Hronoloģiskā secībā
2012

Drukas versija

J 28.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1594/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

J 20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-52/2012
Parādnieka - juridiskas personas - maksātnespējas procesa pieteikumam pievienojamie pierādījumi

J 20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-53/2012
Juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta atmaksas nosacījumi

J 20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-55/2012
Sabiedrības valdes procesuālās tiesības un pilnvaru apjoms

J 20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2456/2012
Patapinājuma līguma nostiprināšana zemesgrāmatā

J 19.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1979/2012
Vidējās izpeļņas aprēķināšana, ja darbiniekam ir bijis attaisnots darba kavējums; darba samaksas jēdziena tvērums

17.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-262/2012
Pārmērīgs nokavējuma procentu apmērs

J 14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-886/2012
Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt prasības iesniegšanas termiņa kavējumu

J 14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1913/2012 
Atteikšanās no izpirkuma tiesības nostiprināšanas zemesgrāmatā

J 05.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-502/2012
Apdrošinātāja regresa prasījuma tiesības par ceļu satiksmes negadījumā nodarītu zaudējumu, ko radījis transportlīdzekļa vadītājs, kurš sakarā ar uzvārda maiņu nebija apmainījis transportlīdzekļa vadītāja apliecību

J 05.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1800/2012 
Kopīpašnieku vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtību nostiprināšana zemesgrāmatā

J 29.11.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2269/2012
Šķīrējtiesas klauzulas spēkā esamības nosacījums starptautisko auto pārvadājumu līgumos; izņēmumi no vispārējā jurisdikcijas principa par atbildētāja domicilu

J 28.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-392/2012 
Nokavējuma procentu noteikšana lēmuma par apdrošināšanas atlīdzību nesavlaicīgas pieņemšanas gadījumā; apdrošinātāja materiālās atbildības tiesiskais pamats

J 28.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2263/2012 un senatoru Valerijana Jonikāna un Alda Laviņa atsevišķās domas
Darbinieka darba vietas maiņa

J 15.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1327/2012
Ierēdņa prasījuma par piemaksas piedziņu pakļautība

J 14.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1402/2012
Civillikuma normu piemērošana darba līguma noteikumu iztulkošanā

J 14.11.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1915/2012
Valsts nodevas daļējas atmaksas nosacījums izlīguma gadījumā

J 14.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2031/2012
Prasības celšanas termiņa tecējuma sākums, ja darba līgums uzteikts darbinieka darbnespējas laikā

J 09.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1275/2012
Darba devēja pienākums pirms darba līguma uzteikuma izvērtēt darbinieka pārkāpuma būtiskumu

J 06.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1543/2012
Darba līguma uzteikums uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 11.punkta pamata, ja ir konstatēts Darba likuma 109.panta trešajā daļā noteiktais aizliegums

J 02.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-941/2012
Darba likuma 9.panta otrās daļas tvērums

J 26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012
Pirmpirkuma tiesību mantošana; atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

J 26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1363/2012
Vidējās izpeļņas par darba piespiedu kavējuma laiku izmaksa, ja pastāv pamats darbinieku atjaunot iepriekšējā darbā, bet pēc viņa lūguma tiesa izbeidz darba tiesiskās attiecības ar tiesas spriedumu

J 25.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1325/2012
Darbaspēju apliecinājums un vidējās izpeļņas tvērums

J 25.10.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2207/2012
Izņēmums no drošības naudas iemaksas noteikumiem

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-574/2012
Trata (pārvedu vekselis) un saistību pastiprināšana

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2012
Eiropas Konvencijas par Starptautisko komercšķīrējtiesu normas par tiesībām apstrīdēt pakļautību tiesai piemērošana; aizturējuma tiesības piemērošanas apjoms

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-637/2012
Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1618/2012
Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma pagarināšanas sekas

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1627/2012
Lietas dalībnieka izvēles tiesības kādā daļā pārsūdzēt spriedumu

J 03.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1074/2012
Darbinieka tiesības prasīt atjaunošanu darbā, ja atlaišanas pamats ir Darba likuma 100.panta pirmā daļa

J 27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-42/2012
Šķīrējtiesa nav tiesīga noteikt procentu samaksas pienākumu par laiku līdz sprieduma pilnīgai izpildei

J 27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2012
Morālais kaitējums un tā atlīdzināšanas tiesiskais pamats

J 27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-412/2012
Izdevumu atlīdzināšana advokāta palīdzības samaksai solidāriem atbildētājiem, ja prasība noraidīta

J 27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1612/2012
Maza apmēra prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ierosināšanas un izskatīšanas nosacījumi

