Hronoloģiskā secībā
2016

Drukas versija

30.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2016
Ieķīlāta nekustama manta nerada nedz ķīlas ņēmējam, nedz cesionāram īpašuma tiesības uz to ar ieilgumu

22.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2274/2016
Dāvanas kā jebkura cita veida atlīdzība par darbu

J 16.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2016
Dividenžu izmaksas tiesiskums, ja pieļautas kļūdas dalībnieku sapulces protokolā (Komerclikuma 162.pants; 5.pants; 186.panta trešā daļa)

J 12.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2016
Ar lietas vešanu saistīto izdevumu neatlīdzināšana atbildētājam prasības daļējas apmierināšanas gadījumā; prioritārā kārtībā veicamā pārbaude kasācijas instances tiesā

J 09.12.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-15/2016
Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna apstiprināšana tiesā

J 08.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2672/2016 un tiesnešu Ināras Gardas, Zanes Pētersones un Normunda Salenieka atsevišķās domas (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Uzteikuma tiesiskā daba

02.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-335/2016
Apelācijas instances tiesas iespējas novērst procesuālās līdztiesības principa neievērošanu pirmās instances tiesā

01.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2016
Pierādīšanas līdzekļu – eksperta atzinuma un pieaicinātās institūcijas atzinuma – nošķiršana; Patentu valdes pieaicināšana atzinuma došanai

30.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1425/2016
Priekšrocības turpināt darba tiesiskās attiecības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā; darba devēja pienākums piedāvāt citu darbu darbiniekam, kuru paredzēts atlaist

J 30.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2009/2016
Likuma pārejas noteikumu nozīme, nosakot tiesību normas atpakaļvērstu spēku laikā

29.11.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/2016
Parādnieka mantas jēdziena tvērums Maksātnespēja likuma izpratnē

29.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2016
Dzīvokļu īpašnieku biedrības izveide

J 23.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-287/2016
Piespiedu nomas līguma noslēgšana ar vienu no zemesgabala kopīpašniekiem

J 22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2016
Piespiedu zemes nomas prasījuma saistošā daba zemes nomas tiesisko attiecību subjektam

22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-334/2016
Prokurora pieaicināšana vienlīdzīgai personas interešu aizsardzībai

22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-397/2016
Nekustamā īpašuma ieguvēja pienākums savlaicīgi nostiprināt lietu tiesības zemesgrāmatā; noilgums prasībai par darījuma koroborāciju

17.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2016
Morālā kaitējuma atlīdzināšana, ja valsts institūcija pret personu darbojusies publisko tiesību jomā

17.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2016
Tiesības iznomāt nekustamo īpašumu pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā; cietušā rīcības izvērtējums ļaunprātīga tiesību aizskāruma gadījumā

16.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2016
Kopīpašumā esošas ēkas dalītas lietošanas noteikšana

J 15.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2016
Dzīvokļa īpašnieka tiesības nemaksāt par nesaņemtiem pakalpojumiem

15.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-485/2016
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības kompetence noteikt maksas par siltuma zudumu iekasēšana kārtību

09.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-264/2016
Avārijas situācijas novēršana - obligāti veicama pārvaldīšanas darbība daudzdzīvokļu mājā, kas nav nodota dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā

03.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2016
Piespiedu nomas tiesisko attiecību ietvara noteikšana; pienākums pierādīt servitūta pastāvēšanu

03.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-274/2016
Noilguma iestāšanās, ja prasījuma tiesība izriet no noziedzīga nodarījuma

J 01.11.2016. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1844/2016
Kasācijas instances tiesas norādījumu obligātums, nosūtot lietu procesuālo darbību izpildei

31.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/2016
Pilnvarniekam dotā uzdevuma robežas; akta parakstīšanas tiesiskās sekas

31.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2016
Samaksas pienākums, pieņemot uz uzņēmuma līguma pamata veikto pasūtījumu; tiesas pienākums sekmēt pušu izlīgumu procesa gaitā

28.10.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-19/2016
Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņa noteikšana maksātnespējas procesā

28.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-411/2016
Klusēšanas kā gribas izpausmes regulējums līgumā

27.10.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-59/2016
Tiesības izbeigt tiesvedību sakarā ar pieteikuma par izpildu raksta izsniegšanu atsaukumu

J 26.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-336/2016
Piespiedu zemes nomas attiecību konstatēšana

21.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2016
Prasības celšanas kārtība pret pārvadātāju gaisa pārvadājuma nokavējuma gadījumā

20.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-329/2016
Līguma nosacījumu noteikšana tiesā, pastāvot piespiedu līgumiskajām attiecībām

16.10.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2390/2016
Tiesas izdevumu atlīdzināšana, ja tiesvedība lietā izbeigta

13.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-311/2016
Pierādīšanas pienākums, atsakot izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

J 11.10.2016. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1401/2016
Prasītāja lūguma par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai izvērtēšana; prasītāja pienākums konkretizēt iespējamo patenta pārkāpumu veidojošās darbības

