Desmitā nodaļa. SAISTĪBU TIESĪBU IZBEIGŠANĀS (1811. – 1911.pants)

Drukas versija

2020. gads

03.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2020
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas parāda piedziņa

2019. gads

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2019
Darba algas pārskaitījums uz citu bankas kontu

27.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2019
Cesijas atcēlēja līguma nozīme, ja cesionārs atsaucis prasību pret parādnieku

J 27.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2019
Līgumsoda par līguma neizpildīšanu īstā laikā piedziņa

J 30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-104/2019
Noilgums prasījumam par zemes piespiedu nomas maksas piedziņu

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019
Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

2018. gads

J 06.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2018
Tiesas kompetence pēc savas ierosmes vērtēt, vai pret patērētāju vērstajai prasībai ir iestājies noilgums

J 18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2018
Parāda vēlāka uzņemšanās kopīgi ar sākotnējo parādnieku

J 26.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2018
Patērētāja tiesībām neatbilstoši līguma noteikumi

22.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2018
Prettiesiski gūto ienākumu piedziņa valsts ienākumos

2017. gads

16.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2017
Noilguma pārtraukums, ja tiesa atteikusies pieņemt prasības pieteikumu

J 06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-327/2017
Noilguma termiņa aprēķināšana strīdos, kas izriet no komercdarījumiem

11.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2017
Tiesību netaisnprātīga izlietošana kā tiesiskās aizsardzības lieguma pamats

J 14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-265/2017
Lietas par atlikušā parāda piedziņu turpināšanas neiespējamība pēc tiesas lēmuma par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē tiesas ceļā izpildes

J 14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-265/2017
Noilguma termiņš pēc speciālajā tiesību normā noteiktā noilguma termiņa pārtraukšanas

J 04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2017
Hipotēkas noilgums; kreditora atgādinājums

2016. gads

03.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-274/2016
Noilguma iestāšanās, ja prasījuma tiesība izriet no noziedzīga nodarījuma

20.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2016
Maksātnespējas administratora izvēles tiesību sekas; ieskaita izpratne

30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-138/2016
„Prasības celšanas vietas” jēdziens Civillikuma 1821.panta izpratnē

2015. gads

J 21.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2015
Procentu par kapitāla lietošanu un procentos izteikta līgumsoda nošķiršana un tiesiskais regulējums

2014. gads

J 12.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2014
Noilgums prasības celšanai tiesā par apdrošinātāja atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

J 12.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2014
Ekonomiskā krīze un „nepārvaramas varas” jēdziens

J 26.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2014
Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

J 08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2014
Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

J 31.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2014
Ūdens smelšanas un kājceļa servitūta nodibināšana

2013. gads

J 30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-644/2013 (JUDIKATŪRAS PRECIZĒJUMS)
Līgumisko procentu un līgumsoda atlīdzināšana gadījumos, kad līdzējs tiesīgi atkāpjas no līguma

J 14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013
Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums; kopīpašuma vērtības noteikšana, izskatot prasību par tā sadali

2012. gads

J 01.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1133/2012
Apvērsuma prasības celšanas termiņš un procesuālā kārtība šī termiņa ievērošanas pārbaudei tiesā

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2012
Saistības piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā tiesiskās sekas parāda daļējas atzīšanas gadījumā

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-227/2012
Uztura līguma personiskā rakstura nošķiršana no līgumā noteikto saistību izpildīšanas

2011. gads

2010. gads

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-966/2010
Lietas izskatīšanas robežas un tiesas kompetence

2009. gads

J 14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2009
Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-386/2008
Par saistības izpildījuma pierādīšanas līdzekļiem

2007. gads

2006. gads

J 17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-351/2006
Par maksu procentu veidā, kas noteikta par saistības neizpildīšanu vai nepienācīgu tās izpildīšanu

2005. gads

J 20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-252/2005
Par komercķīlas tiesības izbeigšanos sakarā ar nodrošinātās saistības izpildi

J 20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2005
Par neesoša parāda izpildījuma atprasīšanas tiesiskajiem aspektiem

2004. gads

J 17.03.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2004
Prasības noilguma termiņa tecējums sākas ar to dienu, kad radušās tiesības uz prasību