Hronoloģiskā secībā
2017

Drukas versija

J 29.12.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2017
Aizlieguma atzīmes (prasības nodrošināšanas atzīmes) juridiskā daba un pastāvēšanas nosacījumi

28.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-337/2017
Noilgums prasībai par preču zīmes nelikumīgu izmantošanu

28.12.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1597/2017
Pašvaldībai piekritīgo lauku apvidu zemju ierakstīšana zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vārda

19.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-345/2017
Legāta vērtības noteikšanas brīdis

15.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-330/2017
Solidāri saistītās personas atbildība uzņēmuma pārejas gadījumā

15.12.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1719/2017
Pienākums pieņemt blakus sūdzību, ja pieteikts lūgums par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas

J 14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-265/2017
Noilguma termiņš pēc speciālajā tiesību normā noteiktā noilguma termiņa pārtraukšanas; Lietas par atlikušā parāda piedziņu turpināšanas neiespējamība pēc tiesas lēmuma par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē tiesas ceļā izpildes

14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-297/2017
Iepriekšējā nekustamā īpašuma īpašnieka parāds kā tiesiski nepieļaujams priekšnoteikums atteikumam noslēgt Dabasgāzes piegādes līgumu ar nākamo nekustamā īpašuma īpašnieku

11.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2017
Tiesību netaisnprātīga izlietošana kā tiesiskās aizsardzības lieguma pamats

07.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-323/2017
Darba koplīguma saistības, kas skar komercsabiedrības darbības autonomiju; Komercsabiedrības nepieaicināšana par lietas dalībnieku, lemjot par pārstāvību valdē.

06.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/2017
Ar personas nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības saistītā morālā kaitējuma apmēra noteikšana

J 30.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-343/2017
Valdes locekļa atbildība

J 29.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2017
Tiesas kompetence noteikt taisnīgu atlīdzību par muzikālo darbu izmantošanu raidīšanā; Taisnīgas atlīdzības noteikšanā izmantojamie apsvērumi un kritēriji

J 29.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2017
Simulatīva darījuma pierādīšana

28.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2017
Personas goda un cieņas prettiesisks aizskārums, ja tas ietverts aicinājumā Saeimai

J 24.11.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1023/2017 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Uzaicinājuma kārtība kā bezstrīdus process

J 23.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-381/2017
Civillikuma 705.panta otrās daļas normā ietvertās kreditora prasījuma nepieteikšanas sekas

23.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-390/2017
Valdījuma tiesiskais pamats kā obligāts priekšnoteikums īpašuma tiesību iegūšanai ar ieilgumu

22.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-260/2017
Dzīvokļu īpašnieku papildu pakalpojumu izdevumu apmaksa

J 16.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-161/2017
Sabiedrības dalībnieku griba, dibinot jaunu sabiedrību mantiskā ieguldījuma ceļā vai reorganizācijas kārtībā nodalīšanas ceļā

J 15.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-316/2017
Komercķīlas izbeigšanās jautājumi ķīlas priekšmeta atsavināšanas gadījumā

J 14.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2017
Darbinieka atlaišana pārbaudes laikā, ja ar to pārkāpts nelabvēlīgu seku radīšanas aizliegums. „Citi apstākļi” kā diskriminācijas kritērijs Darba likuma 29.panta devītās daļas izpratnē

J 09.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2017
Uzņēmuma pārejas tvērums un atbildība tajā

09.11.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1420/2017
Judikatūras maiņa kā pamats pieteikumam par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

J 27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-252/2017
Izīrētāja pienākums nodrošināt īres priekšmeta netraucētu lietošanu

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-363/2017
Tiesiskā darījuma noteikumu nepiemērošana, pamatojoties uz labas ticības principu, kā izņēmums

J 27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-365/2017
Strīda atkārtotas izskatīšanas iespējamība

26.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-200/2017
Reliģisko organizāciju darbības brīvība

26.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-273/2017
Darījumu atceļoša nosacījuma un atsevišķas darbības izpildes termiņa nošķiršana

