Četrpadsmitā nodaļa. NOMAS UN ĪRES LĪGUMS (2112. – 2177.pants)

Drukas versija

2019. gads

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-219/2019
Piespiedu nomas attiecības uz publiskai lietošanai nodotas zemes

J 28.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2019
Nekustamā īpašuma nodoklis, nosakot ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo vērtību valsts zemes nomas pakalpojumam

16.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2019
Būves īpašnieka maiņas sekas brīvprātīga dalīta īpašuma gadījumā

J 27.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-125/2019
Piespiedu nomas maksa par zemes platības daļu, kuras izmantošana ir ierobežota

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2019
Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

J 17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Kooperatīva biedru tiesības uz garāžas īpašumu, ja kooperatīva darbība izbeigta uz likuma pamata

J 08.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2019
Atbildība par zemes piespiedu nomas attiecību risināšanu, mainoties dzīvojamās mājas pārvaldītājam

2018. gads

15.03.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-415/2018
Sprieduma par zemes nomas piespiedu tiesisko attiecību konstatēšanu izpilde

13.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2018
Izņēmuma gadījumi, kad persona var tikt pielaista tiesvedības procesā apelācijas instancē līdzatbildētāja statusā

J 08.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-93/2018
Nomnieka tiesības prasīt nomas līguma atcelšanu, ja iznomātājs novilcina lietas nodošanu

J 27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2018 un tiesnešu Normunda Salenieka, Intara Bistera, Valerijana Jonikāna un Ļubovas Kušnires atsevišķās domas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks kā atbildētājs zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību strīdā

2017. gads

19.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-335/2017
Pušu gribas noskaidrošana, kvalificējot tiesisko darījumu (nomas un sabiedrības līguma nošķiršana)

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2017
Tiesas un pašvaldības kompetence grozīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu

27.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2017
Publiskai personai piederošās apbūvētās zemes nomas līgumu slēgšanas kārtība

19.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2017
Valstij vai pašvaldībai piederoša zemes gabala nomas maksas apmērs

22.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2017
Lietai taisīto derīgo izdevumu apmēra noteikšana

10.02.2017. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2017
Nokavējuma procentu un līgumsoda maksāšanas pienākuma iestāšanās

2016. gads

22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-397/2016
Nekustamā īpašuma ieguvēja pienākums savlaicīgi nostiprināt lietu tiesības zemesgrāmatā

J 26.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-336/2016
Piespiedu zemes nomas attiecību konstatēšana

17.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2016
Tiesības iznomāt nekustamo īpašumu pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā

20.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-244/2016
Īres līguma izbeigšanas un īrnieka izlikšanas regulējuma imperatīvā daba

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2016
Piespiedu nomā nododamās zemes platības noteikšana

2014. gads

J 05.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2014
Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

2013. gads

J 05.09.2013. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-811/2013
Nomas līguma atcelšanas kārtība pārmērīga zaudējuma dēļ

2012. gads

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2012
Nomas līguma atcelšana, ja nomātā telpa tiek lietota pretēji nomas līgumā noteiktajam mērķim

2011. gads

J 11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-198/2011
Par apelācijas sūdzības robežām; kasācijas sūdzības saturu; tiesāšanās izdevumu piedziņu

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2011
Grūtību nošķiršana no nepārvaramas varas apstākļiem prasībā par līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma neiespējamību

2009. gads

J 28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2009
Par sekām, ja zemesgrāmatā neierakstīts nomas līguma priekšmets tiek atsavināts

J 21.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2009
Par piespiedu zemes nomas tiesiskajām attiecībām likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 13.panta trešās daļas izpratnē

2008. gads

J 11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2008
Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

2007. gads

J 17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2007
Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

2006. gads

2005. gads

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2005
Nepastāvot dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetam, nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu

2004. gads

J 03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-667/2004
Par nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-600/2004
Iznomātājs nedrīkst nomnieku izlikt patvarīgi; pie patvarīgas izlikšanas jāatlīdzina visi zaudējumi