Hronoloģiskā secībā
2013

Drukas versija

J 28.12.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1945/2013
Autorlīgums kā uzņēmuma līgums

J 14.12.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-398/2013
Kreditora tiesību aizsardzība, ja saistības, kas nodrošināta ar komercķīlu, izpilde nav panākta bezstrīdus piespiedu izpildīšanas ceļā

J 06.12.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2504/2013
Atšķirīgas attieksmes aizlieguma atspēkošanas pienākums

J 04.12.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2021/2013
Latvijā atzīta ārvalsts tiesas nolēmuma izpildes nosacījumi

J 29.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-773/2013
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 24.panta tvērums

J 28.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1770/2013
Autoratlīdzība kā darba samaksas sastāvdaļa un Civilprocesa likuma 44.panta trešās daļas tvērums

J 25.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-616/2013
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 40.panta (pašlaik – 41.pants) otrās daļas 2.punkta tvērums

J 22.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2455/2013
Pārkāpums bez attaisnojoša iemesla kā būtiska pārkāpuma pazīme

J 22.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2478/2013
Darba līguma precizēšanas tvērums

J 20.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1981/2013
Mantiskā stāvokļa izvērtēšana kā priekšnoteikums atbrīvošanai no tiesas izdevumu piedziņas

J 13.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2412/2013
Darba algas samazinājuma priekšlikums

J 31.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-327/2013
Rokas naudas kā “atkāpšanās naudas” piemērošana

J 31.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-452/2013
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību

J 29.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-46/2013
Valsts kapitālsabiedrības tiesiskais statuss

J 25.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2013
Neatņemamās mantojuma daļas vērtības aprēķināšanas kārtība no dāvinājuma

J 23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-48/2013
Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam pievienojamie materiāli un to pārbaude

J 23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2013
Atbildētāja noteikšana prasībā par hipotēkas un piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā

J 18.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-216/2013
Psihiatriskās palīdzības sniegšanas nosacījumi un kārtība; pacienta “informētās piekrišanas” jēdziens un tā piemērošana

J 09.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-458/2013
Ceļa servitūta nodibināšanas nosacījumi

J 04.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-42/2013
Ķīlas (hipotēkas) ņēmēja aizsardzības nosacījumi maksātnespējas procesā

J 01.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2013 un senatoru Andas Briedes, Valerijana Jonikāna un Edītes Vernušas atsevišķās domas
Galvenās un blakus lietas klasifikācijas nosacījumi

J 11.09.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-38/2013
 Kreditoru prasījumu vērtēšanas ierobežojums tiesiskās aizsardzības procesā

J 05.09.2013. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-811/2013
Nomas līguma atcelšanas kārtība pārmērīga zaudējuma dēļ

J 12.07.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1859/2013
Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, izpildot tiesas nolēmumu par parāda piedziņu

J 28.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-33/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Sūdzību par maksātnespējas administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanas kārtība

J 21.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2020/2013
Komerclikuma 170.pantā noteiktās kreditora tiesības celt prasību sabiedrības labā maksātnespējas procesa ietvaros

J 12.06.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2013
Zemapdrošināšanas gadījuma konstatēšanas nosacījumi

J 31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2013
„Sevišķu šķēršļu” jēdziens kopparādnieku savstarpējos norēķinos

J 31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2013
Komercsabiedrības dalībniekiem izmaksāto dividenžu piedziņas tiesiskais pamatojums un nosacījumi maksātnespējas procesā

J 31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2013
Terminēta īres līguma pagarināšanas nosacījumi un tiesiskās sekas

J 31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1491/2013
Atlaišanas pabalsta juridiskā daba

J 31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1563/2013
Pierādīšanas pienākums, ja prasītāja (darbinieka) tiesību aizskārums izpaudies no atbildētāja (darba devēja) puses negatīvi

J 29.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-544/2013 un senatora Valerijana Jonikāna atsevišķās domas
Darbinieka atjaunošana darbā, ja darba vieta ir likvidēta

J 15.05.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-955/2013
Jautājumi Eiropas Savienības Tiesai par Padomes regulas (EK) Nr.44/2001 (2000.gada 22.decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Brisele I regula) 1.panta (civillietas vai komerclietas jēdziens), 22.panta 2.punkta (izņēmuma jurisdikcija), 35.panta panta 1.punkta (sprieduma neatzīšanas nosacījumi) un 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula) interpretāciju prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai

J 14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013
Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums; kopīpašuma vērtības noteikšana, izskatot prasību par tā sadali

J 08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2013
Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība; karavīru valsts obligātā apdrošināšana un morālā kaitējuma atlīdzināšana bojāgājušo karavīru neatraidāmajiem mantiniekiem

J 08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1482/2013
Pienākums pierādīt, ka darbinieks nav diskriminēts, ir darba devējam

J 26.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1106/2013
Kolektīvās atlaišanas procedūras neievērošanas sekas

J 26.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1144/2013
Darba devēja pienākums saņemt arodbiedrības piekrišanu, ja darba līgums tiek uzteikts arodbiedrības biedram

J 26.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1316/2013
Noilguma termiņa par darba samaksas piedziņu izvērtēšana

J 24.04.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1654/2013
Tiesas kompetences robežas prasības nodrošināšanas pieteikuma izskatīšanā, izvērtējot prasības pirmšķietamo (prima facie) juridisko pamatojumu

J 18.04.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2013
Līgumsoda samērīguma jautājums šķīrējtiesas procesā

J 08.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1219/2013
Darba likuma 101.panta piektajā daļā noteiktais apstāklis, kas liedz turpināt darba tiesiskās attiecības

J 05.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2013
Atprasījuma jebkāda pamata trūkuma dēļ priekšnosacījumi

J 27.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2013
Neatņemamās mantojuma daļas izprasīšanas termiņi un kārtība

J 21.03.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1369/2013
Atzīmes tvērums Zemesgrāmatu likuma 46.panta ceturtās daļas kontekstā

J 13.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-145/2013
Apdrošināšanas atlīdzība apdrošināmās intereses neesamības gadījumā

J 12.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2013
Līguma nosacījumu izvērtēšanas pienākums patērētāju tiesību aizsardzības aspektā

J 12.03.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1370/2013
Publiskas personas īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā, ja īpašuma tiesības iegūtas uz noteiktu laiku

J 28.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2013
Privātās dzīves aizskārums, nofotografējot un fotogrāfiju publicējot bez personas atļaujas, morālā kaitējuma apmēra noteikšanas kritēriji par šādu tiesību aizskārumu

J 28.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-812/2013
Izsoles jēdziens Civillikuma 1380.panta otrās daļas izpratnē

J 21.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2013
Morālā kaitējuma, ko ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radījis vides piesārņojums, atlīdzināšanas tiesiskais pamats

J 19.02.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1194/2013
Regulas Nr.1346/2000[1] un Brisele I regulas[2] piemērošana, pārbaudot ar maksātnespējas procedūru saistītu lietu piekritību ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas lietā

J 13.02.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1/2013
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1. (sabiedriskās kārtības klauzula) un 2.punkta (aizmugurisks spriedums) piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

J 08.02.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1384/2013
Valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 06.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-549/2013
Ceļu satiksmes negadījumā trešajai personai nodarīto zaudējumu aprēķināšanas kārtība sakarā ar cietušās personas pārejošu darbnespēju; paaugstinātas bīstamības avota valdītāja atbildība par morālo kaitējumu

J 30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013
Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

J 30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-644/2013 (JUDIKATŪRAS PRECIZĒJUMS)
Līgumisko procentu un līgumsoda atlīdzināšana gadījumos, kad līdzējs tiesīgi atkāpjas no līguma

J 24.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2013
Šķīrējtiesas sprieduma prejudicialitāte tiesā izspriežamā civillietā

23.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2013
Atstādināšanas termiņa nozīme

J 22.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2013
Kreditora tiesības, galvenā parādnieka un ekspromisoriskā galvinieka atbildības robežas un tiesības prasībās par galvenās saistības izpildi

J 21.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-3/2013
Starptautiskas vai pārnacionālas tiesas nolēmuma jēdziens pieteikumā par jaunatklātiem apstākļiem pilsonības atņemšanas lietā

J 18.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2013
Vekseļa jēdzienam neatbilstošs vekselis

J 18.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1268/2013
Akcionāru balsstiesību izmantošanas ierobežošanas vai aizlieguma nepieļaujamība, izskatot pieteikumu par prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu

J 2013. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-/2013
Bērna interešu aizsardzība, prasītājam atsakoties no prasības paternitātes noteikšanas lietā