30.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-293/2016
Tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību, konstatējot apdrošināšanas līguma pārkāpumu no apdrošinājuma ņēmēja puses

30.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-297/2016
Valdes locekļu pierādīšanas pienākums attiecībā uz norēķinu došanu un lietu nodošanu

29.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2016
Legāta priekšmeta noteikšana

16.09.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-54/2016
Civilprocesa likuma 479.panta 4.punkta normas sastāva pazīmes

16.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/2016
Zemes piespiedu nomas priekšmeta noteikšana

16.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-270/2016
Apelācijas instances tiesas pienākums motivēt attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu

14.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2016
Līzinga ņēmēja pienākums maksāt līzinga devējam zaudējumus, ja līzinga ņēmēja vainojamas rīcības dēļ līgums tiek izbeigts pirms termiņa

09.09.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2324/2016
Tiesai nosūtītā dokumenta neesības konstatēšana

07.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-267/2016
Spriedums krimināllietā kā rakstveida pierādījums

31.08.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1692/2016
Zaudējušās puses ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzības apmēra noteikšana

30.08.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/2016
Ar komercķīlu nodrošināta kreditora prasījuma pieteikšana maksātnespējas procesā

25.08.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-104/2016
Priekšnoteikums Civillikuma 1765.panta otrās daļās daļas piemērošanai

18.08.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2016
Maksātnespējas administrācijas pilnvaras maksātnespējas procesa likumības nodrošināšanā; tiesas pienākumi, izskatot sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu

02.08.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2078/2016
Jēdziena „mantot aicinātais” tvērums Civillikuma 698.panta izpratnē

02.08.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2135/2016
Pārdzīvojušā laulātā pienākums pierādīt līdzdalību mantas iegūšanā

27.07.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-35/2016
Uz vairākiem patstāvīgiem prasības noraidījuma pamatiem balstīta sprieduma atcelšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

22.07.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2016
Būves īpašnieka atbildība par trešajām personām nodarīto kaitējumu

J 01.07.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-124/2016
Autortiesību pāreja ķermeniskas lietas, kurā darbs ietverts, atsavināšanas gadījumā; dzīvesvietas plāns kā personas dati

30.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2016
Taisnīga atlīdzība par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu; tiesāšanās izdevumi atsavinot īpašumu sabiedrības vajadzībām

30.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-608/2016
Fiktīva darījuma pazīmes

J 30.06.2016. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1237/2016
Ar autortiesībām aizsargāta darba izmantotāja noteikšana

30.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1931/2016
Prasība par nodrošinātā kreditora statusa atzīšanu maksātnespējas procesā

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2016
Piespiedu nomā nododamās zemes platības noteikšana

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-63/2016
Klientu aizsardzība, izmantojot apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-163/2016
Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2016
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu tiesiskais raksturs

20.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2016
Maksātnespējas administratora izvēles tiesību sekas; ieskaita izpratne

20.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-244/2016
Īres līguma izbeigšanas un īrnieka izlikšanas regulējuma imperatīvā daba

J 17.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1788/2016 un tiesnešu Ināras Gardas, Valerijana Jonikāna, Valerija Maksimova un Zanes Pētersones atsevišķās domas
Pilnvarnieku – privātpersonas un zvērināta advokāta – statusa nošķiršana

17.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1991/2016
Administratīvā procesa iestādē ietekme uz civiltiesisku strīdu izskatīšanu

16.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2016
Galvinieka atbildība galvenā parādnieka – fiziskas personas – maksātnespējas procesā

16.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2180/2016
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības apstrīdēšanas kārtība

15.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2016
Pārjaunojuma institūts

J 15.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-200/2016
Potenciālās konkurences iespējamība Konkurences likuma 1. panta 6. un 9. punkta kontekstā; citu tiesu judikatūras ietekme uz izskatāmo lietu

15.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2195/2016
Civilprocesuālo tiesību normu intertemporālā piemērojamība

09.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1817/2016
Ar darbinieku skaita samazināšanu saistīta darba devēja uzteikuma pamatojums

J 07.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2016 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Komercsabiedrības valdes locekļa atbildība; maksātnespējas administratora prasība pret maksātnespējīgās komercsabiedrības valdes locekli; cietušā tagadējās mantas samazinājuma izpratne

J 31.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-19/2016
No reģistrētas preču zīmes atšķirīga apzīmējuma izmantošana

J 30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-118/2016
Ikviena kopīpašnieka tiesības prasīt nomas maksu uz likuma pamata pastāvošu piespiedu nomas tiesisko attiecību ietvaros

30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-138/2016
„Prasības celšanas vietas” jēdziens Civillikuma 1821.panta izpratnē

30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2016
Ķīlas ņēmēja atbildība, pārdodot ieķīlāto lietu par brīvu cenu (Civillikuma 1328. pants)

30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2016
Apstrīdētās īres maksas piemērošana

J 20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-11/2016
Individuālā komersanta maksātnespējas procesa hronoloģiskā prioritāte

