Hronoloģiskā secībā
2007

Drukas versija

J 12.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-673/2007
Par Komerclikuma 222. panta piemērošanu

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-60/2007
Par kopīpašuma reālu sadali

J 05.12.2007. Senāta Civilietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-62/2007
Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-796/2007
Par pierādījumu vērtējumu

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-800/2007
Par mantojuma prasības noilgumu

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-803/2007
Īpašuma tiesību atjaunošana, ja pieteikums nav iesniegts termiņā

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-805/2007
Akciju sabiedrības valdes locekļa darbībai valdes locekļa amatā ir izteikts uzticības raksturs

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-806/2007
Tiesiskās sekas, ja darījums atzīts par spēkā neesošu

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-815/2007
Labprātīga izsole un izsole tiesas ceļā

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-946/2007
Par lēmuma pārsūdzēšanas iespēju, ja atteikts atcelt prasības nodrošinājumu

J 04.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1019/2007
Par prasības nodrošinājuma jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-57/2007
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz ēkām un dzirnavām

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-712/2007
Par pienākuma uzlikšanu noslēgt zemes nomas līgumu

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-756/2007
Dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu kvalifikācija dzīvojamās telpas īres līgumā

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2007
Par denacionalizētas un atsavinātas zemes nomas apmēru

J 07.11.2007. Senāta Civilietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2007
Par rīcību ar dzīvokļu īpašumu daudzdzīvokļu mājā

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-824/2007
Par Civilprocesa likuma 478.panta trešās daļas piemērošanu

J 31.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-546/2007
Par apdrošinātāju tiesībām izvērtēt ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildību par nodarīto zaudējumu

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-703/2007
Par kopīpašuma lietošanas kārtības sadales jauna varianta procesuālo nozīmi

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-705/2007
Ārvalsts juridiskas personas tiesību un rīcības spēja nosakāma pēc viņa valdes atrašanās vietas likuma (Civillikuma 8.panta trešā daļa)

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-707/2007
Par pienākumu bijušajam laulātajam nodrošināt iepriekšējo labklājības līmeni vai uzturu pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-722/2007
Par zemes nomas maksas noteikšanu

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-729/2007
Par vecāku vienošanās izpildi uzturlīdzekļu piedziņas lietās

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-747/2007
Par dzīvokļa lietošanas tiesību izbeigšanu ar šķirto laulāto, ja kopīpašums izbeigts, izmaksājot kompensāciju par īpašuma daļu

J 10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-669/2007
Par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu

J 10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-678/2007
Par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušo zemes īpašnieku mantinieku mantiniekiem

J 10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-690/2007
Par prasījuma robežu ievērošanu

J 10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-695/2007
Par īrnieka tiesībām izmitināt dzīvojamā telpā ģimenes locekļus

J 10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-697/2007
Par laulātā tiesībām lietot privatizētu dzīvokli

J 26.09.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-635/2007
Par procesuālo tiesību normu ievērošanu, nozīmējot ekspertīzi

J 26.09.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-651/2007
Par laulāto kopmantas statusu

J 29.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-535/2007
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem

J 29.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-556/2007
Par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu mainoties apstākļiem, bet pastāvot vecāku vienošanās par noteiktu uzturlīdzekļu apmēru

J 29.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-570/2007
Par zemesgrāmatas ieraksta atzīmes dzēšanu

J 15.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-519/2007
Lemjot jautājumu par administratīvā akta atcelšanu, tiesai jāpārbauda ar to noteiktā servitūta atbilstība likuma normām un lietas faktiskajiem apstākļiem (Civillikuma 1135., 1146., 1159.pants)

J 20.06.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-488/2007
Par izīrētāja pienākumu nodrošināt īrnieku ar līdzvērtīgu dzīvojamo platību

J 06.06.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-465/2007
Par solidāras saistības nodibināšanu

J 29.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-579/2007
Par renovēta dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-7/2007
Par jaunatklātiem apstākļiem

