Hronoloģiskā secībā
2010

Drukas versija

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2010
Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-966/2010
Par lietas izskatīšanas robežām un tiesas kompetenci

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1210/2010
Par noilguma termiņu darba strīdos (Darba likuma 31., 123.pants); par samaksu par dīkstāvi (Darba likuma 74.panta otrā daļa)

J 15.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-157/2010 un senatoru Mārītes Zāģeres un Andas Briedes atsevišķās domas
Par Darba likuma 59.pantā dotā jēdziena „cita veida atlīdzība par darbu” tulkojumu (komisijas nauda)

J 15.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-694/2010
Atlīdzības par darba piespiedu kavējumu aprēķināšana

J 08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1084/2010
Par tiesā izvērtējamajiem jautājumiem sakarā ar darba devēja uzteikumu darbinieka prettiesiskas rīcības dēļ

J 08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1170/2010
Par darba uzteikumu grūtniecei pārbaudes laikā

J 08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1184/2010
Par pašvaldības izpilddirektores tiesisko statusu, parakstot darba koplīgumu

J 08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1352/2010
Par darba līguma uzteikuma spēkā stāšanos, ja tajā ir ietverts nosacījums

J 24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-219/2010
Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

J 24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2010
Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību; morālā kaitējuma atlīdzināšana par sakropļojumu vai izķēmojumu

J 24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2010
Par atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums)

J 24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-245/2010
Par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāja tiesībām noteikt dzīvokļa īpašniekam līgumsodu vai nokavējuma procentus

J 10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-192/2010
Par nodrošināto kreditoru prasījumu apmierināšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā

J 10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/2010
Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

J 10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-667/2010
Kompensācija par neizmantotu atvaļinājumu

J 10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1167/2010
Eiropas Savienības Padomes regulas Nr. 44/2001 54.pantā paredzētās apliecības nozīme lietās par ārvalsts tiesas sprieduma atzīšanu; aizmuguriska tiesas sprieduma, ar kuru lieta izspriesta pēc būtības, nevērtējot ne prasības priekšmetu, ne pamatu, un kurā nav norādīts neviens arguments par prasības pamatotību, atbilstība Eiropas Savienības pamattiesību Hartas 47.pantam (prejudiciālu jautājumu uzdošana Eiropas Savienības Tiesai)

J 03.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-799/2010
Par atlaišanas pabalsta izmaksu valsts iestādes darbiniekam

J 03.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-975/2010
Par maksātnespējas atzīmi (ārpustiesas) tiesiskās aizsardzības procesā

J 27.10.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-993/2010
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar pašvaldības izpilddirektoru, kurš ir ievēlēts par deputātu un sācis pildīt deputāta pienākumus

J 29.09.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-191/2010
Pievienotās vērtības nodokļa un sociālā nodokļa iekļaušana zaudējumu aprēķinā

J 15.09.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/2010
Servitūta izbeigšanās ar tiesības un pienākuma sakritumu vienā personā

J 26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2010
Par ārvalsts tiesas nolēmuma neatzīšanas pamatu

J 26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-132/2010
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

J 26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-852/2010
Par īpašuma tiesību uz atsevišķu dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 12.05.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2010 un senatora Alda Laviņa atsevišķās domas
Par nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzības priekšnoteikumiem

J 12.05.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2010
Par apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās dienu

J 28.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-621/2010
Par piedziņas atzīmes tiesiskajām sekām

J 21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-34/2010
Par saistības nodošanu piespiedu izpildei

J 21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-109/2010
Par parādnieka iebildumu tiesiskajām sekām

J 21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-666/2010
Par tiesībām dzīvokļa īpašumu kā laulātā atsevišķas mantas, kas neietilpst laulāto kopīgās mantas sastāvā, atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā

J 21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-721/2010
Par fiziskas personas tiesībām lūgt prokuratūru aizstāvēt tās tiesības un likumīgās intereses

J 21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-736/2010
Par pašvaldības iestāžu iekšējo lēmumu apstrīdēšanu

J 07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2010
Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

J 07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2010
Par ierobežojumiem atteikties no lidsabiedrības pakalpojuma ir nepieciešama pasažiera skaidra informēšana un nepārprotami izrādīta piekrišana tam

J 07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2010
Par prēmijas tiesisko dabu

J 07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-465/2010
Par darba uzteikuma izsniegšanas un saņemšanas tiesiskajām sekām

J 24.03.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-659/2010
Lēmuma par zemessargu iesaisti dienesta uzdevumu izpildē ārpus līgumā paredzētā laika, par ko maksāts noteikts atalgojums, juridiskā daba

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2010
Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2010
Par izpirkuma tiesību realizēšanu

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-289/2010
Par darba līguma uzteikuma termiņu, ja darba līgumā vai koplīgumā paredzēti garāki uzteikuma termiņi

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-327/2010
Par strīda pakļautību tiesai

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-374/2010
Par darba līguma uzteikuma saņemšanas dienu

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-577/2010
Par procesuālā termiņa atjaunošanu blakus sūdzības iesniegšanai

J 10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2010
Par Komerclikuma 286.panta pirmās daļas piemērošanu

J 10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-45/2010
Par šķīrējtiesā izšķiramajiem strīdiem

J 10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2010
Par darba līguma uzteikumu saistībā ar tajā piedāvātajiem grozījumiem

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2010
Par īres līguma termiņa atjaunošanu un dzīvokļa privatizācijas tiesību atzīšanu

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-28/2010
Par pirmās instances tiesas lēmumu pārsūdzēšanu

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-43/2010
Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-274/2010
Par darbnespēju un darba tiesisko attiecību izbeigšanu, pusēm savstarpēji vienojoties

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2010
Par prasības pieteikuma nepieņemšanas pamatu

J 13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2010
Par kadastrālās uzmērīšanas datiem

J 13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-99/2010
Par uzturlīdzekļu apmēra noteikšanu

J 13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2010
Par ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas maksājumiem, izpildot spriedumu par darba samaksu darbiniekam

J 13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-395/2010
Par tiesas kompetenci ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanas procesā

J 13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-410/2010
Par tiesībām Latvijā iegūt īpašumā zemi