Hronoloģiskā secībā
2019

Drukas versija

02.07.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2019
Faktorizēta prasījuma izpilde

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-157/2019
Atlīdzības par ieguldījumu otra laulātā mantā tiesiskais pamats

J 20.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2019
Pamats Komerclikuma 169.panta otrās daļas piemērošanai

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2019
Mutiska pilnvarojuma tvērums

J 17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-592/2019
No Darba likuma 6.panta pirmās daļas izrietošās sekas

J 13.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Dzīvokļu īpašumos nesadalītu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskā daba, ja nav noslēgts pārvaldīšanas līgums; Nepieciešamie izdevumi dzīvojamās mājas pārvaldīšanai (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2019
Tiesas izdevumu piedziņa, ja apelācijas sūdzību iesniegusi no tiesas izdevumiem atbrīvota trešā persona, kurai tiesas nolēmums ir nelabvēlīgs

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-154/2019
Zaudējumu piedziņa uz Maksātnespējas likuma 72.1 panta pamata

J 11.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-13/2019
Tiesas pienākums pārliecināties par parādnieka izredzēm tikt atbrīvotam no saistību dzēšanas procedūras ietvaros neizpildītām saistībām

04.06.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-765/2019
Fiduciāru un simulatīvu darījumu nošķiršana

J 30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-104/2019
Noilgums prasījumam par zemes piespiedu nomas maksas piedziņu

J 30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2019
Klusējot pieņemta mantojuma pieņemšanas sekas

30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-242/2019
Solidāra atbildība par vienu noziedzīgu nodarījumu

27.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2019
Tiesas pienākums respektēt prasītāja tiesības atteikties no prasības; Cesijas atcēlēja līguma nozīme, ja cesionārs atsaucis prasību pret parādnieku

16.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2019
Būves īpašnieka maiņas sekas brīvprātīga dalīta īpašuma gadījumā

10.05.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2019
Pieteikumā par saistības bezstrīdus piespiedu izpildi norādāmā summa, ja saistības apmērs pārsniedz zemesgrāmatā nostiprinātās hipotēkas apmēru

09.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-388/2019
Atbrīvošana no kriminālatbildības kā atlīdzinājums par pārmērīgu kriminālprocesa ilgumu

J 30.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2019
Īres maksas un dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu samaksas pienākuma nošķiršana

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019
Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

17.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2019
Pirmpirkuma un izpirkuma tiesību īstenošana uz lauksaimniecībā izmantojamu zemi

J 16.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2019
Jēdziens „apdrošināšanas gadījums” Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 1.panta 2.punkta izpratnē

16.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-835/2019
Izpildu raksta nozaudēšanas pierādīšana izpildes procesā, prasot izsniegt dublikātu; Tiesas sprieduma izpildes noilguma pārtraukšana

J 09.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2019 un tiesnešu Valerijana Jonikāna, Ļubovas Kušnires, Zanes Pētersones un Normunda Salenieka atsevišķās domas
Zemes īpašnieka tiesības zemes piespiedu nomas attiecībās prasīt pievienotās vērtības nodokļa samaksu

09.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-94/2019
Zaudējumu apmēra noteikšana saskaņā ar Konkurences likuma 21.pantu (2011.g. redakcijā)

J 02.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2019
Maksātnespējas administratora pilnvarošana

29.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2019
Darba likuma 149.panta piektās daļas interpretācija

29.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-105/2019
Ļaunprātīga rīcība kā pamats pirkuma līguma atcelšanai pārmērīga zaudējuma dēļ

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2019
Dzīvokļa īpašnieka pienākums nodrošināt apstākļus apsaimniekošanas norēķinu saņemšanai

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2019
Apgrozības ātruma princips maksātnespējas procesā

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2019
Atbilstošas atlīdzības par miesas bojājumu nodarīšanu noteikšana salīdzināšanas ceļā

J 27.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-125/2019
Piespiedu nomas maksa par zemes platības daļu, kuras izmantošana ir ierobežota

26.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2019
Personas, kura īpašuma tiesības ieguvusi ar ieilgumu, tiesības iepretim iepriekšējā īpašnieka mantiniekiem

26.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-620/2019
Civilprocesa likuma 427.panta pirmās daļas 4.punkta nepamatota piemērošana gadījumā, kad pirmās instances tiesa prasību noraidījusi pilnīgi

25.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-520/2019
Tiesvedības apturēšana, ja viens no solidāriem parādniekiem ir maksātnespējīgs

22.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2019
Darījuma dalībnieka piekrišana izteiktajam priekšlikumam, izmantojot elektronisko pastu

21.03.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-193/2019
Lietas, kurā apstrīdēts preču zīmes nodošanas darījums uz civiltiesību normām par darījuma trūkumiem, piekritība

J 15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2019
Prasība par advokātam dotā uzdevuma izpildi

15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2019
Noteikums par solidāras atbildības uzņemšanos galvojuma līgumā

J 14.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2019
Prasība par rēķina apstrīdēšanu

J 12.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2019
Tiesību normas atpakaļvērstais spēks

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2019
Ekspromisoriska galvinieka saistība kā imperatīva norma

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-135/2019
Mantojuma dalīšanas lietas izskatīšanas daži aspekti

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2019
Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-118/2019
Noilgums mantas konfiskācijas soda izpildei

27.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2019
Transportlīdzekļa reģistrācija uz iespējamā mantinieka kā transportlīdzekļa valdītāja vārda

22.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2019
Kredītiestādes noguldījumā esošu naudas līdzekļu statuss

21.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2019
Kopīpašuma reālas sadales aspekti

21.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-457/2019
Bērna uzturlīdzekļu apmēra noteikšana

15.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2019
Notariālo aktu – mantošanas iesnieguma un akta par apstiprināšanu mantojuma tiesībās nozīme, lemjot jautājumu par mantojuma neatņemamās daļas izdošanu

14.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-113/2019
Apdāvinātā atbildība, ja dāvana atsavināta un vairs neatrodas apdāvinātā mantā

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2019
Faktisko licences līguma attiecību konstatēšana autordarbu izmantošanas gadījumā

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2019
Darba algas pārskaitījums uz citu bankas kontu

J 08.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2019
Atbildība par zemes piespiedu nomas attiecību risināšanu, mainoties dzīvojamās mājas pārvaldītājam

J 07.02.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2019
Tiesas ex officio pilnvaras pierādījumu pārbaudē tiesiskās aizsardzības procesa lietā

06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2019
Likumīga un pamatota sprieduma taisīšana

J 06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2019
Visa neizmantotā atvaļinājuma kompensācija

04.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2019
Līdzaizņēmēja tiesības un pienākumi, uzņemoties atbildēt par jau izsniegtu aizdevumu

31.01.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2019
Morālā kaitējuma kompensācijas apmērs sakarā ar tuvinieku bojāeju ceļu satiksmes negadījumā

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2019
Tiesas pienākums pārliecināties par fiziskās personas godprātību saistību dzēšanas plāna izpildē

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2019
Parādnieka stāvokļa pasliktināšanās nepieļaujamība cesijas līguma gadījumā

21.01.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2019
Lietas izskatīšana, ja uz tiesas sēdi nav ieradies valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējs

09.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-554/2019
Drošības naudas apmēra samazināšana

2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2019
Izpildu raksta izsniegšana lietā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2019
Noilguma iesākums regresa prasījumam

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2019
Laulības neesamības vai šķiršanas lietas izskatīšana, ja atbildētāja dzīvesvieta nav Latvijā