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-39/2007
Vienošanās forma par šķīrējtiesas klauzulu

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-413/2007
Par kravai nodarīto zaudējumu atlīdzību pēc starptautiska autopārvadājuma līguma

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-432/2007
Par nokavējuma nelabvēlīgām sekām (procentu samaksu, līgumsodu un zaudējumu piedziņu)

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-441/2007
Par likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8.panta piemērošanu

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-515/2007
Par lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu

J 09.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-382/2007
Strīds par mantojuma pieņemšanu

J 26.04.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-502/2007
Par rīcību ar mantu, kurai uzlikts arests

J 25.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2007
Par īpašuma tiesībām uz „Ave sol”

J 25.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-311/2007
Par dzīvojamo telpu īres līguma formu

J 11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-155/2007
Par atvaļinājuma kompensāciju, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas pārbaudes termiņa laikā

J 11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-239/2007
Par valdes priekšsēdētāja atcelšanu

J 11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2007
Servitūta nodibināšana, ja uz nekustamu īpašumu guļ hipotēka

J 11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-261/2007
No priekšlīguma izrietošās tiesības prasīt līguma noslēgšanu

J 11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/2007
Par rīcību ar ieķīlāto automašīnu

J 04.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-85/2007
Par īpašuma tiesībām uz garāžu

J 04.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2007
Par direktīvu piemērošanu

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-27/2007
Par transportlīdzekļa īpašnieka noteikšanu

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2007
Par rokasnaudas piedziņu

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-174/2007
Par apdrošinātāja regresa prasību

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2007
Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta sestās daļas piemērošanu

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2007
Par Civillikuma noteikumu piemērošanu darba tiesiskajās attiecībās

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2007
Par mantinieka tiesībām turpināt prāvu, kas ierosināta mantojuma atstājēja interešu aizstāvēšanai

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-192/2007
Par cedenta atbildību

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2007
Par neieguldītā pamatkapitāla piedziņu

J 21.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/2007
Par ēkas uzcelšanu uz svešas zemes

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2007
Pircēja pienākums pieteikt kreditora pretenziju nekustamā īpašuma pārdevēja nāves gadījumā

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-110/2007
Darbinieka civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem ceļu satiksmes negadījumā

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2007
Par personas tiesībām uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2007
Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir tiesīgs celt regresa prasību pret ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieku vai tā tiesīgo lietotāju, ja transportlīdzeklim nav apdrošināta civiltiesiskā atbildība

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-153/2007
Par pieaugumu pievienošanu prasībai

J 28.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2007
Par darba līguma uzteikumu pārbaudes termiņa laikā

J 28.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2007
Judikatūra kā sekundārs tiesību avots

J 28.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2007
Par vainas noteikšanu zaudējumu atlīdzināšanas gadījumā par izraisīto ceļu satiksmes negadījumu

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-52/2007
Par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušā īpašnieka mantiniekiem

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2007
Par darba samaksas pienākumu

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2007
Par noilgumu darba algas un morālā kaitējuma prasījumos

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-66/2007
Atprasījums jebkāda pamata trūkuma dēļ

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-67/2007
Par vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2007
Par ielu sarkanām līnijām (Aizsargjoslu likums), atjaunojot zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem

J 31.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2007
Par kompensācijas vai līdzvērtīgas zemes saņemšanas iespēju pilsētās, ja nokavēts pieprasījuma iesniegšanas termiņš

J 24.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2007
Par noilgumu izpirkuma tiesību realizēšanai

J 17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2007
Par bērna tiesību uz mājokli aizsardzību

J 17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2007
Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

J 17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/2007
Par darba laika uzskaiti

J 03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2007
Par kreditoru pretenziju strīdu risināšanas kārtību

J 03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-16/2007
Par saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

J 03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2007
Prasības par kopīpašuma reālu sadali piekritība tiesai