J 19.09.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1705/2012
Īpašuma tiesību reģistrācija zemesgrāmatā, ja sākotnēji vienotas nekustamās lietas vietā izveidojušies divi (vai vairāki) patstāvīgi nekustamie īpašumi

J 14.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-497/2012
Cesijas ierobežojumi un to neievērošanas tiesiskās sekas cesionāra prasījuma par maiņas līguma atzīšanu par pirkuma līgumu izskatīšanā

J 14.09.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1786/2012
Tiesu izpildītāja darbību sprieduma izpildīšanā pārsūdzēšanas subjekti

J 12.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-482/2012
Leģitīmie mērķi jaunrades brīvības ierobežošanai

J 05.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-366/2012
Likumisko procentu piedziņas iespējamība Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 39.panta izpratnē

J 05.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1226/2012
Uzteikuma atbilstības Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktam izvērtēšana

J 03.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1057/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu pēc būtības (Civilprocesa likuma 426.panta pirmā daļa)

J 30.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1904/2012
Civillikuma 968.pantā nostiprinātais ēkas un zemes vienotības princips publiskas personas mantas atsavināšanas gadījumā

J 29.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-35/2012
Brīdinājuma izsniegšanas kārtības neievērošanas sekas

J 28.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1876/2012
Uztura ņēmēja tiesību pārņemšana prasības lietā par uztura līguma atcelšanu

J 06.07.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1389/2012
Par laulāto kopīgās mantas sadali

J 27.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-8/2012
Jaunatklātu apstākļu jēdziens

J 27.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-391/2012
Zemes lietošanas tiesiskā pamata nozīme, izlemjot jautājumu par zaudējumu atlīdzību zemesgabala īpašniekam par tiesību aizskārumu, kas radies, citai personai lietojot zemi

J 26.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-401/2012
Īres maksas paaugstināšanas finansiālais pamatojums un tajā iekļaujamie apsaimniekošanas izdevumi

J 20.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1644/2012
Prasības nodrošinājuma jautājuma izskatīšanā izvērtējamie apstākļi

J 19.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-357/2012
Finanšu līzinga jēdziens un tā kvalifikācijas jautājumi

J 18.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-38/2012
Pārstāvja pilnvarojuma apjoms civilprocesā un šķīrējtiesas līguma slēgšanā; pušu pamattiesību ievērošana šķīrējtiesas procesā

J 06.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-684/2012
„Apgrieztās pierādīšanas princips”, ja darbinieks norāda uz apstākļiem, kas pirmšķietami (prima facie) var liecināt par iespējamo diskrimināciju (Darba likuma 29.panta trešā daļa)

J 06.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-764/2012
Arodbiedrības piekrišanas nepieciešamība darbinieka atlaišanai, ja darbinieks, kurš ir arodbiedrības biedrs, nepiekrīt darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2012
Apdrošināšanas objekta vērtības un atlīdzības apmēra noteikšanas principi apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2012
Saistības piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā tiesiskās sekas parāda daļējas atzīšanas gadījumā

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2012
Ūdens patēriņa starpība starp daudzdzīvokļu mājas un dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumiem un tās segšanas nosacījumi

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2012
Kapitālsabiedrības locekļu saistība ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.punkta 5.apakšpunktu; Darba likuma 58.panta trešās daļas un 74.panta otrās daļas tvērums

J 16.05.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-154/2012
Jautājumi Eiropas Savienības Tiesai par Pirmās un Otrās direktīvas interpretāciju prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai

J 09.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2012
Zemes piespiedu nomas jēdziens un tā saturs; kultūras pieminekļa vai īpaši aizsargājamas dabas teritorijas īpašnieka tiesības un pienākumi

J 25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2012 un senatoru Kalvja Torgāna, Mārītes Zāģeres, Ināras Gardas, Skaidrītes Lodziņas, Andas Vītolas atsevišķās domas (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Prasījums pret VID par pārmaksātā nodokļa atmaksu kā komercķīlas priekšmets

J 25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2012
Labticīga ķīlas ieguvēja aizsardzība absolūti spēkā neesoša atsavinājuma darījuma gadījumā

J 25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-454/2012
Informācijas vākšana par darbinieku

J 25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1299/2012
Oriģinālakts Zemesgrāmatu likuma 129.panta pirmās daļas izpratnē

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-126/2012
Līguma atcelšanas intereses zuduma dēļ pamatojums

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2012
Nekustamas un kustamas lietas labticīga ieguvēja aizsardzība un noslēgto darījumu spēkā esamība

