Hronoloģiskā secībā
2015

Drukas versija

29.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/2015
Maksātnespējas administratora darbības kontroles pienākums; tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izvērtēšana atbilstoši šī procesa mērķim

23.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-41/2015
Zemesgrāmatu likuma 46. panta otrās daļas tvērums, izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

21.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2015
Civilprocesa likuma 195.panta noteikumu piemērošana saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas lietās

17.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2015
Ārvalsts likumu piemērošana, izskatot ārpuslīgumisko attiecību strīdu

J 10.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-267/2015
Cesijas tiesiskais pamats

J 09.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2015
Dalībvalsts tiesību normu interpretācija pēc direktīvas ieviešanai noteiktā beigu termiņa līdz tās iestrādei nacionālajā regulējumā (direktīvu netiešā iedarbība)

08.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2015
Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-20/2015
Lietas izspriešanā piemērotās tiesību normas atzīšana par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai kā jaunatklāts apstāklis darba samaksas piedziņas lietā pieņemta sprieduma izpildīšanas pagriezienā

J 26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2391/2015
Pārstāvības noformēšanas nosacījumi zvērinātam advokātam tiesas lēmumu pārsūdzēšanā

J 20.11.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2885/2015
Kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērna uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība; uzturlīdzekļu minimālais apmērs

J 30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-224/2015
Valsts nodevas un citu tiesāšanās izdevumu atmaksāšanas tiesiskie aspekti

J 30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2015
Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu  piemērošanas jautājumi

J 29.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2015
Strīdu par pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu atgūšanu pakļautība

16.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-112/2015
Līgumsoda par nokavējumu piedziņa, ja izpildījums pieņemts pēc līgumā noteiktā izpildes termiņa

J 22.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2778/2015
Komerclikuma 217.panta dispozitīvais raksturs un sapulces sasaukšanas kārtības pārkāpuma tiesiskās sekas viena dalībnieka kapitālsabiedrībā, sapulces sasaukšanas kārtības pārkāpuma būtiskums; valdes locekļa amata uzticības raksturs; Civilprocesa likuma 5.panta sestās daļas piemērošana

J 21.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2015
Procentu par kapitāla lietošanu un procentos izteikta līgumsoda nošķiršana un tiesiskais regulējums

J 17.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-127/2015
Līgumsoda samērīgums un taisnīgums zaudējumu atlīdzināšanas līgumā kriminālprocesa izlīguma noslēgšanai

J 04.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2015
Likumiskā mantinieka gribas mantot izteikšanas kārtība, ja mantojumu atraida testamentārais mantinieks

J 28.08.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2015
Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

01.07.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/2015
Brīvprātības princips Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II

J 29.06.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2015
Neizlietotās dzīvojamai mājai piesaistītās apsaimniekošanas un īres maksas piedziņas tiesiskie aspekti; kasācijas instances tiesas rīcība, konstatējot materiālo tiesību normas nepareizu piemērošanu, kas lietas iznākumu neietekmē

J 20.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2344/2015
Dokumentu tulkojuma valoda un to pieņemšanas atteikuma tiesības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra regulas (EK) Nr.1393/2007 „Par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs” 8.panta 1.punktam

J 13.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1427/2015
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula), 31.panta (pagaidu pasākumi) un citu tiesību normu piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

J 13.03.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2052/2015
Maksātnespējas atzīmes ierakstīšana zemnieku saimniecības īpašnieka mantai

J 27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2015
Pasūtītāja atteikšanās no piegādes līguma

J 27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-326/2015
Pilnvarnieka norēķināšanās pienākums un pienākums maksāt procentus

J 27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-952/2015
Darbinieka izdevumu segšana darbinieka nosūtīšanas gadījumā

J 25.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2015
Apdrošināšanas atlīdzības piedziņa sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā nodarīto morālo kaitējumu

J 09.02.2015. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-2034/2015
Kasācijas sūdzības iesniegšanas nosacījumi (Civilprocesa likuma 82.panta septītā daļa)

J 30.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-3/2015
Parādnieka iebildumu pamatotība maksātnespējas procesā tiesā

J 27.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1840/2015
Darba līguma uzteikšana darbiniekam, kura darbnespēja beidzas ar invaliditātes noteikšanu

J 26.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1650/2015
Pedagogu un akadēmiskā personāla darba samaksas nosacījumi

J 23.01.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1908/2015
Hipotēkas nostiprināšana, pamatojoties uz notariālo izpildu aktu

J 20.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1793/2015
Tiesā izvērtējamie jautājumi sakarā ar darbinieka darba līguma uzteikumu svarīgu iemeslu dēļ;  Darba likuma 100.panta piektās daļas un 58. panta trešās daļas tvērums; uzteikuma pamatotības pierādīšanas pienākums

J 07.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1478/2015
Jēdziens „kad bērns pats var sevi apgādāt” Civillikuma 179.panta izpratnē

J 2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-/2015
Jurisdikcijas pārbaude pārrobežu strīdā par vecāku atbildību; noskaidrojamie apstākļi un tiesas funkciju deleģēšanas aizliegums, izšķirot strīdus par aizgādību

J 2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]-/2015 un tiesnešu Intara Bistera un Normunda Salenieka atsevišķās domas
Ar tiesas nolēmumu nodibinātas „viena vecāka atsevišķas aizgādības” un „aizgādības tiesību atņemšanas” pamats un tiesiskās sekas