20.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2017
Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzību saistībā ar neprecīzu ziņu par apsūdzību krimināllietā; Atlīdzības apmēra noteikšana par morālo kaitējumu par goda un cieņas aizskārumu

20.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/2017
Pārjaunojuma juridiskā daba; liettiesisks prasījums par ķīlas tiesības realizēšanu

19.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-335/2017
Pušu gribas noskaidrošana, kvalificējot tiesisko darījumu (nomas un sabiedrības līguma nošķiršana)

J 17.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1267/2017
Mobings darbavietā; Morālā kaitējuma prezumpcija mobinga darbavietā gadījumā

J 17.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1295/2017
Noilguma termiņa piemērošana prasījumiem, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām

17.10.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1587/2017
Pieteikuma par prasības nodrošinājuma atcelšanu izvērtējums

16.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2017
Noilguma pārtraukums, ja tiesa atteikusies pieņemt prasības pieteikumu

16.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-374/2017
Ja Ģenerālprokuratūra civillietā ir atbildētājas statusā, tad nav tiesiska pamata tās atbrīvošanai no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos

J 10.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1271/2017
Darbinieka ar invaliditāti tiesības uz darba vietas saglabāšanu, ja darba līgumu prasīts izbeigt tiesā

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2017
Publisko ūdeņu statusa noteikšana

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-208/2017
Atklātā politikas diskusijā pret politiķi vērstu apvainojumu vērtēšana

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-239/2017
Atlīdzinājums par pamattiesību aizskārumu

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2017
Tiesas un pašvaldības kompetence grozīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu

J 29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-160/2017
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto nelikumīgo lēmumu rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzība; Lūguma par zaudējumu atlīdzības solidāru piedziņu tiesiskā daba

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2017
Parādnieka pamatotas šaubas kā saistības izpildīšanas nokavējuma iemesls

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-402/2017
Zaudējumu atlīdzība no valsts par zemesgrāmatu tiesneša kļūdu

J 29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1628/2017
Prasījuma tiesības akcionāru sapulces atzīšanai par spēkā neesošu; Akcionāru pamattiesību tvērums; Likumā nedefinētu jēdzienu veidošana spriedumos; Aizliegumu kā pagaidu aizsardzības līdzekļu konkretizēšana un sasaistīšana ar prasības priekšmetu un pamatu

J 28.09.2017. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1751/2017
Prasības par dalībnieku lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu termiņa nokavējums

27.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-180/2017
Daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka kompetences noteikšana

27.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2017
Publiskai personai piederošās apbūvētās zemes nomas līgumu slēgšanas kārtība

J 20.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-325/2017
Priekšnoteikumi prasības celšanai par īres līguma izbeigšanu sakarā ar īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu

J 15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2017
Motivēta sprieduma iztrūkums kā pamats izpildraksta izsniegšanas atteikumam šķīrējtiesas sprieduma izpildei

J 15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1595/2017
Ar elektroniskā pasta sūtījumu nosūtīto tiesas dokumentu izsniegšanas datuma prezumpcija

J 13.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-147/2017
Mantinieka iecelšana ar ārvalstīs noslēgtu līgumu

30.08.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-414/2017
Tiesāšanās izdevumu prasījums kasācijas instances tiesā

30.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1320/2017
Atbilstoši Darba likuma 100. panta piektajai daļai pieteiktā darbinieka uzteikuma nepārsūdzamība

J 29.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-138/2017
Dzīvokļu īpašnieku kopības un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības kompetences nošķiršana; proporcionalitātes princips, nosakot maksu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

J 24.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-211/2017
Tiesas pilnvaras noteikt līgumu slēgšanas brīvības robežas; tiesas pilnvaras ierobežot tiesīgi noslēgta līguma spēku

16.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2017
Fiziskās personas saistību un šīs personas kā komercsabiedrības dalībnieka saistību nošķiršana

J 14.07.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-187/2017
Lietas dalībnieka pienākums ievērot arī tiesas lēmumā izteiktos norādījumus; administratora tiesību un pilnvaru termiņš

14.07.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-935/2017
Negodprātīga nolūka vērtēšanas kritēriji preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanā

J 06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-204/2017
Patērētāja statusa piemērošana personām, kuras kredīta līguma nodrošināšanai noslēgušas galvojuma līgumu

J 06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-327/2017
Noilguma termiņa aprēķināšana strīdos, kas izriet no komercdarījumiem

05.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-245/2017
Laulāto kopīgā manta un tās vienlīdzīga sadalījuma priekšnoteikumi; nekustamas lietas piederības prezumpcija laulāto strīdos par kopīgās mantas sastāva noteikšanu

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2017
Civilprocesa likumā iekļautās materiālās tiesību normas par uzaicinājuma termiņā nepieteikto kreditoru tiesību dzēšanu attiecināmība un piemērojamība; iespējamais ķīlas tiesības izbeigšanās pamats, ja inventāra tiesību izlietojušais mantinieks nav pilnībā apmierinājis kreditora prasījumu

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2017
Nepieciešamie nosacījumi nākotnē ierīkojama ceļa servitūta nodibināšanai; servitūta nodibināšana par labu kopīpašumā esošam nekustamajam īpašumam

J 04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-243/2017
Apdrošināšanas līguma noteikumu iztulkojums līguma saistību neizpildes vērtēšanā

J 04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2017
Hipotēkas noilgums; kreditora atgādinājums

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-439/2017
Ar darbnespēju pamatots uzteikums

J 04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-503/2017
Darba līgumā vai likumā noteiktās procedūras pārkāpuma izvērtējums kopsakarā ar pieļautā pārkāpuma tiesiskajām sekām

30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-154/2017
Tiesas pienākums pēc savas iniciatīvas izvērtēt iespējami negodīgus ar patērētāju noslēgta līguma noteikumus

J 30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-216/2017
Priekšnoteikumi, kas nosaka atsavinātāja pienākumu atlīdzināt zaudējumu

J 30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-221/2017
Iespēja nodot jaunajam īpašniekam prasījuma tiesības par īres līguma izbeigšanu

J 30.06.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1213/2017
Atgriešanās pie sprieduma izpildes vispārīgā kārtībā, ja parādnieks, kuram ir atļauts spriedumu izpildīt pa daļām, nerīkojas labā ticībā

29.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2017
Morālā kaitējuma apmēra noteikšana sakarā ar nepamatoti ierosinātu kriminālprocesu, ja lieta iztiesāta saprātīgā termiņā un piemērots ar apcietinājumu nesaistīts drošības līdzeklis

J 27.06.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1299/2017
Advokātam izvirzītās prasības pārstāvības tiesību noformēšanā

J 22.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-678/2017
Darba devēja atprasījuma tiesības

21.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-210/2017
Prokurora tiesības celt prasību par daudzdzīvokļu ēkas kopīpašumā esošo telpu privatizāciju pašvaldības un tās iedzīvotāju kopuma interesēs

16.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2017 (skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKC-109/2019)
Dzīvokļu īpašnieku kopības procesuālā tiesībspēja

J 16.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-407/2017
Maksātnespējas administratora atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas kā izņēmuma noteikums

15.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2017
Valdes locekļa personīga atbildība par trešajai personai nodarītiem zaudējumiem

08.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2017
Ar administratīvo aktu nodibinātās publiski tiesiskās attiecības ietekme uz privāttiesisku attiecību

J 08.06.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1165/2017
Amatpersonas pilnvarojuma apjoma noformēšana

05.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2017
Galvojuma un ķīlas kā saistību tiesību pastiprinājuma nošķiršana

J 31.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2017
Daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka atbildībai pret dzīvokļa īpašnieku nodibināmie apstākļi

30.05.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1287/2017
Vērtēšanas kritēriji, pieņemot pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu šajā lietā

29.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-197/2017
Lietas izskatīšana bez lietas dalībnieka klātbūtnes

J 26.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2017
Līdztiesības un sacīkstes principa ievērošana

J 26.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2017
Atbildības pienākums kreditoram pāriet uz galvinieka mantinieku