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2012
Notariāla akta patiesīguma apstrīdēšanas kārtība

J 04.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-388/2012
Uzteikuma atsaukuma forma un prasītāja aizstāšana viņa nāves gadījumā

J 21.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2012
Pierādīšanas priekšmets, tā noskaidrošanas un izvērtēšanas pienākums

J 21.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-269/2012
Sprieduma izpildes pagrieziens atlaišanas pabalsta izmaksas gadījumā

J 21.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-368/2012
Subjektīvā faktora ietekme uz objektīvā vērtējuma kritērijiem, lemjot par uzticības zaudēšanu

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-15/2012
Fiziskās personas maksātnespējas procesa subjekts

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2012
Administratora pieteikuma par kriminālprocesa ietvaros uzlikta aresta atcelšanu juridiskās personas mantai izskatīšanas kārtība

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-25/2012
Tiesības uz taisnīgu tiesu nodrošināšana maksātnespējas procesā

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-26/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda iekļaušana izsoles izdevumu aprēķinā

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2012
Subsidiāra un solidāra atbildība galvojuma saistībās

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-371/2012
Koplīguma nosacījumā un likumā noteiktā atlaišanas pabalsta kolīzija, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar publiskajā sektorā nodarbinātu personu

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-415/2012
Sprieduma likumība un pamatotība robežu strīda lietā

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-436/2012
Darba likuma 122.pantā minētā prasījuma tvērums celtās prasības mērķa kontekstā

J 01.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1133/2012
Apvērsuma prasības celšanas termiņš un procesuālā kārtība šī termiņa ievērošanas pārbaudei tiesā

J 22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2012
Kravu autopārvadātāju tiesības un pienākumi apstākļos, kas kavē kravas nodošanu saņēmējam

J 22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2012
Pierādījumu iesniegšanas kārtība; pušu sacīkstes un līdztiesības principa ievērošanas pienākums

J 22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Pieteikuma par juridiska fakta konstatēšanu izskatīšanas pakļautības noteikumi

J 21.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1039/2012
Tiesas izdevumu samaksas atvieglojumu piemērošana biedrībai, kas civilprocesā īsteno tās biedra pārstāvību

J 08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2012
Autortiesību īstenošanas kārtība un autora individuālā ieguldījuma noteikšana līdzautoru radītā darbā

J 08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-28/2012
Prasības par īpašuma iegūšanu ar ieilgumu priekšmets un mērķis

J 08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2012
Galvojuma līguma rakstveida forma

J 08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-622/2012
Maksātnespējīgas sabiedrības administratora prasījums pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumiem, kas sabiedrībai radušies Valsts ieņēmumu dienesta uzrēķina par nodokļu un nodevu maksājumiem rezultātā

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2012
Divu personu faktiskās kopdzīves juridiskais statuss

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2012
Vārda brīvības un privātās dzīves neaizskaramības samērojamības nepieciešamība izdevēja darbībā

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2012 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā SKC-5/2020)
Atsavinājuma līguma spēkā esamības ietekme uz īpašuma tiesību pāreju ieguvējam

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-953/2012
Procesuālās atšķirības, pārsūdzot lēmumus par ārvalsts tiesas un ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā

J 30.01.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1065/2012 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā SKC-1023/2017)
Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā, ja nostiprinājuma lūdzējam nav īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2012
Maiņas darījuma kvalifikācija, atzīstot vienošanos par simulatīvu, noslēgtu ar mērķi apiet pirmpirkuma tiesības

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2012
Prasības cesijas jēdziens un materiāli tiesiskās sekas; apvērsuma prasības celšana pēc Civilprocesa likuma 49.nodaļas noteikumiem

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2012
Neatņemamās mantojuma daļas izprasīšana no trešās personas visas mantas dāvinājuma gadījumā

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/2012
Dzīvokļa vai viendzīvokļa mājas privatizācijas secība; uz īres līguma pamata izīrētas vasarnīcas, kas iekļauta neapdzīvojamo telpu fondā, tiesiskais statuss

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2012
Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarīto kaitējumu

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2012
Īres maksas paaugstināšanas brīdinājuma kārtības ievērošana, mainoties izīrētājam

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2012
Nomas līguma atcelšana, ja nomātā telpa tiek lietota pretēji nomas līgumā noteiktajam mērķim

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-227/2012
Uztura līguma personiskā rakstura nošķiršana no līgumā noteikto saistību izpildīšanas

J 2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2012
Civillikuma 156.pants nav piemērojams tādiem gadījumiem, kad persona atzinusi paternitāti, apzinoties, ka nav bērna miesīgais tēvs