Hronoloģiskā secībā
2009

Drukas versija

J 16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-138/2009
Par šķīrējtiesā nodota civiltiesiska strīda izskatīšanu, ar kuru tiek aizskartas tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece

J 16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1030/2009
Par darba devēja pienākumu samaksāt darba samaksu

J 16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1237/2009
Par Zemesgrāmatu likuma 46.panta otrās daļas tulkošanu

J 09.12.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-333/2009
Par pušu vienošanās, ar kuru notikusi mantojuma sadale, saistošo spēku

J 02.12.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-931/2009
Atlīdzība par darba piespiedu kavējumu

J 25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-119/2009
Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

J 25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2009
Par godu un cieņu aizskarošām ziņām

J 25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2009
Par tiesisku darījumu rakstisku formu un to izpildes vai daļējas izpildes sekām

J 28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-99/2009
Par atteikuma pamatu izdot izpildu rakstu šķīrējtiesas nolēmuma izpildīšanai

J 28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-103/2009
Par aizlieguma atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā, ja mantai (nekustamajam īpašumam) uzlikts arests uz kriminālprocesā pieņemta lēmuma pamata

J 28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-242/2009
Par rakstveida brīdinājuma izsniegšanu īres tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā

J 28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2009
Par kluso vietniecību

J 14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-254/2009
Par prasījumu tiesai izvērtēt pušu gribu par dāvinājuma raksturu (atlīdzības nozīmē)

J 14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2009
Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu

J 14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-891/2009
Par darba devēja uzteikuma un atstādināšanas no darba tiesiskumu

J 14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-896/2009
Par darba devēja tiesībām atsaukt darba līguma uzteikumu

J 14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-899/2009 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Darba piespiedu kavējuma kompensācija kā darba samaksas sastāvdaļa

J 06.10.2009. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1012/2009
Tikumības un savstarpējas taisnprātības apsvērumi kā darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamats

J 30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-79/2009
Par tiesiskajām sekām, piemērojot Civilprocesa likuma 402.panta pirmās daļas 1. vai 2. punktu

J 30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1054/2009
Zvērināta tiesu izpildītāja rīcības izsoles procesā pārsūdzēšana, personu loks, kas var iesniegt sūdzību

J 30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1183/2009
Par tiesas rīcību gadījumā, ja procesuālās darbības izpilde ir kavēta tās vainas dēļ

J 23.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-784/2009 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Par nostiprinājuma lūgumu izskatīšanas secību Zemegrāmatu nodaļā

J 09.09.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-205/2009
Solidārā atbildība par zaudējumiem, kas nodarīti noziedzīgu nodarījumu rezultātā

J 09.09.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-775/2009
Apelācijas instances tiesa nav tiesīga izskatīt prasījumus, ko pēc būtības nav izskatījusi pirmās instances tiesa

J 26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-72/2009
Izlīgums nedrīkst aizskart trešo personu tiesības

J 26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-76/2009
Par iemesliem atteikt pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

J 26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-878/2009
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tiesībām celt prasību pret valsts amatpersonu par zaudējuma piedziņu valsts ienākumos

J 12.08.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-192/2009
Par ceļa servitūta nodibināšanu

J 12.08.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2009
Par komandējumā nosūtīta darbinieka izdevumu atlīdzināšanu

J 17.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-366/2009
Par darba sludinājuma juridisko dabu

J 03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2009
Par valsts akciju sabiedrības akcionāru sapulces lēmuma tiesiskumu

J 03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2009
Par tiesiska darījuma iztulkošanu un atsavinātāja atbildību

J 03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2009
Par darba devēja uzteikumu pārbaudes laikā

J 03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-403/2009
Par pašvaldības izpilddirektora atlaišanu no darba

J 20.05.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-442/2009
Par „labu tikumu” jēdzienu, piemērojot Darba likuma normas

J 13.05.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-88/2009
Par grūtnieces – SIA valdes locekles – atsaukšanu no amata, prejudiciālu jautājumu uzdošana Eiropas Kopienu Tiesai

J 06.05.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-68/2009
Par izpildu raksta izsniegšanas atteikumu, ja šķīrējtiesa pārsniegusi savas kompetences robežas

J 22.04.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-53/2009
Par tiesneša lēmuma saturu un likumīgo spēku

J 22.04.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-58/2009
Par vairāku dokumentu pievienošanu pieteikumam par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā

J 25.03.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-83/2009
Par civilās tiesvedības nepieļaujamību divu publisko tiesību subjektu starpā par zaudējumiem, kas radušies, pildot publiski tiesiskās funkcijas

J 25.03.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-113/2009
Par mantojuma līguma sekām

J 25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-35/2009
Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

J 25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2009
Par kopīpašuma dalīšanu

J 25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-65/2009
Par uzturlīdzekļu piedziņu mātei, kuras bērns ar īpašām vajadzībām atrodas pilnā valsts aprūpē

J 25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2009
Par atbildētāju prasībā par sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu un statūtu grozījumu atzīšanu par spēkā neesošiem

J 25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2009
Par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu

J 25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2009
Par zaudējumu piedziņu uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesā

J 11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

J 11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2009
Par darba devēja uzteikuma patiesās dienas noteikšanu; darba ņēmēja uzteikuma tiesiskais raksturs un sekas

J 28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2009
Par sekām, ja zemesgrāmatā neierakstīts nomas līguma priekšmets tiek atsavināts

J 28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2009
Par pierādīšanas līdzekļiem

J 28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2009
Par pierādījumu un lietā konstatēto apstākļu novērtēšanu spriedumā un solidāras atbildības nodibināšanu

J 28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2009
Par ieskaitu maksātnespējas procesā

J 28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2009
Par kreditoru un trešo personu tiesībām, laulātajiem sadalot mantu

J 28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-38/2009
Par tiesisku darījumu formu

J 21.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2009
Par piespiedu zemes nomas tiesiskajām attiecībām likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 13.panta trešās daļas izpratnē

J 21.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-6/2009
Par pārstāvja izdevumu atlīdzību

J 14.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2009
Par substitūta iecelšanu

J 14.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2009
Par īres tiesisko attiecību nodibināšanu

J 14.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2009
Par piedziņu no juridiskās personas