J 25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/2017 un tiesnešu Valerijana Jonikāna, Valerija Maksimova un Andas Vītolas atsevišķās domas
Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvo aktu pārkāpumiem; prasība par zaudējumu atlīdzināšanu par mežā veiktu patvaļīgu koku izciršanu

25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2017
Prasītāja tiesības lūgt tiesu izprasīt pierādījumus un novērtēt iesniegtos pierādījums atbilstoši Civilprocesa likuma 97.pantam

J 25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2017
Atprasījumi līzinga līguma atcelšanas gadījumā

J 24.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-293/2017
Atlīdzības apmēra noteikšana, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2017
Zināmais kreditors Komerclikuma 324.panta izpratnē

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2017
Valsts atbildība par nepamatotu naudas līdzekļu arestu; atlīdzinājuma apmērs par nepamatotu naudas līdzekļu arestu

J 17.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/2017
Lietas administrēšanas izdevumu iekļaušana Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja regresa prasībā

J 28.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/2017
Tiesas pienākums noskaidrot strīda izšķiršanai nepieciešamos apstākļus

J 27.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-792/2017
Uz noteiktu laiku noslēgtā darba līguma tiesiskā pamatotība; darba devēja pienākums ievērot atšķirīgas attieksmes aizlieguma un vienlīdzīgu tiesību principus

J 21.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2017
Galvojuma līguma kā vienpusēja akta spēks

J 21.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1025/2017
Civilprocesa likuma 427.panta piemērošana

19.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2017
Valstij vai pašvaldībai piederoša zemes gabala nomas maksas apmērs

J 11.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2017 un tiesnešu Vandas Cīrules, Valerijana Jonikāna, Aivara Keiša, Intas Laukas, Marikas Senkānes, Andas Vītolas atsevišķās domas
Brīdinājuma par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā izsniegšana parādniekam

J 06.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-308/2017
Civilprocesa likuma 203.panta trešās un piektās daļas tvērums

03.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/2017
Parādnieka dzīves vietas esība Latvijā kā obligāts nosacījums pieteikuma par saistību bezstrīdus izpildīšanu izskatīšanai

03.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2017
Nepamatota saukšana pie kriminālatbildības kā prezumējams fakts morālā kaitējuma atlīdzināšanai

31.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2017
Ārdurvis un to slēgšanas sistēma - dzīvokļu īpašnieku kopības kompetences jautājums

31.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/2017
Krimināllietas materiāli kā rakstveida pierādījums prasībā pret valsti par morālā kaitējuma atlīdzību

31.03.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-115/2017
Nepieciešamie nosacījumi īpašuma iegūšanai ar ieilgumu

31.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2017
Civillikuma 1508. un 1509.panta piemērošana

30.03.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/2017
Piedziņas vēršana uz zemesgrāmatā nereģistrētu nekustamo īpašumu

30.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2017
Pasūtījuma izpildes pārbaude

J 30.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2017
Procesuālo tiesību pārņemšanas juridiskā daba un sekas

24.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2017
Tiesas pienākums izvērtēt patērētāja iebildumus un pamatot Komerclikuma 406.panta par prasības noilgumu nepiemērošanu

24.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2017
Eksperta atzinuma novērtēšana

J 20.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-543/2017
Darba tiesisko attiecību izbeigšana pēc Darba likuma 101.panta piektās daļas

J 10.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2017
Daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārbūve

10.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-658/2017
Atšķirība starp uzņēmuma un darba līgumu

J 09.03.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-847/2017
Uz divpusēja gribas izteikuma pamata sabiedrībai atstātās dividendes kā beztermiņa aizdevums sabiedrībai; Komerclikuma 161. panta septītās daļas teleoloģiskā redukcija

07.03.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-914/2017
Prasījumu vienveidīga izskatīšana un procesuālās ekonomijas princips

06.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2017
Nevainīguma prezumpcija viedokļa paušanā

J 03.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC‑81/2017
Galvinieka atbildība, ja galvenā parādnieka saistības dzēstas fiziskās personas maksātnespējas procesā

03.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2017
Kreditora prasījuma iesniegšana, ja maksātnespējas procesa administrators vienpusēji atkāpies no līguma

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2017
Pirkuma un uzņēmuma līguma nošķiršana

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2017
Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanas priekšnoteikumi

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/2017
Civilprocesa likuma 56.panta piektās daļas un 56.2panta tvērums

J 28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2017
Vecāku uzturēšanas pienākums un prasījuma tiesību par atbrīvošanos no vecāku uzturēšanas pienākuma rašanās

J 28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/2017
Agrāku nodibinātu tiesisku attiecību sekas; taisnīguma un samērīguma princips līgumsoda samazināšanā

J 23.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2017
Termina „apsūdzība” kriminālprocesā nozīme Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 6.panta pirmās daļas izpratnē, izvērtējot pirmstiesas izmeklēšanas ilgumu

22.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2017
Lietai taisīto derīgo izdevumu apmēra noteikšana

16.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2017
Atbildētājs iestādes interneta vietnē publicētas godu un cieņu aizskarošas ziņas gadījumā

15.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2017
Sludinājums par mantojuma atklāšanos, ja mantiniekam iecelts aizgādnis; termiņš gribas izteikšanai par mantojuma pieņemšanu

15.02.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-700/2017
Lēmuma par puses (ne)aizstāšanu nepārsūdzamība

14.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-551/2017
Darbinieku priekšrocību turpināt darba tiesiskās attiecības izvērtējuma pamats

10.02.2017. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2017
Nokavējuma procentu un līgumsoda maksāšanas pienākuma iestāšanās

06.02.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2017
Nodokļu parāds maksātnespējas procesā

06.02.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-723/2017
Sprieduma izpildes veida un kārtības nodalīšana no sprieduma grozīšanas pēc būtības

03.02.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-10/2017
Maksātnespējas saistību dzēšanas plāna grozīšanas priekšnoteikumi

31.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2017
Autoceļš kā īpašuma tiesību objekts; strīdu par autoceļu reģistrēšanu pakļautība

J 31.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2017
Autortiesību tiesiskā daba un piemērošana laikā; sākotnējais autortiesību subjekts

31.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2017
Saistības maksāt atlīdzību par darba piespiedu kavējumu esība laikā

26.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2017
Ieinteresētās personas atbildība maksātnespējas procesā

25.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-311/2017
Maksātnespējīga uzņēmuma dīkstāves ietekme uz darba samaksas un atlaišanas pabalsta izmaksu apmēru

J 17.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-6/2017
Obligātās retranslācijas pienākuma attiecināšana uz televīzijas programmu retranslēšanu interneta televīzijā

J 12.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2017
No prasības nodrošinājuma izrietošo zaudējumu atlīdzināšana

J 09.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-461/2017
Darbinieka atstādināšanas un darba līguma uzteikuma institūta nošķiršana; sprieduma krimināllietā saistošais spēks, nosakot personas civiltiesisko atbildību

J 09.01.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-659/2017
Sprieduma izpildes veida vai kārtības grozīšanas jēdziens

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2017
Tiesību rašanās priekšnoteikumi, uz kuru pamata realizē bērna tiesības saņemt uzturlīdzekļus

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[C]/2017
Dzimumšūnu donora un bērna ģenētiskā vecāka nošķiršana

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2017
Strīdu par prettiesiskas rīcības konstatēšanu kriminālprocesā pakļautība

J 2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[D]/2017
Pienākums izvērtēt izņēmuma faktorus, kas nepieļauj bērna atgriešanu pastāvīgās dzīvesvietas valstī

J 2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2017
Viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanas tiesiskā daba un otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošana (tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, tiesības saņemt ziņas par bērnu u.tml.)

J 2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2017
Termiņa aprēķināšana maksājumiem bijušajam laulātajam iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai un šī maksājuma apmēra noteikšana

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[G]/2017
Pirms un pēc laulības noslēgšanas veiktā ieguldījuma atgūšana

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[H]/2017
Valsts pienākums sniegt atbalstu bērnu augšanai un attīstībai

J 2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[I]/2017
Rīcībspējas ierobežojuma noteikšana