Hronoloģiskā secībā
2019

Drukas versija

18.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1591/2019
Īpašuma tiesību nostiprināšana uz ēku (būvju) īpašumu, kas iegūts mantošanas ceļā no pēdējā kolhoznieku sētas locekļa

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-162/2019
Dzīvokļa īpašuma likuma un Civillikuma regulējuma piemērošana kopīpašumā esošas dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-206/2019
Būvju nojaukšanas prasījuma tiesību neesība trešām personām

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-217/2019
Ēkas (būves) īpašnieka pirmpirkuma tiesības uz zemi, ja zemes kopīpašuma domājamā daļa tiek atsavināta citam zemes kopīpašniekam

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-251/2019
Prasība par nepilngadīgam sportistam nodarīto kaitējumu veselībai saistībā ar iespējamo sporta ārsta un sporta kluba nolaidību

J 17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr.SKC-259/2019
Netaisnprātīga prasība par kopīpašuma izbeigšanu

J 16.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-294/2019
Maksātnespējas procesa administratora prasība par ķīlas līguma atzīšanu par spēkā neesošu

13.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1541/2019
Pieteikums par pagaidu noregulējumu pirms servitūta nodibināšanas

J 12.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un Senāta Civillietu departamenta senatoru Andas Briedes, Mārītes Zāģeres, kā arī Intas Laukas un Marikas Senkānes (attiecībā uz 1.punktu) atsevišķās domas.
Dzīvokļu īpašnieku kopība kā īpaša veida tiesību subjekts; Atbildība par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām; Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par parādu piedziņu un rīcību ar kopības mantu; Pārvaldīšanas izdevumu piedziņas prasījumiem piemērojamie noilguma termiņi

11.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1506/2019
Tiesvedības apturēšana lietā par komercsabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu

J 09.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2019
Likumiskās prezumpcijas tvērums

J 03.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-376/2019
Zemesgrāmatas ieraksta pamata grozīšanas kārtība

28.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1075/2019
Darba devēja pienākums pamatot dīkstāves noteikšanu

22.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-290/2019
Izpirkuma tiesību īstenošana

20.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2019
Ēka kā atsevišķs īpašuma objekts, ja tā nav nodota ekspluatācijā līdz 1992.gada 1.septembrim

J 20.11.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1318/2019
Zemes starpgabala, uz kura atrodas mežs, ierakstīšana zemesgrāmatā

J 13.11.2019. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SPC-30/2019
Protests par lēmumu par prasības nodrošinājumu

04.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2019
Apdrošinātāja pienākums pierādīt papildu informācijas nepieciešamību regresa prasības ietvaros

J 04.11.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1003/2019
Sūdzības par zvērināta notāra nepareizu rīcību vai atteikšanos izpildīt amata pienākumus pārbaudes kompetence

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-272/2019
Fiziskas personas maksātnespējas administrators kā šīs personas likumiskais pārstāvis prāvās, kas ierosinātas pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas

J 31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-316/2019
Advokātā kā pilnvarnieka atbildība; Advokāta kā pilnvarnieka pienākums pierādīt veikto darbu apjomu un kvalitāti

J 21.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/2019
Testatora pēdējās gribas rīkojumā ietverto norādījumu robežas

17.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-147/2019
Privāta testamenta taisīšanā pieaicināto liecinieku vienlaicīgas klāt neesības ietekme uz testamenta spēku

16.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2019
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par neattaisnojamu bezdarbību

J 15.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2019
Noziedzīgā nodarījumā cietušās personas tiesības prasīt kompensāciju par pārmērīgi ilgu kriminālprocesu

J 11.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-1374/2019
Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu

J 03.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2019
Sabiedrības dalībnieku lēmuma par dividenžu izmaksu apstrīdēšana sabiedrības maksātnespējas gadījumā

J 01.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-509/2019
Vidējās izpeļņas aprēķināšana; Cita veida atlīdzība saistībā ar darbu

30.09.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-954/2019
Procesuālās ekonomijas princips pārstāvniecības tiesību konstatēšanā

J 27.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2019
Līgumsoda par līguma neizpildīšanu īstā laikā piedziņa

26.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2019
Valsts tiesības civilprocesa kārtībā prasīt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu

J 25.09.2019. Civillietu departamenta lēmumu lietā Nr. SKC-1181/2019
Tiesas kompetence pārbaudīt šķīrējtiesas līguma spēkā esību

J 20.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2019
Privātās dzīves neaizskaramības pārkāpums darba tiesiskajās attiecībās; Atšķirīgas attieksmes aizliegums kā daļa no vienlīdzības principa

J 19.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/2019
Tiesību publiskot darbu tvērums Autortiesību likumā; Tiesību aizliegt darba izmantošanu piemērošana kolektīvā pārvaldījuma gadījumā

