Hronoloģiskā secībā
2011

Drukas versija

J 16.12.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1801/2011
Nostiprinājuma lūguma atsaukums

J 14.12.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-427/2011
Piekrišana īres līguma noteikumu grozīšanai ar konkludentām darbībām; tiesas pienākums vērtēt īres līguma noteikumu atbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām

J 23.11.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

J 16.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-195/2011
Par īres maksas noteikšanu

J 16.11.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-347/2011
Noilgums prasībās par paternitātes noteikšanu

J 09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2011
Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē tiesas ceļā

J 09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1451/2011
Individuālā komersanta tiesību ierobežojums slēgt darījumus par zemes īpašumu

J 02.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-781/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas
Tiesības ierakstīt zemesgrāmatā vienošanos par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību

J 26.10.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-921/2011
Par pierādīšanas pienākumu strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām

J 12.10.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2011
Īrnieka tiesības prasīt dzīvoklim nodarīto zaudējumu atlīdzību; dzīvokļa atbilstība īres līguma priekšmetam izvirzītajām prasībām

J 12.10.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1319/2011
Vienošanās par jurisdikciju strīdu izšķiršanā

J 05.10.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-478/2011
Sodāmības ietekme uz pedagoģisko darbību

J 28.09.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-241/2011
Prasības pieteikuma priekšmets lietās par mantojuma tiesību atzīšanu un mantojuma izprasīšanu

J 28.09.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2011
Kooperatīva biedra statusa iegūšana

J 21.09.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1089/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Par pirmpirkuma tiesību juridisko dabu; par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 14.09.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2011
Latvijas pilsonības iegūšanas likumības izvērtēšana

J 31.08.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2011
Par Civilprocesa likuma 77.panta skaidrojumu

J 22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2011
Par kritērijiem Latvijas pilsonības atņemšanai

J 22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-849/2011
Par termiņa aprēķināšanu darba tiesībās; par Darba likuma 97.panta piemērošanu

J 22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-980/2011
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu iestādes likvidācijas gadījumā; par sprieduma, kas nav stājies likumīgā spēkā, nekavējošas izpildes priekšnoteikumiem

J 08.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-879/2011
Arodbiedrības lēmums par darba līguma uzteikšanu tās biedram

J 08.06.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1174/2011
Civilprocesa likuma 479.panta sestā punkta skaidrojums

J 18.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-863/2011
Mainīgo izdevumu pozīcijas prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu

J 11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-198/2011
Par apelācijas sūdzības robežām; kasācijas sūdzības saturu; tiesāšanās izdevumu piedziņu

J 11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-291/2011 (Sk. Judikatūras maiņu spriedumā Nr. SKC-2672/2016)
Tikumības un taisnprātības apsvērumi Darba likuma 100.panta piektās daļas izpratnē

J 11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1035/2011
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas nosacījumi īpašnieka maiņas gadījumos

J 27.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2011
Par izņēmumu no galvojuma akcesoritātes principa

J 27.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2011
Par kolīziju normām

J 20.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-161/2011
Par fotogrāfijas prettiesisku publicēšanu

J 20.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2011
Par Eiropas Savienības direktīvu piemērojamību

J 13.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2011 un senatores Mārītes Zāģeres atsevišķās domas
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma noslēgšanu

J 13.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-300/2011 (Sk. Judikatūras maiņu spriedumā Nr. 2672/2016)
Par darbinieka darba līguma uzteikumu atbilstoši Darba likuma 100.panta piektajai daļai

J 06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-143/2011
Par izdevumu advokāta palīdzības samaksai atlīdzināšanu

J 06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-951/2011
Prasības nodrošinājums maksātnespējas procesā

J 23.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2011
Par tiesas pavēstes nosūtīšanas kārtību juridiskai personai

J 09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2011
Par puses procesuālo tiesību pārņemšanu; tiesas izdevumu atlīdzināšana

J 09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-281/2011
Par darba devēja uzteikumu pēc Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punkta situācijā, kad darbiniekam par tiem pašiem pārkāpumiem jau ir piemēroti disciplinārsodi

J 09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2011
Par baznīcas tiesībām uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 3.punktu

J 23.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-75/2011
Par Civillikuma 1730.panta otrās daļas piemērošanu

J 22.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-538/2011
Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā

J 17.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-923/2011
Par tiesvedību civillietā regulējošo tiesību normu spēku laikā

J 09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2011
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

J 09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/2011
Par tiesību normu kolīziju starp Publisko aģentūru likuma [22.03.2001.] 28.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Darba likuma 45.panta ceturto daļu

J 09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-288/2011
Par aizliegumu uzteikt darba līgumu atvaļinājuma laikā

J 09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-299/2011
Par tiesas kompetenci jēdziena „būtiski” izvērtējumā Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktā

J 02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-4/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas
Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

J 02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-478/2011
Pieteikuma iesniegšana Satversmes tiesai par Izglītības likuma 50.panta 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 106.pantam

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/2011
Saistību bezstrīdus piespiedu izpilde pēc Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkta

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2011
Grūtību nošķiršana no nepārvaramas varas apstākļiem prasībā par līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma neiespējamību

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2011
Par morālā kaitējuma atlīdzināšanu

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2011
Par termina „parāda akts” skaidrojumu Civilprocesa likuma 298.panta izpratnē

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2011
Par kritērijiem laulāto kopīgas mantas statusa noteikšanai

J 19.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2011
Par darba ņēmēja jēdziena attiecināšanu uz kapitālsabiedrības valdes locekli; par kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas (padomes, dalībnieku sapulces) tiesībām atsaukt no amata valdes locekli, kas ir grūtniece

J 19.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-473/2011
Pašvaldības izpilddirekcija ir darba devējs Darba likuma izpratnē; tiesas kompetence, izvērtējot jautājumus par pašvaldības iestāžu funkciju organizēšanu; par funkciju nodošanu citam subjektam, ja tiek likvidēta pārvaldes iestāde

J 12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2011
Gribas izteikums tiesiskā darījumā; pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

J 12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2011
Par laulātā tiesībām iegūt īpašumā domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas ir zemnieku saimniecības manta

J 12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/2011
Par pilnvarnieka pienākumu dot norēķinu pilnvarotājam