garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības biedra īpašuma tiesībām uz tiesiskā valdījumā esošu garāžu

J 22.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2006
Valūtas kurss, atmaksājot rokasnaudu

J 22.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2006
Tiesas pienākums novērtēt lietā esošos pierādījumus

J 22.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2006
Par privatizētā nekustamā īpašuma atpakaļpirkuma līguma noslēgšanu

J 08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2006
Par Darba likuma 29.panta astotās un devītās daļas piemērošanu

J 08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2006
Par individuālā darba veicēja tiesisko statusu un tā norobežošanu no darba līguma

J 08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2006
Par reliģisko organizāciju tiesībām pieprasīt īpašuma tiesību atjaunošanu

J 08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-135/2006
Nostiprinājuma lūgums, kas pamatots uz tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanas atzīmes nekavējošu ierakstīšanu, nav pielīdzināms nostiprinājuma lūgumiem, kādus iesniedz tiesiska darījuma dalībnieki, un tas izpildāms nekavējoši

J 31.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2006
Par tiesībām bez apgrūtinājumiem pilnībā lietot visu privatizēto objektu

J 25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2006
Tiesības pieprasīt kredīta atmaksu pirms termiņa, ja kredītņēmējs kavē kādu no kredīta pamatsummas vai procentu maksājumiem

J 25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2006
Prasību par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa var atzīt par pamatotu, ja ir ievērots likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta piemērošanas priekšnosacījums, ka īrniekam ir bijusi nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā ar īres līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, vai tādā pašā kārtībā nodrošināta iespēja saņemt pamatpakalpojumus

J 25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-31/2006
Par Darba likuma 44. panta piemērošanu

J 25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2006
Par Darba likuma 122. panta tulkojumu kopsakarībā ar 31. pantu

J 25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2006
Tiesības celt prasību par atjaunošanu darbā

J 18.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2006
Par darījuma dalībnieku labticību un nelabticību, ja darījums noslēgts prāvas laikā

J 11.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2006
Atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nodrošinājumu

J 11.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2006
Darba līguma uzteikums pārbaudes laikā