01.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2019
Prasība par īpašuma atsvabināšanu no piedziņas un nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 17.07.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1037/2019
Tiesiskā paļāvība uz valsts nodevas aprēķina pareizību

12.07.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-769/2019
Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību, ja sabiedrība – lietas dalībniece reorganizēta un nav notikusi procesuālo tiesību pārņemšana

J 10.07.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2019
Juridisko personu reputācijas aizsardzība; Atbildība par godu un cieņu aizskarošu viedokli; Aizskarošu viedokli ietverošās publikācijas vērtēšana; Amatpersonu goda un cieņas aizskārums

02.07.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2019
Faktorizēta prasījuma izpilde

J 28.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2019
Nekustamā īpašuma nodoklis, nosakot ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo vērtību valsts zemes nomas pakalpojumam

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-157/2019
Atlīdzības par ieguldījumu otra laulātā mantā tiesiskais pamats

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2019
No uzņēmuma līguma tiesiskajām attiecībām izrietoša strīda izskatīšanas daži aspekti

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-219/2019
Piespiedu nomas attiecības uz publiskai lietošanai nodotas zemes

J 20.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2019
Pamats Komerclikuma 169.panta otrās daļas piemērošanai

J 17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Kooperatīva biedru tiesības uz garāžas īpašumu, ja kooperatīva darbība izbeigta uz likuma pamata

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2019
Mutiska pilnvarojuma tvērums

J 17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-592/2019
No Darba likuma 6.panta pirmās daļas izrietošās sekas

13.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/2019
Tiesas pienākumi, ja attiecībā uz parādnieku īsā laikā atkārtoti ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta

J 13.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Dzīvokļu īpašumos nesadalītu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskā daba, ja nav noslēgts pārvaldīšanas līgums; Nepieciešamie izdevumi dzīvojamās mājas pārvaldīšanai (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2019
Tiesas izdevumu piedziņa, ja apelācijas sūdzību iesniegusi no tiesas izdevumiem atbrīvota trešā persona, kurai tiesas nolēmums ir nelabvēlīgs

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-154/2019
Zaudējumu piedziņa uz Maksātnespējas likuma 72.1 panta pamata

J 11.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-13/2019
Tiesas pienākums pārliecināties par parādnieka izredzēm tikt atbrīvotam no saistību dzēšanas procedūras ietvaros neizpildītām saistībām

J 04.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/2019
Administratora lēmuma par prasījuma atzīšanu pārsūdzības termiņa sākums

04.06.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-765/2019
Fiduciāru un simulatīvu darījumu nošķiršana

J 30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-104/2019
Noilgums prasījumam par zemes piespiedu nomas maksas piedziņu

J 30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2019
Klusējot pieņemta mantojuma pieņemšanas sekas

30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-242/2019
Solidāra atbildība par vienu noziedzīgu nodarījumu

J 29.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2019
Akcionāra balsstiesības lēmuma pieņemšanā par viņa kā sabiedrības amatpersonas atbrīvošanu no atbildības par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem

27.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2019
Tiesas pienākums respektēt prasītāja tiesības atteikties no prasības; Cesijas atcēlēja līguma nozīme, ja cesionārs atsaucis prasību pret parādnieku

16.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2019
Būves īpašnieka maiņas sekas brīvprātīga dalīta īpašuma gadījumā

10.05.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2019
Pieteikumā par saistības bezstrīdus piespiedu izpildi norādāmā summa, ja saistības apmērs pārsniedz zemesgrāmatā nostiprinātās hipotēkas apmēru

09.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-388/2019
Atbrīvošana no kriminālatbildības kā atlīdzinājums par pārmērīgu kriminālprocesa ilgumu

J 30.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2019
Īres maksas un dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu samaksas pienākuma nošķiršana

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019
Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

17.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2019
Pirmpirkuma un izpirkuma tiesību īstenošana uz lauksaimniecībā izmantojamu zemi

J 16.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2019
Jēdziens „apdrošināšanas gadījums” Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 1.panta 2.punkta izpratnē

16.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-835/2019
Izpildu raksta nozaudēšanas pierādīšana izpildes procesā, prasot izsniegt dublikātu; Tiesas sprieduma izpildes noilguma pārtraukšana

J 09.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2019 un tiesnešu Valerijana Jonikāna, Ļubovas Kušnires, Zanes Pētersones un Normunda Salenieka atsevišķās domas
Zemes īpašnieka tiesības zemes piespiedu nomas attiecībās prasīt pievienotās vērtības nodokļa samaksu

09.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-94/2019
Zaudējumu apmēra noteikšana saskaņā ar Konkurences likuma 21.pantu (2011.g. redakcijā)