J 20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2016
Apvērsuma prasības termiņa nokavējuma sekas

20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2016
Komerclikuma 172.panta sestajā daļā noteiktā termiņa piemērošana

J 18.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-214/2016
Valdes locekļa atbildība Komerclikuma 169. panta izpratnē

16.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2016
Kopīpašumā esošai ēkai veiktu remontdarbu izdevumu atlīdzināšanas priekšnoteikumi; patvaļīgas būvniecības konstatēšana

16.05.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1860/2016
Tiesas sprieduma tvērums

10.05.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1728/2016
Servitūta nodibināšanas priekšnoteikums

29.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2016
Vārda akciju īpašuma tiesību pāreja; fiduciāra darījuma dalībnieku statuss pret trešām personām

28.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2016
Pienākums pierādīt īpašuma tiesību pāreju

J 28.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1840/2016
Notāra pienākums nodrošināt mantojuma procesā iesaistīto personu civilās tiesības un likumīgās intereses

J 20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2016
Dažādos periodos amatu ieņēmušo valdes locekļu solidārā atbildība

J 20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2016
Zemes īpašnieka prasības par nomas līguma noslēgšanu subjekts un šīs prasības apmērs

20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2016
Konvencijas par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, 4.panta tvērums (Romas konvencija)

12.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2016
Servitūta apmēra noteikšana, nodibinot servitūtu; servitūta nodibināšanas pamatojums

J 11.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1314/2016 un tiesneša Valerijana Jonikāna atsevišķās domas
Tiesiskuma princips bezstrīdus procesā; kapitālsabiedrības un tās valdes locekļa noslēgta darījuma nostiprināšana zemesgrāmatā

31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2016 un tiesnešu Intara Bistera un Aigara Strupiša atsevišķās domas.
Pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesā pieteikta kreditora prasījuma statuss

J 31.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-13/2016
Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums kā jaunatklāts apstāklis

J 31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2016
Strīda par pierādījuma viltojumu pakļautība

J 24.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1166/2016
Notiesātā tiesības apstrīdēt brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atteikumu virzīt iesniegumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izskatīšanai administratīvajā komisijā

22.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1565/2016
Darbinieka pārejošas darbnespējas fakta nozīme, piemērojot Darba likuma 103. panta otro daļu un 109. panta trešo daļu

J 16.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1196/2016
Regulas Nr.44/2001 piemērojamība lietās par tādu ārvalsts tiesu nolēmumu izpildi, kas pēc būtības izskatītas šķīrējtiesā

J 11.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1350/2016
Elektroniskā veidā sagatavotas apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņš

10.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2016 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKC-22/2019)
Apsardzes pakalpojumi daudzdzīvokļu mājās

10.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2016
Īpašuma aizsardzība pašaizstāvības ceļā (Civillikuma 1040. un 1733. pants)

J 10.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1285/2016 un tiesneses Ļubovas Kušnires atsevišķās domas
Strīdu par privatizācijas tiesiskumu pakļautība

J 29.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2016
Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

J 26.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2016
Kreditora tiesības saņemt apmierinājumu no parādnieka, ja viņš nav bijis informēts par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku citā valstī

24.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1514/2016
Nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums pamatot nespēju samaksāt drošības naudu

J 22.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1073/2016
Izdevumi advokāta palīdzības samaksai kā viens no tiesāšanās izdevumu veidiem

J 10.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-17/2016
Vērtspapīru oriģināla un dublikāta juridiskais spēks

08.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1027/2016
Drošības naudas maksāšanas pienākums

02.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-996/2016
Lietas dalībnieku tiesiskā statusa tvērums Civilprocesa likuma 88. panta pirmās daļas izpratnē

J 02.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1406/2016
Zemesgrāmatu likuma 60.panta tvērums

29.01.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1331/2016
Tiesas sprieduma izskaidrošana likumisko procentu piedziņas jautājumā (Civilprocesa likuma 192., 437. pants); likumisko procentu piedziņa līdz tiesas sprieduma izpildei (Civilprocesa likuma 195. pants)

27.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2016
Komersanta darbinieka pilnvarojums preču pārdošanas vietā

22.01.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1119/2016
Hipotēkas dzēšanas kārtība, ja kreditora pretenzija uzaicinājumā norādītajā termiņā (Civillikuma 705. pants) nav pieteikta

15.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2016
Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli; dalāmā mantojuma un pievienojuma vērtības noteikšanas kārtība

2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2016
Pirkuma līguma uzteikums un tā sekas (Civillikuma 2039. un 2040.pants); darījuma iztulkošana (Civillikuma 1504. un 1507.pants)

J 2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2016
Laulības laikā otra laulātā atsevišķajā mantā izdarīto ieguldījumu atlīdzināšana, šķirot laulību

J 2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]-2016
Zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšana autortiesību pārkāpuma gadījumā; darba izmantošana informatīviem mērķiem

J 2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-2016
Viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšana