Hronoloģiskā secībā
2014

Drukas versija

J 29.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-36/2014
Šķīrējtiesas prejudiciālā sprieduma pārbaude, izsniedzot izpildrakstu

J 29.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-3133/2014
Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša kompetence, izskatot ar tiesneša lēmumu par prasības nodrošināšanu pamatotu nostiprinājuma lūgumu par ķīlas tiesības atzīmes ierakstīšanu

J 17.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-3141/2014
Zemesgrāmatā nostiprināmās tiesības

J 12.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2014
Apvērsuma prasības iesniegšanas termiņa jēdziens; ekonomiskā krīze un „nepārvaramas varas” jēdziens

J 10.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2014
Patentpilnvarotā sniegto pakalpojumu statuss tiesvedībā

J 27.11.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-156/2014 un tiesnešu Andas Briedes un Normunda Salenieka atsevišķās domas
Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušos zaudējumu civiltiesiskās atbildības subjekts;  valsts atbildības robežas morālā kaitējuma atlīdzināšanā

J 26.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2014
Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

J 19.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2414/2014 un tiesnešu Andas Briedes, Aivara Keiša, Valērija Maksimova, Normunda Salenieka, Aigara Strupiša un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas (JUDIKATŪRAS  MAIŅA)
Atbrīvojuma no tiesas izdevumu samaksas piemērošana biedrībai

J 31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-27/2014
Tiesību saglabāšanas princips ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā (ĀTAP); kreditora gribas nozīme ķīlas tiesības nodibināšanā un izbeigšanā

J 31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2221/2014
„Būtiska kaitējuma” sabiedrībai kritērijs; ieguldījuma izmaksas nosacījumi no sabiedrības izslēgtajam dalībniekam

J 31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2768/2014
Ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšana noraidītas pretprasības gadījumā

J 31.10.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2793/2014
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula) piemērošana, izskatot jautājumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

J 08.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2014 un tiesnešu Andas Vītolas, Aigara Strupiša, Ļubovas Kušnires, Valerijana Jonikāna, Vandas Cīrules, Aivara Keiša atsevišķās domas
Apdrošinātais risks kredītrisku apdrošināšanas līgumā un tā noteikšanas kritēriji

J 30.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-28/2014
Kreditoru vienlīdzības principa ievērošanas nosacījums tiesiskās aizsardzības procesā (TAP)

J 30.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2425/2014
Jēdzienu „darbinieka nosūtīšana” un  „komandējums”  nošķiršana, izdevumu un dienas naudas aprēķināšana un izmaksa darbinieka nosūtīšanas gadījumā

J 30.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2821/2014
Ķīlas tiesības (hipotēkas) nostiprināšana zemesgrāmatā nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas nodrošināšanai

J 26.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1948/2014
Ar sprieduma izpildi saistītie izdevumi un to atlīdzināšanas pienākums; sprieduma nekavējošas izpildes jēdziens

J 23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014
Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

J 18.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2465/2014
Īrnieka prasības tiesības izvērtējums jautājumā par dzīvokļa jaunā īpašnieka ievešanu valdījumā

J 04.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2775/2014
Prasības celšana lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem

J 02.07.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1255/2014
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” piemērošana (aizmugurisks spriedums, sabiedriskās kārtības klauzula), izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

J 26.06.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2559/2014
Neapdzīvojamas telpas statuss un valsts nodevas aprēķināšana īpašuma tiesību nostiprināšanai uz to

J 04.06.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2014
Zvērināta notāra apliecība kā pierādījums pirmstiesas brīdinājuma izsniegšanai parādniekam

J 30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-19/2014
Zemnieka saimniecības īpašnieka maksātnespējas process

J 30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2014 un tiesneses Andas Briedes atsevišķās domas
Tiesiskais regulējums adoptēto likumiskā mantošanā no bioloģiskajiem vecākiem

J 29.05.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2247/2014
Tiesvedības apturēšana, ja vēl nav izšķirta administratīvā kārtībā izskatāma lieta

J 27.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2014
Jēdzienu „kā krietns un rūpīgs saimnieks” piemērošana; nosacījumi sabiedrības valdes locekļu atbrīvošanai no atbildības

J 27.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1818/2014
Atvaļinājuma kompensācijas aprēķināšana nepilna darba laika darbiniekiem

J 22.05.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2229/2014
Uz iznomātas zemes uzceltas jaunbūves ierakstīšanas zemesgrāmatā nosacījumi

J 21.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2014
Autoru darbu izmantošanas atlīdzības noteikšanas kārtība, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības un pienākumi vienotu tarifu noteikšanā

J 29.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-81/2014
Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats juridiskai personai pirmstiesas procesā arestētas mantas gadījumā

J 29.04.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2113/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Maza apmēra darba strīdu izskatīšanas kārtība

J 08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2014
Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

J 31.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2014
Ūdens smelšanas un kājceļa servitūta nodibināšana

J 31.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2014
Klusējot izteikta griba mantot

J 28.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1609/2014
Virsstundu darba samaksa, ja nav ievērota rakstveida vienošanās forma; virsstundu darba tiesiskā regulējuma atšķirības normāla vai nepilna darba laika gadījumos

J 27.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1683/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Uz darba līguma pamata darbiniekam izmaksāto summu atprasīšanas tiesība Darba likuma 78.panta izpratnē

J 26.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2014
Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

J 19.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2014
Nomas maksa un ieskaits

J 12.03.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2014
Ierobežojumi atkārtota pieteikuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu iesniegšanai; tiesas kompetence, izskatot uz cesijas līguma pamatotu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu

J 12.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2014
Noilgums prasības celšanai tiesā par apdrošinātāja atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

J 04.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1106/2014
Pierādīšanas pienākuma sadale prasījumā par darba algas piedziņu sakarā ar darbinieka atrašanos komandējumā

J 25.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2014
Apvērsuma prasības saturs Civilprocesa likuma 406.panta izpratnē

J 19.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-590/2014
Civillikuma 1927.panta piemērošana, izskatot kreditora prasījumu par parāda piedziņas vēršanu uz dāvināto mantu

J 14.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-17/2014
Apdrošinātāja pienākumi, pamatojot atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

J 14.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1622/2014
Dalībnieku sapulces lēmuma atzīšana par spēkā neesošu

J 06.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2014
Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja tiesa pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma motivācijai

J 05.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2014
Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

J 05.02.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1447/2014 un tiesneses Mārītes Zāģeres atsevišķās domas
Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

J 30.01.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1479/2014
Vienošanās par kopīpašnieku pienākumu ievērot teritorijas lietošanas noteikumus neatbilst reālnastas jēdzienam

J 15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2014
“Sagaidāmās peļņas atrāvums” Civillikuma 1772.panta izpratnē

J 15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2014
Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

J 2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2014
Kritēriji viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanai; bērna tiesību prioritāte, izšķirot arī vecāku mantiskos strīdus