J 02.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2019
Maksātnespējas administratora pilnvarošana

29.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2019
Darba likuma 149.panta piektās daļas interpretācija

29.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-105/2019
Ļaunprātīga rīcība kā pamats pirkuma līguma atcelšanai pārmērīga zaudējuma dēļ

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2019
Dzīvokļa īpašnieka pienākums nodrošināt apstākļus apsaimniekošanas norēķinu saņemšanai

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2019
Apgrozības ātruma princips maksātnespējas procesā

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2019
Atbilstošas atlīdzības par miesas bojājumu nodarīšanu noteikšana salīdzināšanas ceļā

J 27.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-125/2019
Piespiedu nomas maksa par zemes platības daļu, kuras izmantošana ir ierobežota

26.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2019
Personas, kura īpašuma tiesības ieguvusi ar ieilgumu, tiesības iepretim iepriekšējā īpašnieka mantiniekiem

26.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-620/2019
Civilprocesa likuma 427.panta pirmās daļas 4.punkta nepamatota piemērošana gadījumā, kad pirmās instances tiesa prasību noraidījusi pilnīgi

25.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-520/2019
Tiesvedības apturēšana, ja viens no solidāriem parādniekiem ir maksātnespējīgs

22.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2019
Darījuma dalībnieka piekrišana izteiktajam priekšlikumam, izmantojot elektronisko pastu

21.03.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-193/2019
Lietas, kurā apstrīdēts preču zīmes nodošanas darījums uz civiltiesību normām par darījuma trūkumiem, piekritība

J 15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2019
Prasība par advokātam dotā uzdevuma izpildi

15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2019
Noteikums par solidāras atbildības uzņemšanos galvojuma līgumā

J 14.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2019
Prasība par rēķina apstrīdēšanu

J 12.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2019
Tiesību normas atpakaļvērstais spēks

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2019
Ekspromisoriska galvinieka saistība kā imperatīva norma

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-135/2019
Mantojuma dalīšanas lietas izskatīšanas daži aspekti

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2019
Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-118/2019
Noilgums mantas konfiskācijas soda izpildei

27.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2019
Transportlīdzekļa reģistrācija uz iespējamā mantinieka kā transportlīdzekļa valdītāja vārda

22.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2019
Kredītiestādes noguldījumā esošu naudas līdzekļu statuss

21.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2019
Kopīpašuma reālas sadales aspekti

21.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-457/2019
Bērna uzturlīdzekļu apmēra noteikšana

J 20.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2019
Prasība tiesā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar darbinieku, kuram ir noteikta invaliditāte; Dīkstāve kā ārkārtēja situācija darba tiesiskajās attiecībās

15.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2019
Notariālo aktu – mantošanas iesnieguma un akta par apstiprināšanu mantojuma tiesībās nozīme, lemjot jautājumu par mantojuma neatņemamās daļas izdošanu

14.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-113/2019
Apdāvinātā atbildība, ja dāvana atsavināta un vairs neatrodas apdāvinātā mantā

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2019
Faktisko licences līguma attiecību konstatēšana autordarbu izmantošanas gadījumā

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2019
Darba algas pārskaitījums uz citu bankas kontu

J 08.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2019
Atbildība par zemes piespiedu nomas attiecību risināšanu, mainoties dzīvojamās mājas pārvaldītājam

J 07.02.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2019
Tiesas ex officio pilnvaras pierādījumu pārbaudē tiesiskās aizsardzības procesa lietā

06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2019
Likumīga un pamatota sprieduma taisīšana

J 06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2019
Visa neizmantotā atvaļinājuma kompensācija

04.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2019
Līdzaizņēmēja tiesības un pienākumi, uzņemoties atbildēt par jau izsniegtu aizdevumu

31.01.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2019
Morālā kaitējuma kompensācijas apmērs sakarā ar tuvinieku bojāeju ceļu satiksmes negadījumā

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2019
Tiesas pienākums pārliecināties par fiziskās personas godprātību saistību dzēšanas plāna izpildē

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2019
Parādnieka stāvokļa pasliktināšanās nepieļaujamība cesijas līguma gadījumā

21.01.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2019
Lietas izskatīšana, ja uz tiesas sēdi nav ieradies valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējs

09.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-554/2019
Drošības naudas apmēra samazināšana

2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2019
Izpildu raksta izsniegšana lietā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2019
Noilguma iesākums regresa prasījumam

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2019
Laulības neesamības vai šķiršanas lietas izskatīšana, ja atbildētāja dzīvesvieta nav Latvijā

J 2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2019
Mantojuma iegūšana, ja mantojuma atklāšanās brīdī nav noteikta paternitāte

J 2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2019
Individuālā komersanta un laulāto kopīgās mantas norobežojums